ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrealist

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrealist-, *surrealist*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
NO! ♪ Looks like someone's entered the surrealist phase of his career.ไม่ ดูเหมือนบางคน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREALISTIC    S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K
SURREALISTIC    S ER0 IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealist    (n) sˈərˈɪəʴlɪst (s @1 r i@1 l i s t)
surrealists    (n) sˈərˈɪəʴlɪsts (s @1 r i@1 l i s t s)
surrealistic    (j) sˈərɪəʴlˈɪstɪk (s @1 r i@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
超現実的[ちょうげんじつてき, chougenjitsuteki] (adj-na,n) surrealistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  surrealist
      n 1: an artist who is a member of the movement called surrealism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top