ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thenceforth

DH EH2 N S F AO1 R TH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thenceforth-, *thenceforth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thenceforth[ADV] นับแต่นั้นเป็นต้นมา, See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา, Syn. thence, thenceforward

English-Thai: Nontri Dictionary
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
THENCEFORTH DH EH2 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thenceforth (a) ðˌɛnsfˈɔːθ (dh e2 n s f oo1 th)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thenceforth \Thence`forth"\, adv.
   From that time; thereafter.
   [1913 Webster]
 
      If the salt have lost his savor, wherewith shall it be
      salted? it is thenceforth good for nothing. --Matt. v.
                          13.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is sometimes preceded by from, -- a
      redundancy sanctioned by custom. --Chaucer. --John.
      xix. 12.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thenceforth
   adv 1: from that time on; "thereafter he never called again"
       [syn: {thereafter}, {thenceforth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top