Search result for

sods

(502 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sods-, *sods*, sod
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sods มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sods*)
English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sod[N] หญ้าบริเวณผิวดิน
soda[N] โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
Sodom[N] เมืองชั่วร้ายในไบเบิล
sodden[ADJ] เปียกชุ่ม
sodium[N] โซเดียม
sodomy[N] การร่วมเพศทางทวารหนัก
episode[N] ตอน, See also: ฉาก, บท, Syn. chapter, passage, scene
prosody[N] ฉันทลักษณ์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์, Syn. versification, metrics
prosody[N] จังหวะหรือทำนองเสียงในการพูด
sod off[PHRV] ไปให้พ้น (คำสแลงต้องห้าม), Syn. push off
prosodic[N] ผู้สำรวจแร่ธาตุหรือน้ำมัน miner
rhapsody[N] บทเพลงอิสระที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก, Syn. romance
rhapsody[N] คำพูดหรือบทความที่ดูกระตือรือล้น (มักใช้รูปพหูพจน์ rhapsodies), Syn. exaggeration
soda ash[N] โซดาไฟ
sodality[N] ความเป็นมิตรต่อกัน
rhapsodic[ADJ] ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์), See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น, Syn. enthusiastic, ecstatic
sodbuster[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, Syn. farmer
isodynamic[ADJ] เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
rhapsodise[VI] พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย, Syn. fantasize, romanticize
rhapsodist[N] ผู้คลั่งไคล้มาก
rhapsodize[VI] พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย, Syn. fantasize, romanticize
soda water[N] น้ำโซดา, Syn. fizz, soda, mixer
rhapsodical[ADJ] ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์), See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น, Syn. enthusiastic, ecstatic
caustic soda[N] โซเดียมไฮดรอกไซด์, See also: โซดาไฟ, Syn. sodium hydroxide
washing soda[N] โซเดียมคาร์บอเนตที่ใช้สำหรับซักผ้า, See also: โซดาซักผ้า
rhapsodically[ADV] อย่างคลั่งไคล้มาก, See also: อย่างลุ่มหลงมาก, อย่างศรัทธาเหลือล้น
soda fountain[N] ที่ขายน้ำอัดลม
nitrate of sodium[N] ปุ๋ย
bicarbonate of soda[N] สารโซเดียมไบคาร์บอเนต
monosodium glutamate[N] สารชูรส (คำย่อคือ MSG), See also: ผงชูรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acesodyneสารบรรเทาความปวด
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
episode(เอพ'พิโซด) n. ตอน,ฉาก,บท,กรณี,คราว,ครั้ง,ฉาก,กรณี., See also: episodic adj. ดูepisode episodical adj. ดูepisode
gampsodactylian. ภาวะเท้าหยิก
prosodist(พรอส'ซะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญฉัน-ทลักษณ์
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
rhapsodist(แรพ'ซะดิสทฺ) n. ผู้พูดหรือเขียนบทกวีด้วยอารมณ์ที่คลั่งไคล้,ผู้ยกยอสรรเสริญอย่างมากเกินปกติ, See also: rhapsodistic adj.
rhapsody(แรพ'โซดี) n. การใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,บทเพลงอิสระ, Syn. paean
sod(ซอด) n. หญ้าติดดินเป็นแผ่น ๆ ที่เซาะขึ้นเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ที่อื่น,พื้นผิวหน้าดิน. vt. ปกคลุมด้วยหญ้าติดดินดังกล่าว., See also: soddy adj., Syn. turf,lawn,green
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide,=sodium carbonate,น้ำโซดา,เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา,น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต,โซดาไฟ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม,เปียกชื้น,เปียกโชก,เหนอะหนะ,แช่,จุ่ม,โง่,เง่า,ไร้ความรู้-สึก,ทื่อ,เซ่อ,ต้มแล้ว vt.,vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น,กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated,drenched
sodium(โซเดียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
sodium bicarbonaten. โซเดียมคาร์โบเนต
sodium chloriden. เกลือ (salt)
sodomy(ซอด'ดะมี) n. การสังวาสที่ผิดธรรมชาต' (โดยเฉพาะเข้าทางทวารหนัก) ,การสังวาสระหว่างคนกันสัตว์., See also: sodomitical adj. sodomitic adj., Syn. bestiality
vasodilalatorหลอดเลือดขยายตัว
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
prosody(n) ฉันทลักษณ์
rhapsody(n) การใช้คำหรูหรา,โคลงโบราณ
sod(n) พื้นหญ้า
soda(n) โซดา
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
sodden(adj) เปียก,ชุ่ม,โชก,เหนอะหนะ,ไม่กรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosodyฉันทลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosodyสัทสัมพันธ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhapsodyบทกระทบอารมณ์, บทแรปโซดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioactive sodium; radiosodiumโซเดียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosodium; radioactive sodiumโซเดียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, common; sodium chlorideเกลือแกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodomyการชำเราแบบวิตถาร [ดู buggery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodium chloride; salt, commonเกลือแกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodium-cooled valve; sodium-filled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-filled valve; sodium-cooled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomatodysodia; halitosis; ozostomiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ozostomia; halitosis; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bout; episodeคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesodermเมโซเดิร์ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesodermเมโซเดิร์ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
