ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strutting

S T R AH1 T IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strutting-, *strutting*, strutt
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These sorority bitches strutting around in basically just their underwear, screaming bloody murder about being objectified, as if they haven't objectified themselves already.พวกสโมสรหญิงมั่วไม่เลือก ทำเป็นเดินวางท่าไปทั่วในชุดชั้นในตัวเดียว กรีดร้องกันเหมือนถูกเชือดเรื่องการทำให้ตัวเองมีตัวตน Pilot (2015)
See those guys over there strutting along those girders?ดูคนเหล่านั้นที่นั่นเดินวางมาด พร้อมคานเหล่านั้นหรือไม่ Some of the Things That Molecules Do (2014)
John Blackwell is alive and well and strutting around Chance Harbor.จอห์น แบล็คเวล ยังมีชีวิตอยู่ แข็งแรงดี และเดินกร่างไปทั่วแชนซ์ ฮาร์เบอร์ Curse (2012)
Look at Suzy Lipton strutting her bony ass in those skinny jeans.ดูซูซี่ ลิปตันสิ เดินส่ายก้นแห้งๆไปมา ในกางเกงยีนส์คับๆ It's Alive (2011)
- Yeah. Strutting their stuff.-ใช่ คล้ายๆแบบนั้นแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It wasn't his fault. If he hadn't been strutting around treating us like his personal army, this would never have happened!เจ้าฆ่าไปแล้วหนึ่งคน The Moment of Truth (2008)
What a high that was... strutting on the stage, rapping with a partner.มันดีจริงๆ... ที่ได้ยืนอยู่ยนเวที เต้นกับเพื่อน ๆ The King and the Clown (2005)
Are you hooked on a handsome, charming, strutting peacock, who makes wonderful love, but keeps you hidden away in a small dark kitchen?คุณหลงรักผู้ชายรูปหล่อ เสน่ห์แรง ผู้เชี่ยวชาญในการทำรัก แต่เก็บคุณไว้... เป็นนางก้นครัวมอมแมมใช่มั้ย Woman on Top (2000)
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUTTING    S T R AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strutting    (v) strˈʌtɪŋ (s t r uh1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反り身[そりみ, sorimi] (n) strutting; sticking out the chest [Add to Longdo]
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting [Add to Longdo]
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, v. t. [imp. & p. p. {Strutted}; p. pr. & vb. n.
   {Strutting}.] [OE. struten, strouten, to swell; akin to G.
   strozen to be swelled, to be puffed up, to strut, Dan.
   strutte.]
   1. To swell; to bulge out. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The bellying canvas strutted with the gale.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk with a lofty, proud gait, and erect head; to walk
    with affected dignity.
    [1913 Webster]
 
       Does he not hold up his head, . . . and strut in his
       gait?                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strutting \Strut"ting\,
   a. & n. from {Strut}, v. -- {Strut"ting*ly}, adv.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top