ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thruway

TH R UW1 W EY2   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thruway-, *thruway*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thruway(ธรู'เว) n. ทางวิ่งบนถนนสำหรับรถที่วิ่งเร็ว., Syn. throughway

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Le Petomane Thruway!ทางด่วนไปโลด! Blazing Saddles (1974)
Picked him up on the thruway outside of Montrose.รับเขาขึ้นมาตอนผ่านทาง -ด้านนอกของมอนท์โรส August Rush (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
THRUWAY    TH R UW1 W EY2

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thruway
   n 1: a broad highway designed for high-speed traffic [syn:
      {expressway}, {freeway}, {motorway}, {pike}, {state
      highway}, {superhighway}, {throughway}, {thruway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top