common salt; sodium chlorideเกลือแกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, vasodilatorศูนย์ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsodynia; dorsalgia; notalgiaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalgia; dorsodynia; notalgiaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episode; boutคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episodeตอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
isodiametricมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isodynamicแรงเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasohypotonic; vasodilator๑. -ทำให้หลอดเลือดขยาย๒. สารขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodepressionการลดแรงต้านหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodepressor๑. -ฤทธิ์ลดแรงต้านหลอดเลือด๒. สารลดแรงต้านหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilatationภาวะหลอดเลือดขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilationการขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilative-หลอดเลือดขยาย, -ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator; vasohypotonic๑. -ทำให้หลอดเลือดขยาย๒. สารขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator centreศูนย์ขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilator nerveประสาทขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitosis; ozostomia; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notalgia; dorsalgia; dorsodyniaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, vasodilatorประสาทขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic sodaโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hydroxideโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hydrosulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hydrogen sulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium sulfhydrateสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium bisulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium benzoateโซเดียมเบนโซเอต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium borohydrideโซเดียมโบโรไฮไดรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hypochlorideโซเดียมไฮโปคลอไรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium sulphateโซเดียมซัลเฟต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deglulition disodersการกลืนผิดปกติ [TU Subject Heading]
Monosodium glutamateผงชูรส [TU Subject Heading]
Prosodic analysis (Linguistics)การวิเคราะห์ทางสัทสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Sodiumโซเดียม [TU Subject Heading]
Sodium carbonate industryอุตสาหกรรมโซเดียม คาร์บอเนต [TU Subject Heading]
Sodium hydroxideโซดาไฟ [TU Subject Heading]
Vasodilator agentsสารขยายหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Mesodermโครงสร้างชั้นกลางของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์
มีโซเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นกระดูก กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไต และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium Hydroxide โซดาไฟ
ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยาง ทำสบู่ และซักล้างขนสัตว์ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง โดยจะกัดผิวหนัง [สิ่งแวดล้อม]
Saline-Sodic Soil ดินเค็มโซดิก
ดินที่มีเกลือปริมาณมากเกินไปมีค่าการนำไฟฟ้า ของสารละลายดิน (EC) ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัว ด้วยน้ำมากกว่า 2 ds/m ที่ 250C ค่าเปอร์เซ็นต์โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (ESP) มากกว่า 15 [สิ่งแวดล้อม]
Sodic, Soil ดินโซดิก หรือ ดินด่าง
ดินที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมที่แลก เปลี่ยนได้ (ESP) มากกว่า 15 ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายดิน (EC) ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำต่ำกว่า 2 ds/m 25 องสาเซลเซียล pH ที่วัดได้อยู่ระหว่าง 8.5-10 มักพบในเขตกึ่งแห้งแล้ง เกลือที่พบมักเป็นเกลือคาร์บอเนตของโซเดียม [สิ่งแวดล้อม]
Acute Episodeระยะอักเสบรุนแรง, อาการเฉียบพลันเป็นพักๆ [การแพทย์]
Anxiety, Apisodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Anxiety, Episodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วง ๆ [การแพทย์]
