ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starry-eyed

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starry-eyed-, *starry-eyed*, starry-ey, starry-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I am not some starry-eyed waif here to succumb to your...ข้าไม่ใช่ดอกไม้ริมทางใสซื่อที่สยบง่ายๆ... Guardians of the Galaxy (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starry-eyed    (j) stˌaːrɪ-ˈaɪd (s t aa2 r i - ai1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  starry-eyed
      adj 1: unrealistically or naively optimistic; "a starry-eyed
             reformer"; "starry-eyed idealism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top