ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snap at

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snap at-, *snap at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snap at[PHRV] ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง
snap at[PHRV] ตะคอกใส่
snap at[PHRV] รีบฉวย, See also: รีบตะครุบ, รีบตอบรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you didn't snap at me I wouldn't learn anything.ถ้าท่านไม่ว่า ข้าก็คงไม่เรียนรู้อะไร High Sparrow (2015)
I'm sorry, I didn't mean to snap at you...ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจขึ้นเสียง.. Truth and Consequences (2012)
Don't snap at me. That's why we're here.อย่ามาสั่งฉัน เพราะงั้นเราถึงต้องมาที่นี่ Secrets That I Never Want to Know (2011)
Well, don't snap at me, Tom. Snap at the rain.อย่ามาตะคอกใส่ฉันทอม ด่าฝนโน่น And Lots of Security... (2011)
Don't snap at her like that. I have more. Fire away.อย่าขึ้นเสียงใส่เธอ เดี๋ยวฉันฉีดอีกนะ Je Suis Une Amie (2011)
Hey,don't snap at me. Lynette's my friend.นี่ไม่ต้องมาว่าฉันเลยนะ ลินเน็ตเป็นเพื่อนฉัน Rose's Turn (2009)
Do not snap at me.อย่าดีดนิ้วใส่ฉัน Strange Love (2008)
- Don't snap at me.- อย่ามาสั่งฉันนะ Junior (1994)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み付く(P);噛みつく;噛付く;かみ付く[かみつく, kamitsuku] (v5k,vt) to bite (at); to snap at; to snarl at; (P) [Add to Longdo]
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snap at
   v 1: bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of
      cloth from the intruder's pants" [syn: {snap at}, {bite
      off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top