Bicarbonate Sodiumไบคาบอเนต [การแพทย์]
Carbonic Acid-Sodium Bicarbonate Bufferกรดคาร์บอนิกโซเดียมไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Cefotaxime Sodiumเซโฟแท็กซึมโซเดียม [การแพทย์]
Cefoxitin Sodiumเซโฟซิตินโซเดียม [การแพทย์]
Cephalothin Sodiumเซฟาโลธินโซเดียม [การแพทย์]
Cephapirin Sodiumเซฟาไพรินโซเดียม [การแพทย์]
Cherry Sodaเชอร์รี่โซดา [การแพทย์]
Club Sodaคลับโซดา [การแพทย์]
Coronary Vasodilatiationการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ [การแพทย์]
Cream Sodaครีมโซดา [การแพทย์]
Cromolyn Sodiumโครโมลินโซเดียม [การแพทย์]
Depressive Episodeภาวะซึมเศร้า [การแพทย์]
Diet, Sodium Restrictedอาหารจำกัดโซเดียม [การแพทย์]
Diet, Sodium, Lowอาหารโซเดียมต่ำ [การแพทย์]
Diet, Sodium-Restrictedอาหารจำกัดโซเดียม [การแพทย์]
Dioctyl Sodium Sulfosuccinateไดออกทิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต,ไดออททิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต [การแพทย์]
Edta Disodium Saltน้ำยาเอ็ดต้าไดโซเดียม [การแพทย์]
Episodesอัตราอุบัติการณ์คิดได้จากจำนวนครั้งที่เป็น [การแพทย์]
Episodicเป็นพักๆ,เกิดเป็นระยะๆ [การแพทย์]
Episodic Patternแบบเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Sodium spectrumโซเดียมสเปคตรัม [อุตุนิยมวิทยา]
sodium absorption ratiosodium absorption ratio, อัตราส่วนดูดซับโซเดียม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sodium-potassium pumpโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม, กระบวนการสูบไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monosodium glutamateผงชูรส, สารปรุงแต่งอาหาร ชื่อทางเคมีคือ Monosodium  L - glutamate monohydrate สูตรเคมีคือ HOOCCH2CH2CH(NH2)COONa . H2O เป็นผลึกรูปเข็ม มีสีขาวด้าน ละลายได้ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
Yes. You might bring me a large brandy and soda.- ผมขอบรั่นดีเเก้วใหญ่กับโซดา Rebecca (1940)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating.มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
Hydrolate, verdant chrysodine.ไฮดโรเลท เฟอเดนท คริโสไดน Yellow Submarine (1968)
SALO, or THE 120 DAYS OF SODOMSalo, or the 120 Days of Sodom Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...copulate indescriminately, incestuously and sodomisticallyสังวาส indescriminately ,\ Nincestuously และ sodomistically Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The act of the sodomite signifies the death of the human speciesกฎหมายของ sodomite signify the ความตายของเกี่ยวกับมนุษย์ species Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
True, but the act of the sodomite can be repeated again and againถูกต้อง, แต่กฎหมายของ sodomite can กระทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
She has had two episodes of pneumonia and is febrile.เธอได้มีสองตอน ของโรคปอดบวมและมีไข้ อะไรอุณหภูมิของเธอ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Ice-cream soda pop Vanilla on the topนายเป็นต่อ Big (1988)
Ice-cream soda pop Vanilla on the topมัดจำ 10 ดอลล่าร์สำหรับผ้าปูที่นอน Big (1988)
You, uh... you want a soda? Huh? - A soda.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า Big (1988)
Thanks. Tell Ernie to send me down a drink. Make it a scotch and soda.สั่งเครื่องดื่มกับเออร์ม่าให้หน่อย สก๊อตช์กับโซดานะ Punchline (1988)
Sorry. Irritating little sod. I'm quite fond of him really.สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ The Russia House (1990)
It's diet soda. No calories, no sugar, no caffeine.นี่มันเป็น ไดเอ็ทโซดา ไม่มีแคลอรี่ ปราศจากน้ำตาล ไม่มีคาเฟอีน Mannequin: On the Move (1991)
Four months ago, Colonel Budahas experienced a psychotic episode and barricaded himself in his home.สี่เดือนก่อน พันเอก Budahas เกิดอาการ สติแตก... ..แล้วขังตัวเอง อยู่ภายในบ้าน สารวัตรทหาร ถูกเรียกมา Squeeze (1993)
Maybe after his psychotic episode Budahas became a security risk.อาจเพราะหลังจาก เกิดสติแตก Budahas กลายเป็นจุดเสี่ยงต่อความลับ Squeeze (1993)
- Heading down to the drugstore to get a soda pop- มุ่งหน้าลงไปที่ร้านขายยาที่จะได้รับป๊อปโซดา Pulp Fiction (1994)
I'll pull you out of that one-bunk Hilton and cast you down with the Sodomites.ผมจะดึงคุณออกจากที่หนึ่งสองชั้นโรงแรมฮิลตัน และโยนคุณลงกับกะเทยที่ The Shawshank Redemption (1994)
I think this is the episode of Three's Company where's there's some kind of misunderstanding.ฉันว่า คงเป็นรักสามเส้า ที่เข้าใจผิดกัน The One with the Sonogram at the End (1994)
-Only soddin' thunder and bloody lightning'?มันก็แค่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแค่นั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's almost sodding noon!นี่มันเกือบเที่ยงไปแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-He means sod.หมายถึง สนามหญ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Sod? We'll need good sod.หญ้า เราต้องใช้หญ้าดี ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A lot of good sod.หญ้าดี ๆ เยอะด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm havin' an episode here with the little boy that didn't really disappear.ฉันกำลังนั่งอยู่กับ เด็กผู้ชายที่ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ Jumanji (1995)
