ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrealists

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrealists-, *surrealists*, surrealist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา surrealists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *surrealists*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
NO! ♪ Looks like someone's entered the surrealist phase of his career.ไม่ ดูเหมือนบางคน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Yes, I love modern expressionists.Ich liebe die Surrealisten. Short Night of Glass Dolls (1971)
Ah, Roussel was a great writer, unrecognised, slightly surrealist, who preferred to have his three courses in one.Verkannt, Surrealist. Er aß immer drei Mahlzeiten in einem. La Grande Bouffe (1973)
The impersonal city was the force, surrealistically seen... that kept his young lovers apart.Surrealistisch gesehen war die unpersönliche Stadt die Macht, die die jungen Liebenden trennte. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
She translated Kafka and Rilke.Und übersetzte Kafka, Rilke, die Surrealisten. Antonieta (1982)
Oh, Michelle, that's so abstract, so surreal.Oh, Michelle, das ist so abstrakt, so surrealistisch. Beach Boy Bingo (1988)
Lt Wright has fused the incongruities of the surrealists with the irrationality of Dadaism.Lieutenant Wright schlug eine Brücke zwischen den Surrealisten und dem Dadaismus. A Matter of Perspective (1990)
Once upon a midnight dreary While I pondered Weak and wearyWeil nur erzählt wurde, schuf ich eine bizarre... abstrakte, surrealistische Animation. Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
The surrealists, you see, they free themselves from the demands of logic.Die Surrealisten befreien sich vom Anspruch der Logik. Death in the Clouds (1992)
So, Mademoiselle Grey, how does the world look now that the surrealists have opened your mind to it?Nun, Mademoiselle Grey? Wie erscheint die Welt, nachdem die Surrealisten Ihre Sinne dafür öffneten? Death in the Clouds (1992)
Surrealism had become an incredibly petit bourgeois movement.Der Surrealist war zu einem unglaublichen Kleinbürger geworden. The Jodorowsky Constellation (1994)
Modigliani... Those were no surrealists.Modigliani... das sind doch keine Surrealisten. Rendezvous in Paris (1995)
The surrealists did this.Da waren die Surrealisten. Rendezvous in Paris (1995)
The surrealists came later.Die Surrealisten kamen später. Rendezvous in Paris (1995)
I'm telling you, he was no surrealist!Ich sage dir, er war kein SurrealistRendezvous in Paris (1995)
It's getting totally surreal.Das ist surrealistisch. Les grands ducs (1996)
Your impressionist, surrealist style... comrade, if you...- Dein impressionistisch, surrealist... - Hinsetzen. Surviving Picasso (1996)
Or it may be more surrealistic.Oder es könnte sehr viel surrealistischer sein. Extreme Measures (1999)
"This is what's called a surrealistic gesture".Aber er sagte: "Das war eine surrealistische Geste." Regarding Buñuel (2000)
Those first few years in Paris, when I practically knew only Spaniards, I hardly heard about the surrealists.Während dieser ersten Jahre in Paris, die ich fast ausschließlich mit Spaniern verbrachte, hörte ich kaum etwas über die Surrealisten. Regarding Buñuel (2000)
But the great surrealist artists, like Max Ernst in Germany and Bunuel in Spain, go to their cultural roots and from there extract the surrealist worldview.Aber die größten Surrealisten, wie Max Ernst in Deutschland oder Buñuel in Spanien, beziehen sich auf ihre kulturellen Wurzeln, und von diesen gewinnen sie ihre surrealistische Weltsicht. Regarding Buñuel (2000)
Bunuel is a modern surrealist, but he has behind him Goya,Buñuel ist ein moderner Surrealist, denn es gab sie schon vor ihm: Regarding Buñuel (2000)
We were unlabelled surrealists.Wir waren unklassifizierbare Surrealisten. Regarding Buñuel (2000)
Of course, that surrealist morality went against conventional morality, which we found abominable, because we rejected conventional values.Natürlich wandte sich die surrealistische Moral gegen die konventionelle Moral, die wir abscheulich fanden, weil wir konventionelle Werte ablehnten. Regarding Buñuel (2000)
The surrealists were the first to systematically attack it.Die Surrealisten waren die Ersten, die es angriffen. Regarding Buñuel (2000)
