Search result for

supplying

(21 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplying-, *supplying*, supply
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then you have no idea who's supplying him?คุณก็เลยนึกไม่ออกว่าใครให้การสนับสนุนเขา 24: Redemption (2008)
Now, we know Berman. He's been supplying cars to the Syndicate since Capone.เรารู้ประวัติเบอร์แมน เขารับจัดหารถให้พวกเจ้าพ่อตั้งแต่อยู่อัลคาโปล Public Enemies (2009)
And, apparently, they've been supplying assassins to governments or anyone who has 100 pounds of gold for the last thousand years.ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะจัดส่งมือสังหารให้กับรัฐบาล หรือใครก็ตามที่มีทองหนึ่งร้อยปอนด์ มากว่าพันปีแล้ว Ninja Assassin (2009)
TheSonsofAnarchy have been supplying weapons to gang members for over a decade.พวก The Sons of Anarchy ได้เป็นผู้จัดหาอาวุธปืน ให้กับสมาชิกแก๊งมานานกว่าทศวรรษ Albification (2009)
We keep running your guns up the coast and you keep supplying us with the Russian stock.เราจะขนส่งปืนของนายขึ้นไปจนถึงชายฝั่ง แล้วเราต้องการให้นาย ส่งปืนรัสเซียในสต็อคมาให้เรา Service (2009)
He does not know you are supplying it.เขาไม่รู้ว่า ฝ่าบาทเป็นคนจัดการ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
He does not know that you are supplying it.ว่าแกบังคับพวกมนุษย์ ให้ออกขายเลือดแวมไพร์ เขาไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นคน จัดหาของให้ Bad Blood (2010)
Consenting adults want what they want, and if I'm not supplying it, they will get it somewhere else.ได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ นั่นแหล่ะสิ่งที่พวกเขาต้องการ และถ้าหากผมไม่เป็นคนผลิตจัดหา พวกเขาก็ต้องไปหาซื้อที่อื่นอยู่ดี Sunset (2010)
A blood bag and not a sorority girl supplying your dinner.กับถุงเลือดและไม่ใช่สาวนักสังคม ที่เป็นแหล่งเสบียงอาหารค่ำให้นาย Brave New World (2010)
What did he say was the reason for not supplying the rice to us?เขามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ข้าวแก่โรงงานของเรา Cinderella's Sister (2010)
I don't expect to be thanked for supplying the rice on credit, but your rude behavior... from such a young person.เราไม่ได้คาดหวังคำขอบคุณที่เราขายข้าวให้พวกคุณ\ แต่กิริยาหยาบคายของคุณนี่มัน... จากเด็กที่อายุน้อยกว่า Cinderella's Sister (2010)
From now on, the ministers will stop supplying the iron ore to the Forge.แต่นี้ไป ท่านเสนาฯจะหยุดการส่งสินแร่เหล็กให้โรงเหล็ก Kim Soo Ro (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLYING    S AH0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplying    (v) (s @1 p l ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker [Add to Longdo]
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity [Add to Longdo]
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying [Add to Longdo]
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement [Add to Longdo]
補給[ほきゅう, hokyuu] (n,vs) supply; supplying; replenishment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supply \Sup*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Supplied}; p. pr. & vb.
   n. {Supplying}.] [For older supploy, F. suppl['e]er, OF. also
   supployer, (assumed) LL. suppletare, from L. supplere,
   suppletum; sub under + plere to fill, akin to plenus full.
   See {Plenty}.]
   1. To fill up, or keep full; to furnish with what is wanted;
    to afford, or furnish with, a sufficiency; as, rivers are
    supplied by smaller streams; an aqueduct supplies an
    artificial lake; -- often followed by with before the
    thing furnished; as, to supply a furnace with fuel; to
    supply soldiers with ammunition.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve instead of; to take the place of.
    [1913 Webster]
 
       Burning ships the banished sun supply. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The sun was set, and Vesper, to supply
       His absent beams, had lighted up the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill temporarily; to serve as substitute for another
    in, as a vacant place or office; to occupy; to have
    possession of; as, to supply a pulpit.
    [1913 Webster]
 
   4. To give; to bring or furnish; to provide; as, to supply
    money for the war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To furnish; provide; administer; minister; contribute;
     yield; accommodate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supplying
   n 1: the activity of supplying or providing something [syn:
      {provision}, {supply}, {supplying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top