You know, she's been acting weird from the get-go ever since this whole Puppet Master episode started.วันนี้เหรอ? เธอเป็นแบบนี้ ทุกครั้งที่จะออกทำงาน ตั้งแต่เจ้านักเชิดหุ่นนั่นมันโผล่มา Ghost in the Shell (1995)
Well, perhaps I have a bit of soda bread in here somewhere. - Food?บางที ฉันน่าจะแบ่ง ขนมปังโซดานี้ให้ James and the Giant Peach (1996)
I do think you may have suffered some kind of an episode.ฉันคิดว่าคุณอาจ ได้รับความเดือดร้อน Contact (1997)
That's French for club soda.คลับโซดาน่ะ Good Will Hunting (1997)
- Club soda, yeah.คลับโซดา Good Will Hunting (1997)
Jameson, soda back.เหล้าเจมสันกับโซดาตาม As Good as It Gets (1997)
Shoot. We're out of soda.โธ่ โซดาเราหมดแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
The big news is: Meryl will leave Truman in an upcoming episode.ไมค์ ข่าวใหญ่ก็คือ เมอรีลจะทิ้งเขาไปในตอนที่จะถึงนี่ The Truman Show (1998)
The episode when you lost your first tooth.ตอนที่ฟันน้ำนมซี่แรกหัก The Truman Show (1998)
You were the one that ordered him a whiskey and soda.คุณสั่งวิสกี้โซดาให้เขาทำไม Rushmore (1998)
Then add sodium nitrate and sawdust, you've got dynamite.เหมือนลิงตัวแรกที่ถูกส่งขึ้นไปยังดวงจันทร์ ถ้าไม่มีความเจ็บปวด หรือความหวาดกลัว เราจะไม่มีอะไรเหลือเลย Fight Club (1999)
I'd like the Big Barn Burger, Smiley Fries and an orange soda.ขอเบอร์เกอร์ใหญ่ มันฝรั่งทอด กับน้ำส้มโซดา American Beauty (1999)
The next episode will be the lastตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้าย GTO (1999)
I was gonna call them. But my favorite episode of Different Strokes was on.ก็ว่าจะบอกอยู่ แค่ว่ารายการตอนโปรด... Death Has a Shadow (1999)
Just a club soda, please.ทำให้ผมรู้สึกดีนะ คุณรู้นี่ เข้าถึงจิตใจผู้หญิงของผม Valentine (2001)
Except maybe Sodom.ยกเว้นโซด้อม The Scorpion King (2002)
- I'll give a six-episode commitment.- ฉันจะให้ความมุ่งมั่นที่หกตอน Showtime (2002)
Your career consists of a few lines on an episode of Diagnosis Murder.อาชีพของคุณประกอบด้วยไม่กี่บรรทัดในกรณีของการวินิจฉัยคดีฆาตกรรม Showtime (2002)
- Look, I did an episode of Cops once.- มองผมตอนของตำรวจอีกครั้ง Showtime (2002)
- You did an episode of Cops?- คุณทำตอนของตำรวจ? Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sodAn amusing episode in history.
sodEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
sodI didn't watch Star Wars episode 1.
sodThis soda is less sweet than that.
sodThis is the best soda to drink this summer.
sodI feel exactly the same as Mr Isoda.
sodThe touching episode came home to me.
sodThank you for waiting. One kid's meal and an ice cream soda.
sodTwo sodas for the children and one coffee, please.
sodShe entertained us with an interesting episode.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เละ[V] be soft, See also: be pulpy, be mushy, be soggy, be sodden, be sloppy, Syn. เหลว, Example: กล้วยนี่เละแล้ว น่าจะทิ้งเสียที, Thai definition: เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม
สิ่งละเล็กละน้อย[N] odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
เกลือแกง[N] salt, See also: sodium chloride, table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์, Example: น้ำเปล่าหนึ่งขวดเหล้ากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควรเติมเกลือแกงลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีมากในน้ำทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, น้ำเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา
เกลือ[N] salt, See also: sodium chloride, Example: สำหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรกผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุ้งทอดหมูทอด ปลาทอด, Count unit: เม็ด, ถุง, Thai definition: วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล
คอสติกโซดา[N] caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, Example: ส่วนประกอบสำคัญของน้ำยาเคมีนี้คือคอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
เปียกแฉะ[V] be wet, See also: get soaked, be soggy, become sodden, Syn. เปียก, แฉะ, Ant. แห้ง, Example: การร้องไห้ของทารกแสดงถึงความต้องการของร่างการเช่น หิวไม่สบาย เปียกแฉะ ร้อนหนาวเกินไป เจ็บปวดเมื่อได้รับการตอบสนองเด็กจะหยุดร้อง
เปียก[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปียก[V] be wet, See also: be soaked, be soggy, become sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียกชื้น
ผงชูรส[N] monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
