Search result for

suppos

(92 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppos-, *suppos*, suppo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
supposed[ADJ] ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง, See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง, Syn. assumed, presumed, Ant. definited, proved
supposing[CONJ] สมมุติว่า, See also: ในกรณีที่ว่า, Syn. if, in case that, granting that, presuming
suppositive[ADJ] สมมุติเอา, See also: ทึกทักเอา, เป็นการแอบอ้าง, Syn. suppositional
suppositive[N] คำแสดงการสมมุติ (ไวยากรณ์)
suppository[N] ยาเหน็บช่องคลอดหรือทวารหนัก
suppositious[ADJ] ซึ่งปลอมแปลง, See also: ซึ่งแอบอ้าง, Syn. counterfeit
suppositional[ADJ] เป็นการคาดคะเน, See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา, Syn. assumed, conjectured, hypothetical, presumptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
suppository(ซะพอส'ซิทอรี) n. ยาเหน็บทวารหรือช่องคลอด
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
supposition(n) สมมุติฐาน,การสมมุติ,จินตนาการ
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppositionข้อสมมุติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppositorium; suppositoryยาเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppository; suppositoriumยาเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just thought we were supposed to meet at your place today.วันนี้เราควรไปพบกันที่บ้านนาย Chuck in Real Life (2008)
It as supposed to be about our new family.เพื่อที่จะเปิดตัวครอบครัวใหม่ Chuck in Real Life (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
What is that supposed to mean?อะไรมันทำให้คุณคิดแบบนั้น There Might be Blood (2008)
I was supposed to meet her for a dress fitting first thing this morning.โคลอี้! จริงสิฉันต้องพาเธอ Committed (2008)
Then I suppose I won't be needing this anymore...ฉันรู้นายเป็นใคร! Committed (2008)
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
What is that supposed to mean?หมายความว่ายังไง Dead Space: Downfall (2008)
You're supposed to trust friends. I don't know the guy.คุณจำเป็นต้องวางใจเพื่อนๆ ฉันไม่รู้จักพวกเขา Not Cancer (2008)
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suppos... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
supposAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
supposAren't you supposed to be at school today?
supposBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
supposChizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
supposDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?
supposDo you suppose it will rain today?
supposEating too much fat is supposed to cause heart disease.
supposEither you or he is supposed to come tomorrow.
supposEven a child is supposed to have reason.
supposEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
supposEverybody is supposed to know the law, but few people really do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง
อุปโลกน์[V] suppose, See also: assume, Syn. สมมติ, Example: ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
สมมต[CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
สมมต[V] assume, See also: suppose, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถือเอา, คิดเอา, Example: ผมสมมตว่า ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก เราจะทำอย่างไร, Thai definition: รู้สึกนึกเห็นอย่างต่างว่า
ต่างว่า[CONJ] supposing that, See also: if, as if, in case, like, Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า, Example: เธอจะทำอย่างไรต่างว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ตีเสียว่า[V] assume, See also: suppose, approximate, Syn. กะเอาว่า, ประมาณว่า, Example: ระยะทางจากบ้านไปวัดตีเสียว่า 5 กิโลเมตร, Thai definition: ใช้แสดงว่าข้อความที่ตามมาเป็นการประมาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
การถือเอาว่า[n. exp.] (kān theū ao wā) EN: supposition   
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao wā) EN: suppose   FR: supposer que
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose   FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกเอา[v. exp.] (neuk ao) FR: supposer ; imaginer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume   FR: s'imaginer ; se figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPOSE    S AH0 P OW1 Z
SUPPOSED    S AH0 P OW1 Z D
SUPPOSES    S AH0 P OW1 Z AH0 Z
SUPPOSING    S AH0 P OW1 Z IH0 NG
SUPPOSEDLY    S AH0 P OW1 Z AH0 D L IY0
SUPPOSITION    S AH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
SUPPOSITIONS    S AH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppose    (v) (s @1 p ou1 z)
supposed    (v) (s @1 p ou1 z d)
supposes    (v) (s @1 p ou1 z i z)
supposing    (v) (s @1 p ou1 z i ng)
supposedly    (a) (s @1 p ou1 z @ d l ii)
supposition    (n) (s uh2 p @ z i1 sh @ n)
suppository    (n) (s @1 p o1 z i t r ii)
suppositions    (n) (s uh2 p @ z i1 sh @ n z)
suppositories    (n) (s @1 p o1 z i t r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ... [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
[, ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P) [Add to Longdo]
仮説[かせつ, kasetsu] (n,adj-no) hypothesis; supposition; fictional; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture, #7,253 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top