Search result for

*solos*

(54 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solos, -solos-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Solos?ร้องเดี่ยว? Laryngitis (2010)
Someone will have to remind you of the songs we sung... the solos you got or didn't get.บางคนจะลืม เพลงที่เธอได้ร้องนำ ...หรือไม่ได้ร้องนำ Journey to Regionals (2010)
people to stand behind me and stare at me with wet, moved eyes while I sing solos.คนที่ยืนอยู่ด้านหลังฉัน และคอยดูฉัน ด้วยดวงตารื้นน้ำตา กลอกตาไปมา เมื่อฉันร้องนำ Audition (2010)
You know, not-not for myself, but for my lesser Glee Clubbers who don't get as many solos.เธอรู้ไหม,มะ.. ไม่ ใช่เพื่อตัวฉันน่ะ แต่ห่วงเพื่อนร่วมชมรม ที่ไม่ค่อยได้ร้องนำ Audition (2010)
But solos!แต่ ร้องนำ.. Audition (2010)
Don't bother spying on me to get a leg up, because the only solos that I'm getting for sectionals are in my mind.อย่ามาสืบอะไรตอนนี้เลย เพราะชั้นกำลังคิดเพลงเดี่ยวที่ฉัน จะร้องในระดับเขตอยู่ Special Education (2010)
Wait, I thought I was the only one getting the solos from now on./ - เดี๋ยว ฉันคิดว่า ฉันจะร้องนำอีก Britney/Brittany (2010)
Class, in Mr. Schuester's absence, I'd like to go around and ask everyone what solos they'd like to hear me perform at sectionals.ทุกคน เอาสำเนียงแบบครูชูสเตอร์ ฉันอยากจะถามทุกๆคนว่า เพลงไหนที่พวกเธออยากฟังฉันร้องเดี่ยวในระดับภาค The Substitute (2010)
And he's barely even fighting me for solos anymore.แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสนอตัว เพื่อที่จะขอร้องเดี่ยวแทนฉันด้วย Furt (2010)
Your solos are breathtaking.นายโซโล่ได้ยอดเยี่ยมมาก Original Song (2011)
Kurt, the council decides who gets the solos.เคิร์ท สภาตัดสิน ว่าใครจะได้ร้องเดี่ยว Original Song (2011)
You always get the big solos,ได้ร้องเดี่ยวตลอด A Night of Neglect (2011)
Listen, if you and I were in Shelby's group, we'd get all the solos and the duets.ฟังนะ ถ้าเธอกับฉัน มาอยู่ที่กลุ่มของเชลบี้ พวกเราจะได้ทั้ง โซโล่เดี่ยวและดูเอ็ท Pot O' Gold (2011)
How many solos did you get in Glee Club last year?ปีที่แล้วเธอได้โซโล่เดี่ยว ในกลีคลับกี่ครั้ง? Pot O' Gold (2011)
I used to get solos every week.ฉันเคยได้โซโล ทุกอาทิตย์ Dance with Somebody (2012)
Tina, you may not always get all the solos, but you are a key player.ทีน่า เธออาจจะไม่ได้ร้องโซโลอยู่ตลอดเวลา แต่เธอก็เป็นส่วนสำคัญของทีม Props (2012)
How come when Rachel complains about not getting enough solos, she's "claiming her stardom,"แล้วทำไมราเชลต้องบ่นตลอด ว่าตัวเองยังได้ร้องโซโลไม่พอ เธอ "ได้เป็นดาราเจิดจรัส" Props (2012)
I have sat, for three years, in the back of that choir room, holding Mike's hand or crying or smiling and swaying, while everyone else was out there singing solos.ชั้นนั่งอยู่หลังห้องซ้อมร้องมาตั้งสามปี กุมมือไมค์ หรือไม่ก็ร้องไห้ ไม่ก็ยิ้มและโยกตัวไปมา ในขณะที่คนอื่นๆได้ออกไปยืนร้องโซโล Props (2012)
Put in the work... be a good team player, and you'll get your solos.ตั้งใจทำงาน เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี และเธอจะได้โซโล่ Props (2012)
Since day one... you and Rachel fought over solos for three years.ตั้งแตวันที่เธอกับเรเชล แย่งกันร้องโซโล่มาสามปี The New Rachel (2012)
And I didn't want the last thing you guys heard from me is some snarky comment about how I never get solos.เเละฉันก็ไม่อย่างให้ สิ่งสุดท้ายที่พวกเธอได้ยิน จากฉันคือคำบ่นว่าทำไมฉันถึงไม่เคยได้ร้องเดี่ยวเลย Shooting Star (2013)
And I demand to sing all the good songs as solos.ในที่นี้หมายถึงฉันจะร้องโซโล่ทุกเพลงเลย All or Nothing (2013)
I require all the solos.ฉันต้องการร้องทุกโซโล่ All or Nothing (2013)
There are five solos in the ensemble.มีท่อนโซโล่อยู่ห้าท่อน Raise Your Voice (2004)
Only five people will perform solos in front of this class.แค่ห้าคนที่ได้จะร้องเดี่ยว Raise Your Voice (2004)
Oh, and I'll have you know that I'm gunning for those solos.แล้วก็ฉันอยากบอกว่าฉันอยากร้องท่อนโซโล่มากเลย Raise Your Voice (2004)
