ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrubbery

SH R AH1 B ER0 IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrubbery-, *shrubbery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrubbery[N] ต้นไม้เตี้ย, See also: ไม้พุ่ม, Syn. shrubs, bushes, thick growth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The looters didn't see them under the shrubbery.คนปล้นสะดมไม่เห็น- พวกเขาอยู่ใต้พุ่มไม้ Idemo dalje (1982)
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้ Kung Fu Fighting (2007)
Lose the landscaping, the shrubbery, the trees. Parking lots, exits, entrances.ลบออกส่วนที่เป็นสวน พุ่มไม้ ต้นไม้ Iron Man 2 (2010)
He weighed them down with rocks and then he hid their bodies underneath shrubbery around the lake's edge.อืมหืม เขาถ่วงศพไว้ด้วยหิน แล้วซ่อนศพใต้พุ่มไม้ รอบๆริมทะเลสาบ Epilogue (2011)
While we're acting like shrubbery in the background?ในขณะที่พวกเราแสดงเป็น พุ่มไม้อยู่ด้านหลังเหรอ? Props (2012)
They take everything in the neighborhood-- bikes, toys, shrubbery.พวกเขาไปขโมยของตามละแวกบ้าน จักรยาน ของเล่น ต้นไม้ The Hose (2012)
I know the walls have ears, but apparently the shrubbery does, too.ข้ารู้ว่า กำแพงมีหูประตูมีช่อง แต่เห็นได้ชัดว่า ต้นไม้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกัน And Now His Watch Is Ended (2013)
I, myself, am rooting for the shrubbery.L, ตัวเองกำลังเอาใจช่วยพุ่มไม้ Son of Batman (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่มไม้[N] bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRUBBERY    SH R AH1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrubbery    (n) ʃrˈʌbəriː (sh r uh1 b @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebüsch {n} | Gebüsche {pl}shrubbery | shrubberies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket [Add to Longdo]
低木[ていぼく, teiboku] (n) shrub; shrubbery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrubbery \Shrub"ber*y\, n.; pl. {Shrubberies}.
   1. A collection of shrubs.
    [1913 Webster]
 
   2. A place where shrubs are planted. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrubbery
   n 1: an area where a number of shrubs are planted
   2: a collection of shrubs growing together

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top