ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylus

S T AY1 L AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylus-, *stylus*, stylu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylus[N] ปากกาหมึกซึม, See also: ปากกาปลายแหลม, Syn. stylograph, burin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
stylus printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงผลออกมาเป็นจุดห่าง ๆ ประเภทเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ผลที่ออกมาจะไม่คมชัด โดยเฉพาะส่วนโค้ง จะดูไม่ค่อยสวย

English-Thai: Nontri Dictionary
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stylus printer; dot-matrix printer; dot printer; matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stylus tracer; needle point tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stylus; stilus๑. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilet; stilette; style; stylet ๒]๒. ยาแท่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stylusสไตลัส, ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
เหล็กจาร[n.] (lekjān) EN: stylus   

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLUS S T AY1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylus (n) stˈaɪləs (s t ai1 l @ s)
styluses (n) stˈaɪləsɪz (s t ai1 l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱针[chàng zhēn, ㄔㄤˋ ㄓㄣ, / ] stylus (gramophone needle), #206,432 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタイラス[, sutairasu] (n) stylus [Add to Longdo]
スタイラスペン[, sutairasupen] (n) {comp} stylus pen [Add to Longdo]
ペン型;ペン形[ペンがた, pen gata] (n,adj-no) pen-shaped; wand; stylus [Add to Longdo]
レコード針[レコードばり, reko-do bari] (n) stylus; phonograph needle [Add to Longdo]
鉄筆[てっぴつ, teppitsu] (n) stylus; steel pen; stencil pen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stylus \Sty"lus\, n. [L. stylus, or better stilus.]
   1. An instrument for writing. See {Style}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
   2. That needle-shaped part at the tip of the playing arm of
    phonograph which sits in the groove of a phonograph record
    while it is turning, to detect the undulations in the
    phonograph groove and convert them into vibrations which
    are transmitted to a system (since 1920 electronic) which
    converts the signal into sound; also called {needle}. The
    stylus is frequently composed of a hard metal or of
    diamond.
    [PJC]
 
   3. The needle-like device used to cut the grooves which
    record the sound on the original disc during recording of
    a phonograph record; it is moved by the vibrations given
    to the diaphragm by a sound, and produces the indented
    record.
    [PJC]
 
   4. (Computers) A pen-shaped pointing device used to specify
    the cursor position on a graphics tablet.
    [PJC] Stymie

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stylus
   n 1: a sharp pointed device attached to the cartridge of a
      record player
   2: a pointed tool for writing or drawing or engraving; "he drew
     the design on the stencil with a steel stylus" [syn:
     {stylus}, {style}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top