Search result for

spending

(45 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spending-, *spending*, spend
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
You're spending almost $100,000 on furniture?คุณใช้เงินเกือนแสนเหรียญ\ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะ Adverse Events (2008)
And you spending two hours wiping noses will annoy House.และคุณใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช็ดจมูก เพื่อจะกวนเฮาส์ Emancipation (2008)
This moment I am spending with her will forever stay with me as a warm memory.เวลานี้ ฉันใช้เวลาอยู่กับเธอ ตลอดไป ด้วยความทรงจำที่อบอุ่น Heartbreak Library (2008)
I'm so happy that you and your boyfriend are spending Thanksgiving with us.ฉันดีใจที่ คุณกับแฟน มาร่วมขอบคุณพระเจ้ากับเรา Superhero Movie (2008)
Is spending nights with your patients regular part of your therapy?การใช้เวลาทั้งคืนกับคนไข้ ถือเป็นส่วนปกติของการบำบัดเหรอ? Passengers (2008)
Ahem. Are we really spending the night together?เออ เราต้องอยุ่ด้วยกันทั้งคืนเลยหรอครับ? Day of the Dead (2008)
It's better than spending the night over there.มันดีกว่าให้เวลาทั้งคือในนั้น Episode #1.8 (2008)
Spending some quiet time- just you and your very best friend.ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แค่คุณกับเพื่อนตัวโปรด Marley & Me (2008)
You know, there are people in this country spending half their paycheck just to get clean water.คุณคงรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เงินกว่าครึ่งที่มี เพื่อจะได้ใช้น้ำสะอาด Quantum of Solace (2008)
The important thing is your mother does not feel that this is an appropriate place for you to be spending your childhood, and the more I think about it, the more I realise she's very probably right.จริงๆแล้ว แม่ของลูกรู้สึกว่า ที่นี่ ไม่ใช่ที่สำหรับเด็กๆเอาซะเลย แล้วพ่อก็มาคิดนะ ยิ่งคิด พ่อก็ว่า แม่เค้าพูดถูก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We're gonna be spending 90 percent of our time in museums. Don't worry.เราจะใช้เวลาเกือบ90%ในการชมพิพิธภัณฑ์พ่อไม่ต้องห่วง Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spendingA child should not get more spending money than is necessary.
spendingAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
spendingAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
spendingAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
spendingAn aging population will require more spending on health care.
spendingBy September the burst in spending seemed to be tapering off.
spendingGovernment spending is getting a little out of hand.
spendingHe grudged spending money on such a thing.
spendingHe resigned himself to spending a boring evening.
spendingHe was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset.
spendingHis father allows him $10 a week as spending money.
spendingHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind   
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead   FR: dépense [f] ; frais [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPENDING    S P EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spending    (v) (s p e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation) [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending [Add to Longdo]
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
外泊[がいはく, gaihaku] (n,vs) spending night away from home; sleepover; sleep over [Add to Longdo]
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
企業投資[きぎょうとうし, kigyoutoushi] (n) corporate spending [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spending \Spend"ing\, n.
   The act of expending; expenditure.
   [1913 Webster]
 
   {Spending money}, money set apart for extra (not necessary)
    personal expenses; pocket money. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. t. [imp. & p. p. {Spent}; p. pr. & vb. n.
   {Spending}.] [AS. spendan (in comp.), fr. L. expendere or
   dispendere to weigh out, to expend, dispense. See {Pendant},
   and cf. {Dispend}, {Expend}, {Spence}, {Spencer}.]
   1. To weigh or lay out; to dispose of; to part with; as, to
    spend money for clothing.
    [1913 Webster]
 
       Spend thou that in the town.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do ye spend money for that which is not
       bread?                --Isa. lv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow; to employ; -- often with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am never loath
       To spend my judgment.         --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. To consume; to waste; to squander; to exhaust; as, to
    spend an estate in gaming or other vices.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass, as time; to suffer to pass away; as, to spend a
    day idly; to spend winter abroad.
    [1913 Webster]
 
       We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   5. To exhaust of force or strength; to waste; to wear away;
    as, the violence of the waves was spent.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies spent with long labor and thirst.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spending
   n 1: the act of spending or disbursing money [syn: {spending},
      {disbursement}, {disbursal}, {outlay}]
   2: money paid out; an amount spent [syn: {outgo}, {spending},
     {expenditure}, {outlay}] [ant: {income}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top