ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunners

S T AH1 N ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunners-, *stunners*, stunner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stunners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stunners*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunner[SL] ผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์
stunner[N] ผู้ทำให้สลบ, See also: สิ่งที่ทำให้สลบ
stunner[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. excellent or impressive thing
stunner[N] ผู้หญิงที่สวยมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beauty

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stunner!StunnerAvalon (2001)
Yeah, but you should have seen her. She was a stunner.เธอน่าจะได้เห็นเธอนะ เธอมีเสน่ห์มาก Good Will Hunting (1997)
Even though you have a stunner of a friend here.Even though you have a stunner of a friend here. Loyal and True (2008)
She's a stunner.เธอเป็น stunner We Bought a Zoo (2011)
Is she a stunner?เธอเป็น stunnerWe Bought a Zoo (2011)
I mean, is that what they call a stunner now?ผมหมายถึงก็คือสิ่งที่พวกเขาเรียก stunner ตอนนี้หรือไม่ We Bought a Zoo (2011)
Look at little Karen there, she looks pleased as punch she turned into such a stunner.- ใช่สิ ดูคาเรนน้อยสิ เธอดูมีความสุขดีออก ที่โตขึ้นมาเป็นสาวสวยได้ขนาดนั้น Close Encounters (2017)
It's called a stunner.Das nennt man StunnerBeverly Hills Cop III (1994)
Any party would be happy to have you, Stunner.Jede Gruppe wäre froh, wenn sie dich hätte, StunnerAvalon (2001)
Stunner, you idiot!Stunner, du Idiot. Avalon (2001)
Stunner?StunnerAvalon (2001)
Stunner!StunnerAvalon (2001)
Stunner told me you were lost.Stunner sagte mir, du wärst verloren gegangen. Avalon (2001)
You took one of those Wraith stunners in the face.Ein Wraith-Stunner hat Sie im Gesicht erwischt. Childhood's End (2004)
Then he'll get hit with a wraith stunner instead of a p-90.Dann wird er von einem Stunner statt von einer P-90 getroffen. The Storm (2004)
His body's reacting like it's been struck by a Wraith stunner.Sein Körper reagiert als sei er von einem Stunner getroffen worden. Duet (2005)
You were shot by Wraith stunners. You both went down pretty quick.Sie wurden von Wraith-Stunnern getroffen und waren schnell erledigt. The Hive (2005)
It's the enzyme.Das Enzym macht einen beinahe immun gegen die Wraith-StunnerThe Lost Boys (2005)
All we gotta do is get our hands on one stunner. I can take them all.Mit nur einem Stunner kann ich sie alle umlegen. The Lost Boys (2005)
Dr. Lindsay heard Wraith stunners before the fire broke out.Dr. Lindsay hat Wraith-Stunner gehört, bevor das Feuer ausbrach. Coup D'etat (2006)
All right, use non-lethal force wherever possible, so the men with stunners, take the point.Ok, wenn möglich, kein Einsatz von tödlicher Gewalt. Männer mit Stunnern wissen das. Coup D'etat (2006)
Stunner blast. I'm fine.- Nur ein Stunner-Schuss. The Long Goodbye (2006)
Can I keep my stunner?Kann ich den Stunner behalten? The Long Goodbye (2006)
If you didn't know, why'd you give me the stunner?Warum haben Sie mir den Stunner gegeben? The Long Goodbye (2006)
Stunner, are you hurt?Stunner, bist du verletzt? Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
- Stunner coming home soon.- Stunner kommt bald nach Hause. Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
Hey Stunner.Hey StunnerSeal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
It is what it is, Stunner.Es ist, wie es ist, StunnerSeal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
Stunner.StunnerSeal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNNER    S T AH1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunner    (n) stˈʌnər (s t uh1 n @ r)
stunners    (n) stˈʌnəz (s t uh1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mordsding {n}stunner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top