Search result for

swor

(117 entries)
(1.5043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swor-, *swor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sword[N] ดาบ, See also: กระบี่, มีดยาว, Syn. saber, epee
swore[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ swear
swore[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ swear
sworn[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ swear
sworn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ swear
swordfish[N] ปลาขนาดใหญ่จำพวก Xiphiidae
swordplay[N] การฟันดาบ, Syn. fencing
swordsman[N] นักสู้ที่ใช้ดาบ, See also: นักรบที่ใช้ดาบ, Syn. gladiator, fencer, dueler
sword grass[N] หญ้าลักษณะคล้ายดาบ
sword bearer[N] ผู้ถือดาบในพิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
sword bayonetn. ดาบปลายปืน
sword grassn. หญ้าที่มีใบคล้ายดาบ
sword-bearern. ผู้ถือดาบของกษัตริย์หรือดาบในพิธี
swordfishn. ปลาทะเลขนาดใหญ่มีขากรรไกรบนยาวคล้ายกระบี่
swordsman(ซอร์ดช'เมิน) n. นักดาบ,นักฟันดาบ,ทหาร., See also: swordsmanship n. วิชาฟันดาบ pl. swordsmen
swore(ซวอร์) vi. กริยาช่อง 2 ของ swear
sworn(สวอร์น) vi. กริยาช่อง 3 ของ swear adj. ได้ให้คำปฎิญาณ,สาบานแล้ว,ให้คำมั่นแล้ว,ยืนยันแล้ว
classworkn. งานในห้องเรียน (ต่างกับการบ้าน)
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้,คำไขว้,อักษรไขว้

English-Thai: Nontri Dictionary
sword(n) กระบี่,ดาบ,อาวุธ
swordsman(n) ทหาร,นักดาบ,พลดาบ
swore(vi) pt ของ swear
sworn(vi) pp ของ swear
forsworn(vt) pp ของ forswear
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swornสาบานยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบ [TU Subject Heading]
Swordsดาบ [TU Subject Heading]
Swordsmenนักดาบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swordfish (n ) กระโทงแทงดาบ
swordtail (n ) ปลาสอดหางดาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pick up your sword.หยิบดาบของเจ้าขึ้นมา The Labyrinth of Gedref (2008)
We were fishing for swordfish.เราไปตกปลาดาบกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
With your swordcraft and this shield, I guarantee you'll win.ด้วยเพลงดาบของท่านและโล่อันนี้ ข้ารับประกันว่าท่านต้องชนะ Valiant (2008)
My sword.- ดาบของข้าล่ะ Valiant (2008)
Knight Valiant looks pretty handy with a sword.อัศวินวาเลียนท์ นี่ใช้ดาบได้เก่งมากเลยนะ Valiant (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
He was injured in the swordfight.เขาได้รับบาดเจ็บจากการประลองดาบนะ Valiant (2008)
He knew he'd have to trust his knights with his life, so he chose them from the families that had sworn allegiance to him.เขาต้องการอัศวินที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้ เพราะงั้นเขาจึงเลือกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับเขา Lancelot (2008)
I made swordcraft my life.ผมเลยทุ่มเทชีวิตให้กับการฝึกดาบ Lancelot (2008)
Coulda sworn this one said summat.สาบานได้ว่ามันพูดอะไรสักอย่าง Episode #1.5 (2008)
It's very, erm...you know... swordy.ดูเป็นไงมั่ง The Moment of Truth (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sworRun one's enemy through with a sword.
swor"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
sworHe has swords and purse.
sworWhen they got married, they both swore to never lie.
swor"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."
sworThis carving knife ... it's one made by a famous swordsmith.
sworHe exchanged a plough for a sword.
sworThe drunken man grasped my collar and swore at me.
sworArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
sworTheir swords clashed.
sworThe pen is mightier than the sword. [Proverb]
sworA samurai in the Edo Era carried two swords.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวง[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
กระบี่[N] sword, Syn. ดาบ, Example: ดาบและกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของนักรบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดรูปดาบ มีฝัก ที่ด้ามถือมีโกร่ง
กระบี่กระบอง[N] swordplay (for self-defence and physical training), See also: contest with swords, clubs or other weapons, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบอง
ดาบ[N] sword, See also: sabre, saber, Syn. กระบี่, พระแสง, Example: อัศวินในสมัยก่อนนิยมประลองดาบกันบนหลังม้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มักใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันแทง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
ชักดาบ[v.] (chak dāp) EN: draw one' s sword   
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   
กั้นหยั่น[n.] (kanyan) EN: two edged sword   
คำสัญญาณ[n.] (kham sanyān) EN: password   FR: mot de passe [m]
กระบี่[n.] (krabī) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWOR    S W ER1
SWORE    S W AO1 R
SWORN    S W AO1 R N
SWORD    S AO1 R D
SWORDS    S AO1 R D Z
SWORDLIKE    S AO1 R D L AY2 K
SWORDFISH    S AO1 R D F IH2 SH
SWORDPLAY    S AO1 R D P L EY2
SWORDPLAYS    S AO1 R D P L EY2 Z
SWORDFISH'S    S AO1 R D F IH2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sword    (n) (s oo1 d)
swore    (v) (s w oo1 r)
sworn    (v) (s w oo1 n)
swords    (n) (s oo1 d z)
sword-cut    (n) - (s oo1 d - k uh t)
swordfish    (n) (s oo1 d f i sh)
swordplay    (n) (s oo1 d p l ei)
swordsman    (n) (s oo1 d z m @ n)
swordsmen    (n) (s oo1 d z m @ n)
sword-cane    (n) - (s oo1 d - k ei n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
ちゃんばら;チャンバラ[, chanbara ; chanbara] (n) sword fight [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ガラス工芸[ガラスこうげい, garasu kougei] (n) glasswork [Add to Longdo]
ガラス細工;硝子細工[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork [Add to Longdo]
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
クロスワード[, kurosuwa-do] (n) crossword; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣誓证言[xuān shì zhèng yán, ㄒㄩㄢ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] sworn testimony [Add to Longdo]
把兄弟[bǎ xiōng dì, ㄅㄚˇ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] sworn brothers [Add to Longdo]
盟兄弟[méng xiōng dì, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] sworn brother [Add to Longdo]
箭鱼[jiàn yú, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] swordfish [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, / ] sword [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number [Add to Longdo]
合言葉[あいことば, aikotoba] password [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top