Search result for

tanning

(29 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanning-, *tanning*, tann
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tanning[N] การฟอกหนังให้นิ่ม, Syn. preservation
tanning[N] การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง, See also: การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you been testing any tanning creams or sprays?คุณเคยทดสอบ ครีมย้อมผิวให้เป็นสีแทนหรือสเปรย์หรือเปล่า Joy (2008)
I'm revoking your tanning privilegesฉันจะยกเลิกสิทธิ์การ อบผิวของเธอ Acafellas (2009)
I've gotten free shoes, Complimentary tanning, haircuts.ฉันเคยได้รองเท้าฟรี ได้อบผิว, ทำผม Mattress (2009)
- Two times professional tanning. - Classy.ชนะผู้เชี่ยวชาญการทำผิวสีแทนสองปีซ้อน มีระดับ De Marathon (2012)
So, uh... well, how about the guy who invented tanning beds?แล้ว เอ่อ เกี่ยวกับคนที่สร้างเตียงอาบแดด The But in the Joke (2012)
He was shrinking and tanning the vocal chords.เขาทำให้หดตัว และฟอกหนังโวคัลคอร์ด Fromage (2013)
Now, everybody thinks you're poolside someplace, tanning your ass off.ตอนนี้ทุกคนคิดว่าคุณเป็นสระว่ายน้ำ บางแห่ง, ฟอกตูดของคุณออก. The Family (2013)
And the woman with the fondness for tanning oil,และผู้หญิงผิวแทนอีกคน All In (2013)
Neal, I repurposed a UV inductor from a tanning bed.นีล ฉันประยุกต์เอาตัวสร้าง UV มาจากเตียงอบผิวสีแทน Out of the Frying Pan (2013)
After tanning on a military reserve... the police escorted us from Mokpo to Seoul.หลังจากอาบแดดในเขตทหารแล้ว ... ตำรวจยังคุ้มกันพวกเราจากมกโพถึงโซลอีก The King (2017)
I passed it coming back from the tanning session.ผมเพิ่งจะประชุมเสร็จแล้วก็กลับผ่านทางนั้นพอดี Mannequin (1987)
- I've a tanning that you're making me late for!- ผมต้องรีบไป อาบแดดเทียมกับนวดหน้า Woman on Top (2000)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANNING    T AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanning    (v) (t a1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerbergrube {f}tanning pit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
製革[せいかく, seikaku] (n) tanning [Add to Longdo]
製革業[せいかくぎょう, seikakugyou] (n) the tanning industry [Add to Longdo]
日サロ[ひサロ, hi saro] (n) (abbr) (See 日焼けサロン) tanning salon [Add to Longdo]
日焼けサロン[ひやけサロン, hiyake saron] (n) tanning salon (parlor) [Add to Longdo]
日焼けマシーン;日焼けマシン[ひやけマシーン(日焼けマシーン);ひやけマシン(日焼けマシン), hiyake mashi-n ( hiyake mashi-n ); hiyake mashin ( hiyake mashin )] (n) sunbed; sunbooth; tanning machine [Add to Longdo]
皮鞣し[かわなめし, kawanameshi] (n) tanning [Add to Longdo]
[なめし, nameshi] (pref) tanning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, v. t. [imp. & p. p. {Tanned}; p. pr. & vb. n.
   {Tanning}.] [F. tanner, LL. tannare. See {Tan}, n.]
   1. To convert (the skin of an animal) into leather, as by
    usual process of steeping it in an infusion of oak or some
    other bark, whereby it is impregnated with tannin, or
    tannic acid (which exists in several species of bark), and
    is thus rendered firm, durable, and in some degree
    impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   Note: The essential result in tanning is due to the fact that
      the tannins form, with gelatins and albuminoids, a
      series of insoluble compounds which constitute leather.
      Similar results may be produced by the use of other
      reagents in place of tannin, as alum, and some acids or
      chlorides, which are employed in certain processes of
      tanning.
      [1913 Webster]
 
   2. To make brown; to imbrown, as by exposure to the rays of
    the sun; as, to tan the skin.
    [1913 Webster]
 
   3. To thrash or beat; to flog; to switch; as, to tan a
    disobedient child's hide. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tanning \Tan"ning\, n.
   The art or process of converting skins into leather. See
   {Tan}, v. t., 1.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tanning
   n 1: process in which skin pigmentation darkens as a result of
      exposure to ultraviolet light
   2: beating with a whip or strap or rope as a form of punishment
     [syn: {whipping}, {tanning}, {flogging}, {lashing},
     {flagellation}]
   3: making leather from rawhide

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top