ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surtax

S ER1 T AE2 K S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surtax-, *surtax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surtax[N] ภาษีส่วนเพิ่ม, See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม, Syn. surcharge, extra tax
surtax[VT] จัดเก็บภาษีเพิ่ม, See also: เรียกเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. surcharge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surtax(เซอ'แทคซฺ) n. ภาษีส่วนเพิ่ม,อัตราภาษีเพิ่ม vt. จัดเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. extra tax

English-Thai: Nontri Dictionary
surtax(n) ภาษีเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surtaxภาษีเสริม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surtax; tax surchargeภาษีเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surtaxภาษีเสริม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีเสริม[n. exp.] (phāsī soēm) EN: tax surcharge ; surtax   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURTAX S ER1 T AE2 K S
SURTAXES S ER1 T AE2 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surtax (v) sˈɜːʳtæks (s @@1 t a k s)
surtaxed (v) sˈɜːʳtækst (s @@1 t a k s t)
surtaxes (v) sˈɜːʳtæksɪz (s @@1 t a k s i z)
surtaxing (v) sˈɜːʳtæksɪŋ (s @@1 t a k s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerzuschlag {m} | Steuerzuschläge {pl}surtax | surtaxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surtax \Sur"tax\, n.
   An additional or extra tax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surtax \Sur*tax"\, v. t.
   To impose an additional tax on.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surtax
   n 1: an additional tax on certain kinds of income that has
      already been taxed [syn: {surtax}, {supertax}]
   v 1: levy an extra tax on; "surtax luxury items that cost more
      than $1,000"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top