ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sneakily

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneakily-, *sneakily*, sneaky
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneakily[ADV] อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแอบซ่อน, Syn. stealthily, furtively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sneakily call the department store?แต่คุณก็ยังกล้าโทรไปถึงที่ห้าง ทำตัวแบบนี้มีความสุขเหรอ Episode #1.5 (2010)
I have to go. She says sneakily.เธอพูดอะไรดูลับๆล่อๆจัง The Princesses and the Frog (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneakily
   adv 1: in a surreptitious manner; "he was watching her
       surreptitiously as she waited in the hotel lobby" [syn:
       {surreptitiously}, {sneakily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top