Search result for

styluses

(33 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -styluses-, *styluses*, styluse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา styluses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *styluses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylus[N] ปากกาหมึกซึม, See also: ปากกาปลายแหลม, Syn. stylograph, burin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
stylus printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงผลออกมาเป็นจุดห่าง ๆ ประเภทเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ผลที่ออกมาจะไม่คมชัด โดยเฉพาะส่วนโค้ง จะดูไม่ค่อยสวย

English-Thai: Nontri Dictionary
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stilus; stylus๑. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilet; stilette; style; stylet ๒]๒. ยาแท่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stylus; stilus๑. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilet; stilette; style; stylet ๒]๒. ยาแท่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stylus printer; dot-matrix printer; dot printer; matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stylus tracer; needle point tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrix printer; dot-matrix printer; dot printer; stylus printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dot-matrix printer; dot printer; matrix printer; stylus printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
needle point tracer; stylus tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slate and stylusอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์, แผ่นและเข็ม สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ลงบนกระดาษ อุปกรณ์นี้ ประดิษฐ์ โดย Charles Barbier and Louis Braille ประกอบด้วย แผ่นรองเขียนอักษรเบรลล์ ทำด้วยพลาสติก เหล็ก หรือไม้ และเข็มดันกระดาษ ตัวแผ่นเจาะเป็นช่องอักษรเบรลล์สำหรับสร้างจุดเบรลล์ ๒ แถวๆ ละ ๓ จุด รวม ๒๘ ช่องต่อ ๑ บรรทัด แผ่นหลังเป็นที่วางกระดาษ มีบานพับปิดเปิดระหว่าง ๒ แผ่น [Assistive Technology]
stylusสไตลัส, ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It looks like a metal stylus.มันดูเหมือนเป็นปากกาปลายแหลมโลหะ The Predator in the Pool (2010)
Boys and girls, you know that we've been dark for a couple of days because of a tragic loss in the Krustylu family.Jungs und Mädchen, ihr wisst dass wir ein paar Tage nicht gesendet haben wegen eines tragischen Verlustes in der Krustylu Familie. Clown in the Dumps (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาร[V] inscribe, See also: engrave, write with a stylus, Example: อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม, Thai definition: ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
เหล็กจาร[n.] (lekjān) EN: stylus   

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLUS    S T AY1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylus    (n) (s t ai1 l @ s)
styluses    (n) (s t ai1 l @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Griffel {m}stylus [Add to Longdo]
Griffel {m}styluses [Add to Longdo]
Schreibgriffel {m}stylus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタイラス[, sutairasu] (n) stylus [Add to Longdo]
スタイラスペン[, sutairasupen] (n) {comp} stylus pen [Add to Longdo]
ペン型;ペン形[ペンがた, pen gata] (n,adj-no) pen-shaped; wand; stylus [Add to Longdo]
レコード針[レコードばり, reko-do bari] (n) stylus; phonograph needle [Add to Longdo]
一葉楓[ひとつばかえで;ヒトツバカエデ, hitotsubakaede ; hitotsubakaede] (n) (uk) lime-leaved maple (Acer distylum) [Add to Longdo]
鉄筆[てっぴつ, teppitsu] (n) stylus; steel pen; stencil pen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱针[chàng zhēn, ㄔㄤˋ ㄓㄣ, / ] stylus (gramophone needle) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top