ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shut off

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shut off-, *shut off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shut off[PHRV] ปิด, See also: หยุดทำงาน, Syn. turn off, put off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut off that engine.ดับเครื่องซิ Jaws (1975)
Someone maybe shut off my money.มีใครบางคนทำให้บัตรฉันใช้ไม่ได้ Mulholland Dr. (2001)
He comes in only when the lights shut off and leaves only till the movie is finished.เค้าน่ะจะเข้ามาก็ต่อเมื่อในโรงหนังปิดไฟมืดแล้ว แล้วก็ออกไปก่อนที่หนังจะจบอีก Full House (2004)
Yo, man, they gonna shut off! They gonna shut off, man!นี่ เดี๋ยวไฟก็ดับแล้ว เดี๋ยวก็ดับแล้วเพื่อน Four Brothers (2005)
They think it's hot now? I want all the water shut off.คิดว่าร้อนแล้วใช่มั้ย ตัดน้ำเลย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
All right, seal off the returns room... and shut off that damned alarm.เอาละ ปิดตายแผนกซะ... . แล้วก็ปิดสัญญาณเตือนเวรนี่ด้วย Fido (2006)
And that pump shut off.เครื่องสูบนั้นก็ถูกปิด An Inconvenient Truth (2006)
You say that his brain shut off?สมองเขาไม่ทำงานงั้นเหรอ It Takes Two (2006)
But you dammed up my creek. You shut off my water.แต่นายดันมาสร้างทำนบ ปิดกั้นทางน้ำเข้าที่ฉัน 3:10 to Yuma (2007)
I mean, shut off. Kind of scary.แบบว่า ไม่สนใจใคร ดูน่ากลัว The Brave One (2007)
We forgot to shut off the medical droid.ตายล่ะ เราลืมปิดระบบเจ้าหุ่นพยาบาล Rising Malevolence (2008)
Reynolds air was rigged to shut off at 1:15เครื่องให้อากาศของเรย์โนลด์หมดตอนเวลา บ่ายโมง 15 นาที Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shut offShut off the radio.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดทาง[V] block off, See also: shut off, close off, Syn. กักกัน, Example: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิด[v.] (pit) EN: switch off ; turn off ; shut off   FR: fermer ; éteindre ; serrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltsystem {n}shut off system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shut off
   v 1: stem the flow of; "shut off the gas when you leave for a
      vacation" [syn: {shut off}, {close off}]
   2: isolate or separate; "She was shut off from the friends"
     [syn: {shut off}, {close off}]
   3: block off the passage through; "We shut off the valve" [syn:
     {shut off}, {block off}, {close off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top