เล่นสวาท[V] commit a homosexuality with a man, See also: practice sodomy, Syn. เริงโลกีย์, Example: เมียเขาจับได้ตอนที่เขากำลังเล่นสวาทอยู่กับชู้, Thai definition: เล่นรักร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์กัน
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
อัดลม[N] carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
ตฤณมัย[N] turf, See also: sod, Syn. สนามหญ้า, Example: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย, Thai definition: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม, Notes: (สันสกฤต)
บท[N] chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count unit: บท, Thai definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
แซ็กคารินโซเดียม[N] saccharin sodium, Thai definition: แซ็กคารินซึ่งผลิตออกในรูปสารประกอบโซเดียม ละลายน้ำได้ดี มีความหวานประมาณ 400 เท่าของน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
โซดา[N] soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)
โซดาแผดเผา[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียม[N] sodium, Example: การลดเกลือหรือโซเดียมในอาหาร สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 11 สัญลักษณ์ Na เป็นโลหะสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 97.8 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมคาร์บอเนต[N] sodium carbonate, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ กระดาษ ทำลายความกระด้างของน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมซัลเฟต[N] sodium sulfate, See also: sodium sulphate, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาถ่าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ผงซักฟอก สีย้อม แก้ว กระดาษ, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮดรอกไซค์[N] sodium hydroxide, See also: caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซดาไฟ[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Example: สารขัดห้องน้ำมีส่วนผสมของโซดาไฟ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไซคลาเมต[N] sodium cyclamate, Thai definition: ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสหวานกว่าน้ำตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่า สารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[N] sodium hydrogen glutamate, Syn. ผงชูรส, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ชูรสอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[N] sodium hydrogen carbonate, Syn. ผงฟู, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำให้ขนมมีลักษณะฟูพรุน เช่น ขนมปัง ใช้เป็นองค์ประกอบเคมีในเครื่องดับเพลิง ทางแพทย์ใช้เป็นตัวลดกรดในกระเพาะอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต[N] sodium hydrogen sulphate, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของแข็ง ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์เป็นสารทำความสะอาดแผ่นเหล็กก่อนที่จะฉาบด้วยดีบุก, Notes: (อังกฤษ)
แหล่[N] chapter, See also: episode in the story of the last incarnation of the Buddha, Thai definition: ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ (เนื่องมาจากคำว่า นั่นแล เพราะจบเทศน์ตอนหนึ่งลงท้ายว่า นั่นแล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: act ; episode ; scene   FR: acte [m] ; épisode [m] ; scène [f]
ดับกลิ่น[v.] (dapklin) EN: deodorize   FR:sodoriser
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
แคน[n.] (khaēn) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes de soda]
ขี้เหล็ก[n.] (khīlek) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia   
คอสติกโซดา[n. exp.] (khøttiksōdā) EN: caustic soda   
ขวด[n.] (khūat) EN: [classifier : bottles (soda, beer ...)]   FR: [classificateur : bouteilles (soda, bière ...)]
เกลือ[n.] (kleūa) EN: salt; sodium chloride   FR: sel [m] ; chlorure de sodium [m]
เกลือแกง[n. exp.] (kleūa kaēng) EN: salt ; sodium chloride ; table salt   FR: sel de cuisine [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha   FR: chapitre de sermon [m]
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
มะเขือเหลือง [n. exp.] (makheūa leūang) EN: Soda-appla Nightshade   
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop   FR: boisson gazeuse [f] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
น้ำโซดา [n.] (nām sōdā) EN: soda ; soda water ; sparkling water   FR: eau gazeuse [f]
น้ำหวาน[n. exp.] (nāmwān) EN: soft drink ; sweet drink   FR: boisson sucrée [f] ; soda [m]
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder   FR: glutamate de sodium [m]
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda   FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda   FR: soude [f]
โซดาไฟ[n.] (sōdāfai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาแผดเผา[n. exp.] (sōdā phaētphao) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียม[n.] (sōdīem) EN: sodium ; natrium   FR: sodium [m]
