Search result for

tanned

(29 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanned-, *tanned*, tann, tanne
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is, I suppose, a little tanned. Hardly surprising when one travels in the summer.ผมคิดว่าหล่อนดูผิวสีน้ำตาลสวย ยากที่จะประหลาดใจเมื่อใครได้ท่องเที่ยวตลอดฤดูร้อน Episode #1.5 (1995)
One day I'm gonna walk in with a tanned beauty on my arm.สักวันฉันจะควงสาวสวยผิวแทนมาอวด Fireproof (2008)
He's taller than I imagined, and tanned.เขาดูสูงกว่าที่ผมคิดไว้ แล้วก็ผิวแทน Frost/Nixon (2008)
Gettin' tanned? Don't get burned!อยากผิวสีแทนเหรอ ระวังไหม้นะ ! Gomorrah (2008)
It's a five-inch piece of tanned putrescible animal raw hide.มันเป็นชิ้นขนาด 5 นิ้ว ของหนังของสัตว์ที่เน่าเปื่อย The Predator in the Pool (2010)
Your face is tanned... but no tan above the wrists.สีผิวที่หน้าของคุณเป็นสีแทน แต่ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ไม่ใช่สีแทนเลย แสดงว่าคุณไปต่างประเทศมา แต่ไม่ได้ตากแดด A Study in Pink (2010)
Tanned women in bikinis running around, grass skirts, hula dancing.สาวผิวแทนสวมบิกินี่วิ่งไปมา กระโปรงฟาง การเต้นฮูล่า One Way (2010)
SHERLOCK: Tannedface, but no tan above the wrists.หน้าเป็นสีแทน แต่เหนือข้อมือขึ้นไปไม่เป็น Unaired Pilot (2010)
I'm just tanned. I was well looked after.อาจเป็นเพราะผิวผมแทนขี้น ผมกินได้ดี Episode #1.14 (2010)
*On an island that I own, tanned and rested and alone.*♪บนเกาะนั้นเอง ดำขำและวางและคนเดียว ♪ Tangled (2010)
You are... really tanned.คมเข้ม ผิวสีน้ำผึ้งเชียว The A-Team (2010)
We were having a moment tanned and he went up.- แล้วเค้าก็ประสาทกิน House at the End of the Street (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tannedI tanned myself on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำขำ[ADJ] tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวดำแดง[adj.] (phiu dam daēng) EN: tanned   FR: basané

CMU English Pronouncing Dictionary
TANNED    T AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanned    (v) (t a1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter [Add to Longdo]
作り皮;革[つくりかわ;つくりがわ, tsukurikawa ; tsukurigawa] (n) (1) (つくりかわ only) leather; tanned animal hide; (2) kanji "leather" radical (radical 177) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, v. t. [imp. & p. p. {Tanned}; p. pr. & vb. n.
   {Tanning}.] [F. tanner, LL. tannare. See {Tan}, n.]
   1. To convert (the skin of an animal) into leather, as by
    usual process of steeping it in an infusion of oak or some
    other bark, whereby it is impregnated with tannin, or
    tannic acid (which exists in several species of bark), and
    is thus rendered firm, durable, and in some degree
    impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   Note: The essential result in tanning is due to the fact that
      the tannins form, with gelatins and albuminoids, a
      series of insoluble compounds which constitute leather.
      Similar results may be produced by the use of other
      reagents in place of tannin, as alum, and some acids or
      chlorides, which are employed in certain processes of
      tanning.
      [1913 Webster]
 
   2. To make brown; to imbrown, as by exposure to the rays of
    the sun; as, to tan the skin.
    [1913 Webster]
 
   3. To thrash or beat; to flog; to switch; as, to tan a
    disobedient child's hide. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tanned
   adj 1: (of skin) having a tan color from exposure to the sun; "a
       young bronzed Apollo" [syn: {bronzed}, {suntanned},
       {tanned}]
   2: converted to leather by a tanning agent [ant: {untanned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top