Yeah, you don't want to be chapped for your solos.ใช่ คุณคงไม่อยากมีรอยแตกบนตัวคุณหรอกนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Better solos, longer jams, just more of an accomplished pianist, but maybe that's just me.โซโล่ดีกว่า ลูกเล่นแพรวพราว ประสพความสำเร็จมากกว่าด้วย แต่นั่นก็แค่ฉันคนเดียว Chuck Versus the Seduction (2008)
Fifteen-minute guitar solos, 15-minute organ solos or the drum solos.โซโล่กีตาร์ยาวสิบห้านาที โซโล่ออร์แกน หรือโซโล่กลอง 15 นาที It Might Get Loud (2008)
- Well, I think I do, in my solos.- Ich glaube schon, in meinen SolosThis Is Spinal Tap (1984)
After the others have made their exit, you will perform the first part of your solo, then turn to find Death with you.Nachdem die anderen abgegangen sind, tanzt du den ersten Teil deines Solos, machst eine Drehung und siehst den Tod neben dir. The Maestro (1989)
You watched Grace dance the opening part of the solo this afternoon?Hast du zugesehen, wie Grace den Anfang des Solos getanzt hat? The Maestro (1989)
Every night, three-hour solos.Jeden Abend dreistündige SolosMo' Better Blues (1990)
Relax on the solos, OK?Mach kürzere SolosMo' Better Blues (1990)
They totally turned on "La Bamba" while he was playing his solo.Die haben voll "La Bamba" aufgedreht während seines SolosBill & Ted's Bogus Journey (1991)
This profession can strain a marriage.Jetzt machen Solos sie gar nicht mehr nervös. Lisa's Substitute (1991)
Featured Cello Solos by Yo-Yo MaWu Tong besondere Cello Solos: Yo-Yo Ma Ashes of Time (1994)
Solosos III. Less than an hour away.- Solosos III. Eine knappe Stunde. For the Uniform (1997)
Helm, set a course for Solosos III.- Kurs auf Solosos III setzen. For the Uniform (1997)
"In exactly one hour I will detonate two quantum torpedoes "that will scatter trilithium resin into the atmosphereIn genau einer Stunde feuere ich zwei Quantentorpedos ab, die Trilithiumharz in der Atmosphäre von Solosos III verstreuen. For the Uniform (1997)
Lisa wants me to fire Buttons for soloing.Lisa möchte, dass ich Buttons entlasse, weil sie Solos singt. Queen Bee (2001)
You're a good guitar player, but it's the 20-minute solos. It's the stage dives.Du spielst gut Gitarre, es sind die 20-Minuten Solos, das Stagediving. School of Rock (2003)
Oh, my gosh, the lights and the guitar solos...Oh, mein Gott, das Licht und die Gitarrensolos ... School of Rock (2003)
The B-side of Abbey Road, Hendrix, the first man on the moon!die B-Seite von Abbey Road, die Hendrix-Solos, die Mondlandung, Space Mountain, Weihnachten, Love Me If You Dare (2003)
The solo is yours.Die Solostimme. As It Is in Heaven (2004)
I heard... that Aleksandr Petrovsky is having a solo show in Paris.Ich hab gehört, Aleksandr Petrovsky hat eine Soloshow in Paris. The Cold War (2004)
Like during the guitar solo, he's like,Während des Gitarrensolos sagte er: Nirvana: Nevermind (2005)
And then at the end of the solo, he lets it feed back into the third verse.Und am Ende des Solos gibt es ein Feedback in die dritte Strophe. Nirvana: Nevermind (2005)
Like during the guitar solo, he's like,Während des Gitarrensolos sagte er: Nirvana: Nevermind (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLOS    S OW1 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solos    (n) (s ou1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solostimme {f} | Solostimmen {pl}solo part | solo parts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Solo \So"lo\ (s[=o]"l[-o]), n.; pl. E. {Solos} (s[=o]"l[=o]z),
     It. {Soli}. [It., from L. solus alone. See {Sole}, a.] (Mus.)
     A tune, air, strain, or a whole piece, played by a single
     person on an instrument, or sung by a single voice.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top