ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silver spoon

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silver spoon-, *silver spoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silver spoon[N] สังคมชั้นสูง, See also: สถานภาพสังคมชั้นสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That tall drink of water with the silver spoon up his ass.ว่าเครื่องดื่มสูงของน้ำด้วยเงินช้อนขึ้นตูดของเขา The Shawshank Redemption (1994)
They are hoping some rich guy will come and stick a silver spoon in his mouthคงกะให้เศรษฐีมาเจอ จะได้คาบช้อนเงินช้อนทอง The Legend of 1900 (1998)
I know you probably think I was born with a silver spoon in my mouth, but I'm no elitist.ทุกคนคงคิดว่า ผมเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ผมไม่ใช่คนรวย Rushmore (1998)
The silver spoon remark might rub some people the wrong way, but I think I know...เรื่องกองเงินกองทอง อาจทำให้คนเข้าใจผิด - แต่ฉัน... Rushmore (1998)
In Europe they say if you stir red tea with a silver spoon on a full moon night a lovely fairy will appear.คนแถบยุโรปพูดว่าถ้าได้ชงชาด้วยช้อนเงิน ใต้แสงจันทร์ จะเห็นเทพธิดาตัวน้อย Art of Seduction (2005)
Stir red tea with a silver spoon on a full moon night, and a cute fairy will appear.คนชาแดงด้วยช้อนเงิน ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เทวดาน้อยจะปรากฎตัว Art of Seduction (2005)
- A man named Hammerson. Born with a silver spoon up his ass.ชื่อ แฮมเมอร์สัน เกิดมากับช้อนเงินคาดากออกมาด้วย Shoot 'Em Up (2007)
I was born with a silver spoon# I'm walking on moonbeams # # ฉันกำลังเดินอยู่บนลำแสงจันทรา # Once (2007)
He was born with a silver spoon.เขาเกิดมาอย่าเพียบพร้อม Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Yes, well, I guess that's the thing when you're not born with a silver spoon in your mouth.ใช่ค่ะ เอ่อ มันคงเป็นเพราะ ฉันไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมั้งคะ The Witches of Bushwick (2010)
I'm guessing you weren't born with a silver spoon in your mouth, am I right?ฉันเดาว่าเธอไม่ได้คาบช้อนเงินออกมา ฉันถูกใช่ไหม The Recruit (2010)
"born with a silver spoon in your mouth"?"คาบช้อนเงินออกมาเกิด" ไหม And the Hidden Stash (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silver spoonDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
silver spoonShe was born with a silver spoon in her mouth.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silver spoon
   n 1: the inherited wealth of established upper-class families;
      "he was born with a silver spoon in his mouth"; "she is the
      daughter of old money from Massachusetts" [syn: {silver
      spoon}, {old money}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top