ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thence

DH EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thence-, *thence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thence(adv) จากนั้น, See also: ตั้งแต่นั้นต่อมา
thenceforth(adv) นับแต่นั้นเป็นต้นมา, See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา, Syn. thence, thenceforward
thenceforward(adv) นับแต่นั้นเป็นต้นมา, See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา, Syn. thenceforth, thence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น, จากนั้น, ตั้งแต่นั้นต่อมา, เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา, ดังนั้น., Syn. thenceforward s

English-Thai: Nontri Dictionary
thence(adv) จากที่นั้น, ตั้งแต่นั้นมา, เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sentence of this court is that you be taken to the place whence you came and thence to a place of execution, and that you be there hanged by the neck until you are dead.คำตัดสินของศาลคือ ให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณจากมา แล้วจากนั้น ให้กลับมาที่ลานประหาร... ที่ที่คุณจะถูกแขวนคอ จนกระทั้งคุณสิ้นใจ Becoming Jane (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึง(conj) then, See also: thence, Syn. จึง, Example: นั่นสิ ลูกต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นเด็กดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
จากนั้น[jāknan] (conj) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THENCE DH EH1 N S
THENCEFORTH DH EH2 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thence (a) ðˈɛns (dh e1 n s)
thenceforth (a) ðˌɛnsfˈɔːθ (dh e2 n s f oo1 th)
thenceforward (a) ðˌɛnsfˈɔːwəd (dh e2 n s f oo1 w @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこから;そっから[sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thence \Thence\, adv. [OE. thenne, thanne, and (with the
   adverbal -s; see {-wards}) thennes, thannes (hence thens, now
   written thence), AS. [eth]anon, [eth]anan, [eth]onan; akin to
   OHG. dannana, dann[=a]n, dan[=a]n, and G. von dannen, E.
   that, there. See {That}.]
   1. From that place. "Bid him thence go." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       When ye depart thence, shake off the dust under your
       feet for a testimony against them.  --Mark vi. 11.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is not unusual, though pleonastic, to use from
      before thence. Cf. {Hence}, {Whence}.
      [1913 Webster]
 
         Then I will send, and fetch thee from thence.
                          --Gen. xxvii.
                          45.
      [1913 Webster]
 
   2. From that time; thenceforth; thereafter.
    [1913 Webster]
 
       There shall be no more thence an infant of days.
                          --Isa. lxv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   3. For that reason; therefore.
    [1913 Webster]
 
       Not to sit idle with so great a gift
       Useless, and thence ridiculous, about him. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not there; elsewhere; absent. [Poetic] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thence
   adv 1: from that place or from there; "proceeded thence directly
       to college"; "flew to Helsinki and thence to Moscow";
       "roads that lead therefrom" [syn: {thence}, {therefrom}]
   2: from that circumstance or source; "atomic formulas and all
     compounds thence constructible"- W.V.Quine; "a natural
     conclusion follows thence"; "public interest and a policy
     deriving therefrom"; "typhus fever results therefrom" [syn:
     {thence}, {therefrom}, {thereof}]
   3: (used to introduce a logical conclusion) from that fact or
     reason or as a result; "therefore X must be true"; "the eggs
     were fresh and hence satisfactory"; "we were young and thence
     optimistic"; "it is late and thus we must go"; "the witness
     is biased and so cannot be trusted" [syn: {therefore},
     {hence}, {thence}, {thus}, {so}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top