ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steppe

S T EH1 P   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steppe-, *steppe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steppe[N] ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีต้นไม้, Syn. plain, prairie
stepper[N] ผู้เต้นรำ
stepped-up[ADJ] ซึ่งเร่งความเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steppe(สเทพ) n. ที่ราบกว้างใหญ่ (โดยเฉพาะที่ไม่มีต้นไม้) -Phr. (The Steppes ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในรัสเซีย) ,=Kirghiz Steppe (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
steppes(n) ที่ราบกว้าง,ทุ่งกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stepped spillwaystepped spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on.คนที่พูดแบบนั้นกับคนเก่าจริงๆ oughta ได้รับการเหยียบ 12 Angry Men (1957)
You just stepped on my tail!แก ! แกเหยียบหางฉัน ! An American Tail (1986)
Gordie's out, Ole' Gordie just bit the bag and stepped out the door.กอร์ดีออกไปแล้ว ชัยโย กอร์ดี้เก็บกระเป๋า และ ออกไปข้างนอกแล้ว Stand by Me (1986)
Booby trap. Somebody stepped on a toe-popper.ใครไม่รู้สะดุดกับระเบิด Casualties of War (1989)
I stepped on it. It was leaking. I just threw it away.ผมเหยียบมันแตก ก็เลยโยนลงถังขยะ Basic Instinct (1992)
Number two: you've never stepped out of line.سˡ,  Ghost in the Shell (1995)
I stepped right out in front of it.- ฉันเดินตัดหน้ารถ Gattaca (1997)
It went to 12. Bottom of the 12th, in stepped Carlton Fisk, old Pudge.กลางช่วงที่ 1 2 เป็นตาของคาร์ลตั้น Good Will Hunting (1997)
You stepped on my shoe. See, I don´t usually get in this late.ปกติฉันไม่กลับดึกขนาดนี้ Nothing to Lose (1997)
That's right. I stepped up.ใช่แล้ว ฉันก้าวออกไปช่วย The One with the Jellyfish (1997)
Every time I stepped out of my cell... every time I got in that shower... I figured it was only a matter of time... before they made a move.ทุกนาที/ที่ฉันก้าวผ่านจากลูกกรง... ทุกครั้ง/ที่ฉันอาบน้ำ... ฉันคิดซะว่า/มันเป็นเวลาที่มีค่า... American History X (1998)
When you stepped on land you couldn't even piss straight in the johnพอขึ้นฝั่งแทบจะยืนปัสสาวะตรงๆไม่เป็น The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steppeFrom time to time she stepped and looked round.
steppeHe stepped aside for an old man to pass.
steppeHe stepped aside for her to enter the room.
steppeHe stepped aside for her to pass.
steppeHe stepped on my foot on purpose.
steppeHe stepped out for a moment.
steppeI stepped aside for her to pass by.
steppeI stepped aside for him to pass.
steppeI stepped aside for the old lady to pass.
steppeI stepped aside so that he could come in.
steppeI stepped aside so that he could pass.
steppeI stepped in a puddle and now my shoes are completely soaked going squish squish squish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป[n. exp.] (nok insī thung yā sátep) EN: Steppe Eagle   FR: Aigle des steppes [m]
เหยี่ยวตีนแดง[n. exp.] (yīo tīn daēng) EN: Amur Falcon   FR: Faucon de l'Amour [m] ; Faucon des steppes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEPPE    S T EH1 P
STEPPED    S T EH1 P T
STEPPEL    S T EH1 P AH0 L
STEPPER    S T EH1 P ER0
STEPPES    S T EH1 P S
STEPPERS    S T EH1 P ER0 Z
STEPPENWOLF    S T EH1 P AH0 N W UH2 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steppe    (n) stˈɛp (s t e1 p)
stepped    (v) stˈɛpt (s t e1 p t)
steppes    (n) stˈɛps (s t e1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梯田[tī tián, ㄊㄧ ㄊㄧㄢˊ, ] stepped fields; terracing, #28,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steppe {f} [geogr.] | Steppen {pl}steppe | steppes [Add to Longdo]
Steppenland {n} [geogr.]steppeland [Add to Longdo]
Steppenläufer {m}; Steppenhexe {f}tumbleweed [Am.] [Add to Longdo]
steppen; Stepp tanzen | steppend | stepptto tap; to tap-dance | tapping | taps [Add to Longdo]
steppen; absteppen | steppend; absteppend | gesteppt; abgestepptto stitch | stitching | stitched [Add to Longdo]
Steppenadler {m} [ornith.]Steppe Eagle (Aquila nipalensis) [Add to Longdo]
Steppenflughuhn {n} [ornith.]Pallas' Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) [Add to Longdo]
Steppenkiebitz {m} [ornith.]Sociable Lapwing (Vanellus gregarius) [Add to Longdo]
Steppenkragentrappe {f} [ornith.]Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) [Add to Longdo]
Steppenmöwe {f} [ornith.]Caspian Gull (Larus cachinnans) [Add to Longdo]
Steppenpieper {m} [ornith.]Blyth's Pipit (Anthus godlewskii) [Add to Longdo]
Steppenweihe {f} [ornith.]Pallid Harrier (Circus macrourus) [Add to Longdo]
Steppenhuhn {n} [ornith.]Pallas' Sandgrouse [Add to Longdo]
Steppenfalke {m} [ornith.]Greater Kestrel [Add to Longdo]
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジッグラト[, jiggurato] (n) ziggurat (stepped Mesopotamian tower) [Add to Longdo]
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits) [Add to Longdo]
ステップ[, suteppu] (n,vs) (1) step; (n) (2) steppe; (P) [Add to Longdo]
雁木[がんぎ, gangi] (n) stepped pier; toothing gear; escapement; hooked stick; zigzag [Add to Longdo]
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P) [Add to Longdo]
大草原[だいそうげん, daisougen] (n) prairie; steppe; pampas [Add to Longdo]
鳴き砂;鳴砂[なきすな;なりすな(鳴砂), nakisuna ; narisuna ( mei suna )] (n) singing sand (which produces sound when stepped on); whistling sand; squeaking sand; barking sand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steppe \Steppe\, n. [From Russ. stepe, through G. or F. steppe.]
   One of the vast plains in Southeastern Europe and in Asia,
   generally elevated, and free from wood, analogous to many of
   the prairies in Western North America. See {Savanna}.
   [1913 Webster]
 
   {Steppe murrain}. (Far.) See {Rinderpest}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steppe
   n 1: extensive plain without trees (associated with eastern
      Russia and Siberia)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 steppe /stɛp/ 
  moor

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Steppe /ʃtɛpə/ 
  steppe

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 steppe /stɛpə/
  moor; steppe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top