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn khābønēt) EN: sodium hydrogen carbonate   
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn klūthāmēt) EN: sodium hydrogen glutamate   
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn salfēt) EN: sodium hydrogen sulphate   
โซเดียมไฮดรอกไซค์[n. exp.] (sōdīem haidrøksai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียมคาร์บอเนต[n. exp.] (sōdīem khābønēt) EN: sodium carbonate   FR: carbonate de sodium [m]
โซเดียมคลอไรด์[n. exp.] (sōdīem khlørai) EN: sodium chloride   FR: chlorure de sodium [m]
โซเดียมไซคลาเมต[n. exp.] (sōdīem saikhlāmēt) EN: sodium cyclamate   
โซเดียมซัลเฟต[n. exp.] (sōdīem salfēt) EN: sodium sulfate ; sodium sulphate   FR: sulfate de soude [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]
เวจมรรค[n.] (wetjamak) EN: buggery ; sodomy   FR: sodomie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOD    S AA1 D
SODA    S OW1 D AH0
SODEN    S OW1 D AH0 N
SODER    S OW1 D ER0
SODUS    S OW1 D AH0 S
ISODA    IY2 S OW1 D AH0
SODOM    S AA1 D AH0 M
SODAS    S OW1 D AH0 Z
SODARO    S OW0 D AA1 R OW0
SODA'S    S OW1 D AH0 Z
SODANO    S OW0 D AA1 N OW0
SODDEN    S AA1 D AH0 N
MONSOD    M AA1 N S AA0 D
SODIUM    S OW1 D IY0 AH0 M
SODOMY    S AA1 D AH0 M IY0
SODDERS    S AA1 D ER0 Z
SODITIC    S OW0 D IH1 T IH0 K
SODECOM    S OW1 D AH0 K AA0 M
EPISODE    EH1 P AH0 S OW2 D
PROSODY    P R AA1 S AH0 D IY0
EPISODES    EH1 P AH0 S OW2 D Z
SODOMIZE    S AH1 D AH0 M AY0 Z
EPISODIC    EH2 P AH0 S AA1 D IH0 K
SODERMAN    S OW1 D ER0 M AH0 N
RHAPSODY    R AE1 P S AH0 D IY0
SODOMIZED    S AH1 D AH0 M AY0 Z D
RHAPSODIC    R AE0 P S AA1 D IH0 K
SODERBERG    S OW1 D ER0 B ER0 G
SODERBLOM    S OW1 D ER0 B L AA2 M
SODERGREN    S AA1 D ER0 G R EH0 N
SODERHOLM    S OW1 D ER0 HH OW0 L M
SODERLUND    S AA1 D ER0 L AH0 N D
MESODERMAL    M EH2 Z AH0 D ER1 M AH0 L
SODERSTROM    S AA1 D ER0 S T R AH0 M
RHAPSODIZE    R AE1 P S AH0 D AY2 Z
SODERQUIST    S AA1 D ER0 K W IH2 S T
SODERBERGH    S OW1 D ER0 B ER0 G
RHAPSODIZES    R AE1 P S AH0 D AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sod    (v) (s o1 d)
soda    (n) (s ou1 d @)
sods    (v) (s o1 d z)
sodded    (v) (s o1 d i d)
sodden    (j) (s o1 d n)
sodium    (n) (s ou1 d i@ m)
sodomy    (n) (s o1 d @ m ii)
episode    (n) (e1 p i s ou d)
prosody    (n) (p r o1 s @ d ii)
sodding    (v) (s o1 d i ng)
episodes    (n) (e1 p i s ou d z)
episodic    (j) (e2 p i s o1 d i k)
rhapsody    (n) (r a1 p s @ d ii)
sodomite    (n) (s o1 d @ m ai t)
sodomites    (n) (s o1 d @ m ai t s)
rhapsodies    (n) (r a1 p s @ d i z)
rhapsodize    (v) (r a1 p s @ d ai z)
soda-water    (n) - (s ou1 d @ - w oo t @ r)
rhapsodized    (v) (r a1 p s @ d ai z d)
rhapsodizes    (v) (r a1 p s @ d ai z i z)
soda-waters    (n) - (s ou1 d @ - w oo t @ z)
rhapsodizing    (v) (r a1 p s @ d ai z i ng)
soda-biscuit    (n) - (s ou1 d @ - b i s k i t)
soda-cracker    (n) - (s ou1 d @ - k r a k @ r)
soda-biscuits    (n) - (s ou1 d @ - b i s k i t s)
soda-crackers    (n) - (s ou1 d @ - k r a k @ z)
soda-fountain    (n) - (s ou1 d @ - f au n t i n)
soda-fountains    (n) - (s ou1 d @ - f au n t i n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そで, sode] แขนเสื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschnitt {m}episode [Add to Longdo]
Ätznatron {n}caustic soda [Add to Longdo]
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Desodorierung {f}deodorization [Add to Longdo]
Durchweichtsein {n}soddeness [Add to Longdo]
Episode {f} | Episoden {pl}episode | episodes [Add to Longdo]
Limonade {f}fizzy drink; soda pop [Am.]; lemonade [Add to Longdo]
Natriumsilikat {n}; Natronwasserglas {n} [chem.]sodium silicate [Add to Longdo]
Natriumchlorid {n} (Kochsalz)sodium chloride [Add to Longdo]
Natriumbikarbonat {n}; Natriumhydrogenkarbonat {n}; Natron {n} [chem.]sodium bicarbonate; sodium hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Natriumhydroxid {n} [chem.]sodium hydroxide [Add to Longdo]
Natriumkarbonat {n}; Waschsoda {n} [chem.]sodium carbonate; soda ash [Add to Longdo]
Natronlauge {f} [chem.](caustic) soda lye; caustic soda [Add to Longdo]
mit Rasen bedeckendsodding [Add to Longdo]
Rasenstück {n}; Sode {f}sod [Add to Longdo]
Rhapsode {m} | Rhapsoden {pl}rhapsodist; rhapsode | rhapsodists [Add to Longdo]
Rhapsodie {f} | Rhapsodien {pl}rhapsody | rhapsodies [Add to Longdo]
Satzrhythmus {m}prosody [Add to Longdo]
Selterswasser {n}; Sodawasser {n}; Tafelwasser {n}soda water [Add to Longdo]
Soda {n}; Natriumcarbonat {n}; kohlensaures Natriumsoda (ash) [Add to Longdo]
Sodabrand {m}soda firing [Add to Longdo]
Sodaglasur {f}soda glaze [Add to Longdo]
Sodomie {f}; Geschlechtsverkehr mit Tierensodomy [Add to Longdo]
