ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stammering

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stammering-, *stammering*, stammer
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stammering; dysphemia; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(CARL STAMMERING)(คาร์ลพูดตะกุกตะกัก) Up (2009)
Instead of me stammering in fits and starts, a letter is more concise.แทนที่จะเริ่มบอกเขาอย่างตะกุกตะกัก จดหมายจะดูรวบรัดกว่า White Tulip (2010)
( Stammering ) I know this looks horrible, but I'm not a cheater.( Stammering )ฉันรู้ว่าสิ่งนี้ดูเลวร้าย แต่ ฉันไม่ใช่คนแบบนั่น Married to the Job (2012)
I was so nervous. I kept stammering. I know he thought I was acting suspicious.ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ฉันว่าเขาสงสัยที่ ฉันทำตัวแปลกๆ. Clear the Bear (2013)
(SILVERMIST STAMMERING)(Silvermist พูดตะกุกตะกัก) The Pirate Fairy (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stammering    (v) stˈæmərɪŋ (s t a1 m @ r i ng)
stammeringly    (a) stˈæmərɪŋliː (s t a1 m @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结结巴巴[jiē jiē bā ba, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄝ ㄅㄚ ㄅㄚ˙, / ] stammeringly, #38,297 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吃りながら[どもりながら, domorinagara] (exp) (uk) (See 吃る) stuttering(ly); stammering(ly) [Add to Longdo]
吃音[きつおん, kitsuon] (n) stammering; dysphemia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stammering \Stam"mer*ing\, a.
   Apt to stammer; hesitating in speech; stuttering. --
   {Stam"mer*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stammering \Stam"mer*ing\, n. (Physiol.)
   A disturbance in the formation of sounds. It is due
   essentially to long-continued spasmodic contraction of the
   diaphragm, by which expiration is prevented, and hence it may
   be considered as a spasmodic inspiration.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stammer \Stam"mer\ (st[a^]m"m[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Stammered} (-m[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Stammering}.] [OE.
   stameren, fr. AS. stamur, stamer, stammering; akin to D. &
   LG. stameren to stammer, G. stammeln, OHG. stammal[=o]n,
   stamm[=e]n, Dan. stamme, Sw. stamma, Icel. stama, stamma,
   OHG. & Dan. stam stammering, Icel. stamr, Goth. stamms, and
   to G. stemmen to bear against, stumm dumb, D. stom. Cf.
   {Stem} to resist, {Stumble}.]
   To make involuntary stops in uttering syllables or words; to
   hesitate or falter in speaking; to speak with stops and
   difficulty; to stutter.
   [1913 Webster]
 
      I would thou couldst stammer, that thou mightest pour
      this concealed man out of thy mouth, as wine comes out
      of a narrow-mouthed bottle, either too much at once, or
      none at all.               --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top