ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shut down

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shut down-, *shut down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shut down[PHRV] ปิดแน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shut downปิดโรงงาน, หยุดผลิตชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shut Downหยุดปฏิบัติงาน
การหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Martin, you're going to shut down the beaches on your own authority?มาร์ติน คุณสั่งปิดหาดเองเลยเหรอ Jaws (1975)
If the engines shut down too early we will not have enough velocity to get back home.ถ้าเครื่องยนต์ปิดตัวลงเร็ว เกินไปที่เราจะ ไม่ได้มีความเร็วมากพอที่จะ ได้รับกลับบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Place got shut down last year because of a riot.ที่นั่นปิดเมื่อปีที่แล้ว หลังเกิดจลาจล The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Shut down theta stimulation.ทำการปิดระบบ The Lawnmower Man (1992)
Man, shut down that hot plate, fool.ปิดเตาซะทีสิวะ ไอ้โง่ Cool Runnings (1993)
Even our agency was shut downสำนักงานนายหน้าของเรา ก็ถูกสั่งปิดไปแล้ว Failan (2001)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
This time if I hit the switch, she won't be able to shut down.ตอนนี้หากผมกระตุ้นสวิตช์ หล่อนอาจจะสามารถปิดระบบอีก Resident Evil (2002)
We have to shut down Skynet.เราต้องปิดสกายเน็ต Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It could not be shut down.ไม่สามารถปิดลงได้ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Eventually it will shut down. And when that occurs...จนในที่สุดก็หยุดนิ่ง เมื่อมันเกิดขึ้น... The Day After Tomorrow (2004)
Shut down all exterior operations, get your asses in there, find him. Go, go, go!ปิดระบบการทำงานข้างนอกให้หมด / ย้ายก้นไปในนั้น หาเค้าให้เจอ Ladder 49 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shut downHis office is going to be shut down for want of money.
shut downThat mine has shut down.
shut downThe factory was shut down ten years ago.
shut downThey decided to shut down the factory.

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急停止[きんきゅうていし, kinkyuuteishi] (n,vs) emergency stop; emergency shut down; emergency shutdown; scram (nuclear reactor) [Add to Longdo]
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shut down
   v 1: cease to operate or cause to cease operating; "The owners
      decided to move and to close the factory"; "My business
      closes every night at 8 P.M."; "close up the shop" [syn:
      {close up}, {close}, {fold}, {shut down}, {close down}]
      [ant: {open}, {open up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top