Search result for

taxes

(49 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxes-, *taxes*, taxe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See why I'm against paying taxes? Hey! Hey.เห็นมั้ย ฉันเลยต่อต้านการจ่ายภาษี ไปตายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ Frost/Nixon (2008)
They pay no taxes there.ชาวประเทศนั่นเขาไม่ต้องจ่ายภาษีกัน Frost/Nixon (2008)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It's as if he doesn't exist. No taxes, no bank records, nothing.ยังกับเขาไม่มีตัวตน ไม่เสียภาษี,ไม่มีรายการธนาคาร ไม่มีอะไรเลย Duplicity (2009)
Ah, she's really sorry, but she's gotta get her taxes done.เธอรู้สึกเสียใจมาก แต่เธอต้องทำภาษีให้เสร็จน่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
So Katherine is blowing us off for taxes.งั้นแคทเทอรีนทิ้งเราเพราะภาษี The Story of Lucy and Jessie (2009)
Shouldn't you be doing your taxes?คุณควรจะทำภาษีอยู่ไม่ใช่เหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ Pilot (2009)
What, they hiked your property taxes or something?แล้วที่เด็กต้องค้างแรม \แล้วภาษีของคุณล่ะ? Pilot (2009)
I'm already screwed with the property taxes.ผมมึนแล้วนะ\กับภาษีทรัพย์สิน Pilot (2009)
Can't afford to pay my taxes on time.ไม่สามารถจ่ายได้\จ่ายภาษีของผมได้ทันเวลา. Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxesAmericans pay both federal taxes and state taxes.
taxesAre the profits exclusive of taxes?
taxesDon't you think that the taxes are too heavy in Japan?
taxesDriving a car taxes the eyes.
taxesHe advocated reduction of taxes.
taxesHeavy taxes are laid on wine.
taxesHe is immune from taxes.
taxesI agree with your opinion about taxes.
taxesImport goods are subject to high taxes.
taxesI'm very much in favor of cutting taxes.
taxesIn ancient times all the kings burdened the people with heavy taxes.
taxesI paid $200 in taxes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phāsī) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut   
เก็บภาษี[v. exp.] (kep phāsī) EN: levy taxes   FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
หนีภาษี[v.] (nī phāsī) EN: evade tax ; avoid taxes   
ภาษีอากร[n.] (phāsī-akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties   FR: taxation [f]
ภาษีทางอ้อม[n. exp.] (phāsī thāng øm) EN: indirect tax ; indirect taxation   FR: taxes d'aéroport
ปลอดภาษี[adj.] (pløt phāsī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ร้านปลอดภาษี[n. exp.] (rān pløt phāsī) EN: duty free shop   FR: magasin hors taxes [m] ; boutique hors taxes [f]
เสียภาษี[n. exp.] (sīa phāsī) EN: pay for tax ; pay taxes ; pay for duty   FR: payer une taxe ; payer une redevance ; acquitter une taxe

CMU English Pronouncing Dictionary
TAXES    T AE1 K S AH0 Z
TAXES'    T AE1 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxes    (v) (t a1 k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation) [Add to Longdo]
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
海関[かいかん, kaikan] (n) maritime customs taxes [Add to Longdo]
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捐税[juān shuì, ㄐㄩㄢ ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes and levies [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes; duties [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top