Then the right-wing press assailed the film and the "Young Patriots" attacked the cinema, tore apart the surrealist paintings in the lobby, threw bombs at the screen and destroyed the seats.Als rechte Blätter sich über den Film ereiferten, attackierten patriotische Jugendliche das Kino und nahmen die surrealistische Ausstellung in der Lobby auseinander. Sie warfen Bomben auf die Leinwand und zerstörten die Sitze. Regarding Buñuel (2000)
Most surrealist intuitions showed themselves to be right.Die meisten surrealistischen Intuitionen haben sich als korrekt erwiesen. Regarding Buñuel (2000)
The surrealist Bunuel was a great organizer.Buñuel, der Surrealist, ist ein exzellenter Organisator. Regarding Buñuel (2000)
He wanted a kind of Protestant surrealism in which grace was directly attainable, like in "Nazarin" or "Viridiana".Er wollte eine Art surrealistischen Protestantismus, in der man Gnade direkt erfährt, wie in "Nazarín" oder " Viridiana". Regarding Buñuel (2000)
Old-fashioned man that he was, Chaplin would have denied being a surrealist.Der altmodische Chaplin würde sich nicht als Surrealist sehen. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Jacques Vaché was the most sublime surrealist.Jacques Vaché war der erhabenste unter den Surrealisten. Le pont des Arts (2004)
Did anyone happen to see the surrealist show at The Met a few years ago?Habt ihr die Surrealisten-Ausstellung... im Met vor ein paar Jahren gesehen? Lacuna (2005)
Surrealist who made the movie "An Andalusian dog"?Exzentrischer Surrealist, der mit Bunuel den "Andalusischen Hund" verfilmt hat. Clash of Egos (2006)
I'm keeping a visual memory book of this entire surreal process, and this is the best part of the story so far.Ich mache ein Bilderbuch von dem ganzen surrealistischen Prozess und das ist bisher der beste Teil der Geschichte. Fetal Position (2007)
It's surreal .. OK "and especially from the stresses "For ultra urgent recovery."Das ist surrealistisch. Okay. "Und vor allem, stressfreie Zone Camping 2 (2010)
The play's surrealistic, but it's based on an Audrey Hepburn movie.Das Stück ist surrealistisch. Es basiert auf einem Film mit Audrey Hepburn. Heartbeats (2010)
Good.Ihr seid Surrealisten. Midnight in Paris (2011)
-Do one? Oh, one of those crazy surrealist painters House. They celebrate it there.Einer dieser verrückten surrealistischen Maler feiert dort seine Hochzeit. Midnight in Paris (2011)
She has the perfect sex, dreamlike, magic and surreal.Ja, ein Geschlecht wie im Traum, magisch und surrealistisch. My Little Princess (2011)
- Surréaliste.- SurrealistThe Homecoming (2011)
How many surrealists does it take to change a light bulb? - How many?Wie viele Surrealisten sind notwendig, um eine Glühbirne zu wechseln? Vamps (2012)
Also, Jodorowsky was part of the surrealist movement and Dalí liked that.Jodorowsky war Teil der surrealistischen Bewegung und Dali gefiel es. Jodorowsky's Dune (2013)
I think that the humiliation that Alejandro Jodorowsky suffered, in not having been chosen in having been eliminated for being too original, being too surrealistic that is a permanent injury.Ich denke, dass ist die Demütigung die Alejandro Jodorowsky litt, weil er nicht angehört wurde über das Auscheiden; weil es zu originell, zu surrealistisch war. Dies ist ein bleibender Schäden. Jodorowsky's Dune (2013)
Another surreal borderland.Wohl ein surrealistisches Grenzland. Det er hverdagen som knekker en (2013)
You familiar with the surrealist works of Salvador Dalí?Bist du mit den surrealistischen Werken von Salvador Dalí bekannt? Ja, natürlich. For All You Know (2015)
The photographer's a bit of a surrealist, you know?Der Fotograf mochte es surrealistisch. The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)
Ah, it's sort of surrealist.Es ist surrealistisch. Impractical Applications (2016)
At this point in the play, we're gonna add a surrealist ballet.An diesem Punkt im Stück fügen wir ein surrealistisches Ballett hinzu. Oh, Hello on Broadway (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREALISTIC    S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K
SURREALISTIC    S ER0 IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealist    (n) sˈərˈɪəʴlɪst (s @1 r i@1 l i s t)
surrealists    (n) sˈərˈɪəʴlɪsts (s @1 r i@1 l i s t s)
surrealistic    (j) sˈərɪəʴlˈɪstɪk (s @1 r i@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
surreal; surrealistisch {adj}surreal [Add to Longdo]
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
超現実的[ちょうげんじつてき, chougenjitsuteki] (adj-na,n) surrealistic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top