ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soapy

S OW1 P IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soapy-, *soapy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soapy[ADJ] ซึ่งมีฟองสบู่, See also: เต็มไปด้วยฟองสบู่, Syn. barmy, foamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy

English-Thai: Nontri Dictionary
soapy(adj) เป็นฟอง,เหมือนสบู่,ลื่น,ขี้ประจบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า Fight Club (1999)
Whileyou'respongingup the soapy scum# While you're sponging up the soapy scum Enchanted (2007)
Perhaps a little... soapy.บางที อาจจะมีสบู่หน่อย The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soapyDon't touch me with your soapy hands.
soapyWash the shirt in soapy water and the stains will come out.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOAPY    S OW1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soapy    (j) sˈoupiː (s ou1 p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥皂沫[féi zào mò, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄇㄛˋ, ] soapy lather; foam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seifig {adj} | seifiger | am seifigstensoapy | soapier | soapiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸水[せっけんすい, sekkensui] (n) soapy water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soapy \Soap"y\, a. [Compar. {Soapier}; superl. {Soapiest}.]
   1. Resembling soap; having the qualities of, or feeling like,
    soap; soft and smooth.
    [1913 Webster]
 
   2. Smeared with soap; covered with soap.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soapy
   adj 1: resembling or having the qualities of soap; "a soapy
       consistency" [syn: {saponaceous}, {soapy}]
   2: unpleasantly and excessively suave or ingratiating in manner
     or speech; "buttery praise"; "gave him a fulsome
     introduction"; "an oily sycophantic press agent"; "oleaginous
     hypocrisy"; "smarmy self-importance"; "the unctuous Uriah
     Heep"; "soapy compliments" [syn: {buttery}, {fulsome},
     {oily}, {oleaginous}, {smarmy}, {soapy}, {unctuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top