Waschsoda {n}washing soda [Add to Longdo]
Zwischenhandlung {f}episode [Add to Longdo]
desodorieren | desodorierend | desodoriert | desodorierteto deodorize | deodorizing | deodorizes | deodorized [Add to Longdo]
desodorierend; geruchtilgenddeodorant [Add to Longdo]
desodorierendes Mittel | desodorierende Mitteldeodorizer | deodorizers [Add to Longdo]
durchnässen | durchnässend | durchnässtto sodden | soddening | soddened [Add to Longdo]
durchnässendsodding [Add to Longdo]
durchweichtsodden [Add to Longdo]
durchweichtsodded [Add to Longdo]
durchweicht {adv}soddenly [Add to Longdo]
durchweichtsoddy [Add to Longdo]
episodischepisodic [Add to Longdo]
episodischepisodical [Add to Longdo]
episodisch {adv}episodically [Add to Longdo]
rasenbedecktsodded [Add to Longdo]
rhapsodischrhapsodic [Add to Longdo]
rhapsodisch {adv}rhapsodically [Add to Longdo]
schwärmen | schwärmend | geschwärmt | schwärmt | schwärmteto rhapsodize | rhapsodizing | rhapsodized | rhapsodizes | rhapsodized [Add to Longdo]
Sodbrennen {n}; Pyrosis {f} [med.]heartburn; pyrosis [Add to Longdo]
Vasodilatation {f}; Weitung von Blutgefäßen [med.]vasodilatation [Add to Longdo]
Diskusbuntbarsch {m} (Symphysodon discus) [zool.]discus [Add to Longdo]
Nördlicher Glattdelfin {m} [zool.]northern right whale dolphin; pacific right whale porpoise (Lissodelphis borealis) [Add to Longdo]
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii) [Add to Longdo]
Natrium {n} [chem.]sodium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P) [Add to Longdo]
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
アイエスオーディーイー[, aiesuo-dei-i-] (n) {comp} ISODE [Add to Longdo]
アイスクリームソーダ[, aisukuri-muso-da] (n) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process [Add to Longdo]
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant) [Add to Longdo]
インプットメソッド[, inputtomesoddo] (n) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
エクソダス[, ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
エスノメソドロジー[, esunomesodoroji-] (n) ethnomethodology [Add to Longdo]
エピソード[, episo-do] (n) episode; (P) [Add to Longdo]
エピソード記憶[エピソードきおく, episo-do kioku] (n) episodic memory [Add to Longdo]
オーソドキシー[, o-sodokishi-] (n) orthodoxy [Add to Longdo]
オーソドックス[, o-sodokkusu] (adj-na,n) orthodox; (P) [Add to Longdo]
オーラルメソッド[, o-rarumesoddo] (n) oral method [Add to Longdo]
クリームソーダ[, kuri-muso-da] (n) (See アイスクリームソーダ) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
ケースメソッド[, ke-sumesoddo] (n) case method [Add to Longdo]
ケイ酸ナトリウム;珪酸ナトリウム[ケイさんナトリウム(ケイ酸ナトリウム);けいさんナトリウム(珪酸ナトリウム), kei san natoriumu ( kei san natoriumu ); keisan natoriumu ( keisan natoriumu )] (n) sodium silicate (Na2SiO3) [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[, komon'akusesumesoddo] (n) {comp} common access method; CAM [Add to Longdo]
サリチル酸ナトリウム[サリチルさんナトリウム, sarichiru san natoriumu] (n) sodium salicylate [Add to Longdo]
シアン化ナトリウム[シアンかナトリウム, shian ka natoriumu] (n) sodium cyanide [Add to Longdo]
シクラミン酸ナトリウム[シクラミンさんナトリウム, shikuramin san natoriumu] (n) sodium cyclamate [Add to Longdo]
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]
ソーダクラッカー[, so-dakurakka-] (n) soda cracker [Add to Longdo]
ソーダパルプ[, so-daparupu] (n) soda pulp [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
ソーダフロート[, so-dafuro-to] (n) soda float [Add to Longdo]
ソーダ灰[ソーダばい, so-da bai] (n) soda ash [Add to Longdo]
ソーダ水[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water [Add to Longdo]
ソーダ石灰[ソーダせっかい, so-da sekkai] (n) soda lime [Add to Longdo]
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass) [Add to Longdo]
ソーダ石鹸[ソーダせっけん, so-da sekken] (n) soda soap [Add to Longdo]
ソディウム[, sodeiumu] (n) sodium [Add to Longdo]
ソドミー[, sodomi-] (n) sodomy [Add to Longdo]
ダイレクトメソッド[, dairekutomesoddo] (n) direct method [Add to Longdo]
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate [Add to Longdo]
チクロ[, chikuro] (n) (abbr) sodium cyclohexylsulfamate [Add to Longdo]
チリ硝石[チリしょうせき, chiri shouseki] (n) Chile saltpeter; soda nitre [Add to Longdo]
ナトリウム(P);ソジウム[, natoriumu (P); sojiumu] (n) sodium (Na) (ger [Add to Longdo]
ナトリウムアマルガム[, natoriumuamarugamu] (n) sodium amalgam (ger [Add to Longdo]
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp) [Add to Longdo]
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp [Add to Longdo]
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
中胚层[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology) [Add to Longdo]
二氯异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
二硫基丙磺酸钠[èr liú jī bǐng huáng suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosulphanate [Add to Longdo]
