Search result for

sneaking

(28 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneaking-, *sneaking*, sneak
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneaking(สนีค'คิง) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้นในใจ,ไม่เปิดเผย,น่าดูถูก,ส่อเสียด,ดื้อรั้น., See also: sneakingly adv. sneakingness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
Okay,I knew he was sneaking off to see someone,so I...โอเค ฉันรู้ว่าเขาหนีออกไปเจอ ใครบางคน ฉันเลย... And How Does That Make You Kill? (2008)
Or sneaking off to the toilet for a smoke.หรือแวบไปห้องน้ำเพื่อสูบบุหรี่ Heartbreak Library (2008)
If I were sneaking out every night, someone would've noticed by now.ถ้าผมแอบออกจากบ้านทุกคืน ป่านนี้โดนจับได้แล้วล่ะ The Dark Knight (2008)
I was planning on sneaking out before anyone got up,พ่อวางแผนที่จะหลบออกไปก่อนที่ใครจะตื่น You've Got Yale! (2009)
Maybe we can stop sneaking around.บางทีเราอาจจะหยุดหลบๆ ซ่อนๆ กันซักที You've Got Yale! (2009)
Sneaking cigarettes when I was 12.แอบดูดบุหรี่ตั้งแต่อายุ 12 Nothing But the Blood (2009)
I'm sick of things sneaking up on me.ฉันเบื่อพวกที่ชอบผลุบๆโผล่ Scratches (2009)
Yes, but I'm tired of all the lying and the sneaking around, so I will inform him that you can have whatever you like.ใช่ แต่ฉันเหนื่อยแล้ว กับการโกหกทั้งหมดนี่ และการที่ต้องคอยแอบทำอะไรต่อมิอะไร เพราะฉนั้น ฉันจะแจ้งเขา ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ผมไม่ต้องการหย่า Everybody Says Don't (2009)
Prentiss,I got someone sneaking around about 30 yards ahead of me.เพรนทิส มีใครกำลังลับลับล่อล่ออยู่ข้างหน้า - ประมาณ 30 หลา To Hell... And Back (2009)
And if Ehlert cought me sneaking in and out, he'd nail my keister to his wall.ถ้าเอเลริ์ทจับได้ว่าฉันแวบไปแวบมา เขาเป็นเล่นฉันยับแน่ Pilot (2009)
And plus, you know, all this sneaking around, making sure the doorman doesn't see you, not answering the phone when my mother calls...อีกอย่าง เธอก็รู้ว่ามีพวกลับๆ ล่อๆเต็มไปหมด ให้แน่ใจว่าพนักงานเปิดประตูไม่เห็นเธอ ไม่รับสายตอนแม่โทรมา The Freshmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneakingTom was caught sneaking out of the or.
sneakingTom was caught sneaking out of the room.
sneakingTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEAKING    S N IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneaking    (v) (s n ii1 k i ng)
sneakingly    (a) (s n ii1 k i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heranschleichendsneaking up to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関所破り[せきしょやぶり, sekishoyaburi] (n) breaking through or sneaking past a barrier [Add to Longdo]
潜入[せんにゅう, sennyuu] (n,vs) infiltration; sneaking in; (P) [Add to Longdo]
盗み食い;ぬすみ食い[ぬすみぐい, nusumigui] (n) sneaking a bite; snitching food [Add to Longdo]
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out [Add to Longdo]
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneak \Sneak\ (sn[=e]k), v. i. [imp. & p. p. {Sneaked}
   (sn[=e]kt); p. pr. & vb. n. {Sneaking}.] [OE. sniken, AS.
   sn[imac]can to creep; akin to Dan. snige sig; cf. Icel.
   sn[imac]kja to hanker after.]
   1. To creep or steal (away or about) privately; to come or go
    meanly, as a person afraid or ashamed to be seen; as, to
    sneak away from company.
    [1913 Webster]
 
       You skulked behind the fence, and sneaked away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To act in a stealthy and cowardly manner; to behave with
    meanness and servility; to crouch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneaking \Sneak"ing\, a.
   Marked by cowardly concealment; deficient in openness and
   courage; underhand; mean; crouching. -- {Sneak"ing*ly}, adv.
   -- {Sneak"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneaking
   adj 1: not openly expressed; "a sneaking suspicion" [syn:
       {sneaking(a)}, {unavowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top