Search result for

timing

(57 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timing-, *timing*, tim
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timing[N] การตัดสินเลือกเวลา, See also: การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด
timing[N] การบันทึกหรือวัดเวลา, See also: การจับเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timing(ไท'มิง) n. การจับเวลา,การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด,การคำนวณเวลา,การควบคุมความเร็ว,การควบคุมจังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
timing advanceการตั้งไฟแก่, การปรับไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing beltสายพานเพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing chainโซ่เพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing gearเฟืองเพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing lightแสงตั้งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing markเครื่องหมายตั้งจังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timing beltsสายพานเพลาลูกเบี้ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Cracked timing case cover. It's broken a couple of teeth off the timing gears.- ฝาสูบร้าว แล้วก็เฟืองเกียร์แตกด้วย The Road Warrior (1981)
Got a cracked timing case cover.- ฝาครอบกล่องสองสามแห่ง The Road Warrior (1981)
It's broken a couple of teeth off the timing gear.- แล้วก็เฟืองเกียร์หักด้วย The Road Warrior (1981)
Your timing's pretty lucky.เวลาของคุณช่างลงตัวจัง Gandhi (1982)
It's good timing!มาได้เหมาะเจาะ Rambo III (1988)
Bad timing.ช่วงเวลาที่เลวร้าย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี! Aladdin (1992)
His timing's good.มีลูกเล่นนะ The Bodyguard (1992)
The timing isn't right.มันยังไม่ถึงเวลา The Lawnmower Man (1992)
And what perfect timing. Here he is now, ladies and gentlemen.เวลาช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้น เขามาแล้วทุกท่าน Junior (1994)
Must've been the glitch in the timing's what threw me. Must've been a starquake.คงจะผิดพลาดในการ กำหนดเวลาคือสิ่งที่โยนฉัน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timingFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.
timingFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
timingGood timing. I'll get you to test drive the new model.
timingIt's going to take crackerjack timing, but if we can work the play, we'll win the game.
timingThe race developed into a free-for-all but Shinomiya lapped the group and in the final stage steadily piled on points with good timing to achieve victory.
timingThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse   FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune   
ถือฤกษ์[v. exp.] (theū reūk) EN: observe auspicious timing   
ถือฤกษ์ถือยาม[v. exp.] (theū reūk theū yām) EN: observe auspicious timing   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMING    T AY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timing    (v) (t ai1 m i ng)
timings    (n) (t ai1 m i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorrichtung {f} zur Spritzverstellungtiming device [Add to Longdo]
Taktmarke {f}timing mark [Add to Longdo]
Taktraster {m}timing pattern [Add to Longdo]
Zahnriemen {m} [techn.]timing belt; toothed belt; tooth belt [Add to Longdo]
Zeitgeberschaltung {f}timing circuit [Add to Longdo]
Zeitglied {n}timing element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グッドタイミング[, guddotaimingu] (n) good timing [Add to Longdo]
タイミング[, taimingu] (n) timing; (P) [Add to Longdo]
タイミングチャート[, taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] (n) {comp} timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
計時[けいじ, keiji] (n,vs) clocking; timing [Add to Longdo]
時間係審判[じかんがかりしんぱん, jikangakarishinpan] (n) sumo judge timing the matches [Add to Longdo]
時限装置[じげんそうち, jigensouchi] (n) timing device [Add to Longdo]
二股;二俣;二叉[ふたまた, futamata] (n,adj-no) (1) bifurcation; (2) parting of the ways; (3) (col) two-timing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Time \Time\ (t[imac]m), v. t. [imp. & p. p. {Timed} (t[imac]md);
   p. pr. & vb. n. {Timing}.]
   1. To appoint the time for; to bring, begin, or perform at
    the proper season or time; as, he timed his appearance
    rightly.
    [1913 Webster]
 
       There is no greater wisdom than well to time the
       beginnings and onsets of things.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate as to time; to accompany, or agree with, in
    time of movement.
    [1913 Webster]
 
       Who overlooked the oars, and timed the stroke.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was a thing of blood, whose every motion
       Was timed with dying cries.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To ascertain or record the time, duration, or rate of; as,
    to time the speed of horses, or hours for workmen.
    [1913 Webster]
 
   4. To measure, as in music or harmony.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timing
   n 1: the time when something happens
   2: the regulation of occurrence, pace, or coordination to
     achieve a desired effect (as in music, theater, athletics,
     mechanics)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top