ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stencil

S T EH1 N S IH0 L   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stencil-, *stencil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stencil[N] ลายฉลุ, See also: แผ่นฉลุ
stencil[VT] คัดลอกลวยลายโดยใช้แผ่นฉลุ
stencil[VT] ประดิษฐ์ลวดลายด้วยลายฉลุ, See also: ตกแต่งด้วยลายฉลุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stencil(สเทน'เซิล) n. กระดาษไขที่ใช้ในการพิมพ์โรเนียว,ลายฉลุ,แผ่นฉลุ. vt. ทาสีหรือป้ายบนลายฉลุ,ทำตัวอักษรหรือเครื่องหมายด้วยลายฉลุ. -stenciler,stenciller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stencil(n) ลายฉลุ,แม่พิมพ์
stencil(vt) พิมพ์ลายฉลุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stencilกลวิธีพิมพ์ลายฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She just started stenciling the kitchen, and i didn't want to tell you this,but there is talk of an herb garden.เธอเพิ่งเริ่มตกแต่งครัวเอง อีกอย่างนะ จริงๆก็้ไม่อยากบอกหรอก แต่เธอพูดว่าจะทำสวยสมุนไพร Welcome to Kanagawa (2008)
I'm putting on the stencil.ฉันแค่วางกระดาษลายฉลุ The Gothowitz Deviation (2009)
What comes after the stencil?วางกระดาษลายฉลุแล้วไงต่อ The Gothowitz Deviation (2009)
Wait, could you cut some stencils for Shun?เฮ้ ถ้าเทอยังไม่ออกไป ช่วยชุน ทำใบปลิวหน่อยสิ From Up on Poppy Hill (2011)
I'll give you some stencils. You can transfer copy at home.ฉันจะให้เทอลองทำบ้าง เธอเอาไปทำที่บ้านได้นะ From Up on Poppy Hill (2011)
Well, you're good with crafts. You can stencil some on later.เธอเก่งตกแต่งนิ่ ไปเติมเอาทีหลังก็ได้ Witch's Lament (2011)
Has the boot lid badge been a stencilled on to your own spine?ป้ายยี่ห้อรถตรงกระโปรงท้าย เสียบหลังคุณไหม Episode #18.3 (2012)
I got markers, stencils, and jewels, and I thought we could each make a page for the "summer of Sue and dad" book, but we don't know what the other is doing, and then we dedicate 'em to each other.หนูมีมาร์กเกอร์ สี แล้วก็กากเพชร และหนูคิดว่าเราอาจจะมาช่วยกันทำสมุด "ซัมเมอร์ของซูและพ่อ" คนละหน้า Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Look, man, I stenciled everything, I...- นี่ผมทำมันทั้งหมดผมแค่ต้องการ Urge (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษไข[N] stencil paper, See also: waxed sheet, Syn. กระดาษลอกลาย, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษอาบไขที่ใช้ในการทำแบบลวดลาย หรือพิมพ์อัดสำเนาแม่พิมพ์ในการพิมพ์โดยเครื่องอัดสำเนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษไข[n. exp.] (kradāt khai) EN: stencil   FR: stencil [m] ; papier stencil [m] ; papier paraffiné [m] ; papier ciré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STENCIL    S T EH1 N S IH0 L
STENCILED    S T EH1 N S IH0 L D
STENCILING    S T EH1 N S IH0 L IH0 NG
STENCILING    S T EH1 N S L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stencil    (v) stˈɛnsl (s t e1 n s l)
stencils    (v) stˈɛnslz (s t e1 n s l z)
stencilled    (v) stˈɛnsld (s t e1 n s l d)
stencilling    (v) stˈɛnsəlɪŋ (s t e1 n s @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白棉纸[bái mián zhǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˊ ㄓˇ, / ] stencil tissue paper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schablone {f}; Malerschablone {f} | Schablonen {pl}stencil | stencils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステンシル[, sutenshiru] (n) stencil [Add to Longdo]
型染め[かたぞめ, katazome] (n) stencil dyeing [Add to Longdo]
原紙[げんし, genshi] (n) (1) stencil; template; (2) silkworm egg sheet [Add to Longdo]
孔版印刷[こうはんいんさつ, kouhan'insatsu] (n) stencil printing; mimeographic printing [Add to Longdo]
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa [Add to Longdo]
刷り込み[すりこみ, surikomi] (n) imprinting; stenciling [Add to Longdo]
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on [Add to Longdo]
紙型[かみがた;しけい, kamigata ; shikei] (n) (paper) stencil; stereotype; papier-mache mold; papier-mache mould [Add to Longdo]
摺り込み染め;摺り込み染;摺込染[すりこみぞめ, surikomizome] (n) (obsc) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner [Add to Longdo]
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stencil \Sten"cil\, v. t. [imp. & p. p. {Stenciled}or
   {Stencilled}; p. pr. & vb. n. {Stenciling} or {Stencilling}.]
   To mark, paint, or color in figures with stencils; to form or
   print by means of a stencil.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stencil \Sten"cil\, n. [Probably from OF. estincelle spangle,
   spark, F. ['e]tincelle spark, L. scintilla. See
   {Scintillate}, and cf. {Tinsel}.]
   A thin plate of metal, leather, or other material, used in
   painting, marking, etc. The pattern is cut out of the plate,
   which is then laid flat on the surface to be marked, and the
   color brushed over it. Called also {stencil plate}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stencil
   n 1: a sheet of material (metal, plastic, cardboard, waxed
      paper, silk, etc.) that has been perforated with a pattern
      (printing or a design); ink or paint can pass through the
      perforations to create the printed pattern on the surface
      below
   v 1: mark or print with a stencil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top