二硫基琥珀酸钠[èr liú jī hǔ pò suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄏㄨˇ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosuccinate [Add to Longdo]
亚硝酸钠[yà xiāo suān nà, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium nitrite [Add to Longdo]
味精[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, ] monosodium glutamate (MSG) [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] alkali; soda [Add to Longdo]
奇蹄类[jī tí lèi, ㄐㄧ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Perissodactyla (odd-toed ungulates, such as horses, zebras etc) [Add to Longdo]
小苏打粉[xiǎo sū dá fěn, ㄒㄧㄠˇ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, / ] baking soda [Add to Longdo]
戊巴比妥钠[wù bā bǐ tuǒ nà, ˋ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ ㄋㄚˋ, / ] pentasorbital sodium (a sedative) [Add to Longdo]
所多玛[Suǒ duō mǎ, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
所多玛与蛾摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
插曲[chā qǔ, ㄔㄚ ㄑㄩˇ, ] episode; interlude [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
次亚硫酸钠[cì yà liú suān nà, ㄘˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium hyposulfide Na2S2O3 (hypo) [Add to Longdo]
氢氧[qīng yǎng, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氢氧化[qīng yǎng huà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH [Add to Longdo]
氯化钠[lǜ huà nà, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] (chem.) sodium chloride; common salt [Add to Longdo]
氯酸钠[lǜ suān nà, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium chlorate NaClO3 [Add to Longdo]
氰化钠[qíng huà nà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] sodium cyanide NaCN [Add to Longdo]
汽水[qì shuǐ, ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] soda; pop [Add to Longdo]
海波[hǎi bō, ㄏㄞˇ ㄅㄛ, ] hypo (loan); sodium thiosulphate Na2S2O3 used in fixing photos (formerly hyposulphite) [Add to Longdo]
烷基苯磺酸钠[wán jī běn huáng suān nà, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dodecylbenzene sulfonate (used as a bubbling agent in detergents) [Add to Longdo]
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, ] baking soda (used to leaven bread) [Add to Longdo]
烧碱[shāo jiǎn, ㄕㄠ ㄐㄧㄢˇ, / ] caustic soda NaOH [Add to Longdo]
狂想曲[kuáng xiǎng qǔ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˇ, ] rhapsody (music) [Add to Longdo]
男色[nán sè, ㄋㄢˊ ㄙㄜˋ, ] sodomy [Add to Longdo]
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, / ] baking soda (used to leaven bread) [Add to Longdo]
硝酸钠[xiāo suān nà, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium nitrate [Add to Longdo]
硫代硫酸钠[liú dài liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium hyposulfide; sodium thiosulfate [Add to Longdo]
硫酸钠[liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium sulfate [Add to Longdo]
碘化钠[diǎn huà nà, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] sodium iodide NaI [Add to Longdo]
碳酸氢钠[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate [Add to Longdo]
碳酸钠[tàn suān nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] (chem.) sodium carbonate; soda [Add to Longdo]
磷酸钠[lín suān nà, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium phosphate Na3PO4 [Add to Longdo]
纯碱[chún jiǎn, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] sodium carbonate Na2CO3; soda ash; same as 碳酸鈉|碳酸钠 [Add to Longdo]
索多玛[Suǒ duō mǎ, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ, / ] Sodom [Add to Longdo]
索多玛与哈摩辣[Suǒ duō mǎ yǔ Hā mó là, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄏㄚ ㄇㄛˊ ㄌㄚˋ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
续集[xù jí, ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, / ] sequel; next episode (of TV series etc) [Add to Longdo]
肛交[gāng jiāo, ㄍㄤ ㄐㄧㄠ, ] sodomy; anal intercourse [Add to Longdo]
苛性钠[kē xìng nà, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH [Add to Longdo]
草地[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, ] lawn; meadow; sod; turf [Add to Longdo]
华容道[Huá róng dào, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨㄥˊ ㄉㄠˋ, / ] Huarong Road (traditional puzzle involving sliding wooden blocks, loosely based on episode in Three Kingdoms 三國演義|三国演义) [Add to Longdo]
苏打[sū dá, ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] soda (loan word) [Add to Longdo]
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]
苏打粉[sū dá fěn, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, / ] baking soda [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
アイエスオーディーイー[あいえすおーでいーいー, aiesuo-dei-i-] ISODE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
挿話[そうわ, souwa] Episode, Nebenhandlung [Add to Longdo]
育つ[そだつ, sodatsu] aufwachsen, wachsen [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top