Search result for

shares

(44 entries)
(0.0562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shares-, *shares*, share
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sell all shares of a small company called Google.ลูกควรจะขายหุ้นของบริษัทเล็กๆ ที่ชื่อกรูเกิ้ลทิ้งซะ Superhero Movie (2008)
Two guys on the roof. Every guy gets a share. Five shares is plenty.อีกสองคนบนหลังคา ทุกคนได้ส่วนแบ่ง หารห้าก็แย่แล้ว The Dark Knight (2008)
Six shares. Don't forget the guy who planned the job.หารหก อย่าลืมคนวางแผนไปซิ The Dark Knight (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
But I realize no one else shares that view.แต่ผมก็ตระหนักดีว่า ไม่มีใครเห็นด้วยแบบนั้น Frost/Nixon (2008)
There are those who believe that a child in her womb shares his mother's dreams.มีคนที่เชื่อว่าเด็กในท้อง ฝันร่วมกับแม่ของเขา Pilot (2008)
Dozens of plaintiffs jumping on board, all having sold their shares at rock bottom.ผู้เสียหายเยอะมากพุ่งหาคณะบริหาร ทุกคน ขายหุ้นไปในจุดต่ำสุด They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
- The fuck we will. - It's equal shares all around.-ที่เราจะทำก็คือ แบ่งเงินไปคนละเท่าๆกัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You're selling shares in a very exclusive retirement community.คุณขายการเช่าช่วงเวลาให้กับ พวกคนปลดเกษียณแล้ว Harbingers in a Fountain (2009)
I told them I want to cash my shares out...ฉันบอกพวกเขาว่าฉันต้องการจะถอนหุ้นของฉันออก ... The Lost Boy (2009)
It's a pain that every surviving Vulcan now shares.ไอ้พวกวัลแคนที่รอดตายคงรู้ซึ้งดีแล้ว Star Trek (2009)
And thankfully, I have found somebody who shares that dream, and I can assure you that you will not find two people more in sync with your exceptionally high standards and, if I may be so bold, your taste.รู้สึกดีมากเลย ที่มีคนมารวมฝันนี้ด้วยกัน และฉันขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะไม่พบใครที่เหมาะสมไปกว่านี้แล้ว สำหรับข้อจำกัดของคุณ มาตรฐานสูงและ Leap Year (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharesA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
sharesEveryone in the apartment house shares the kitchen.
sharesHe shares a room.
sharesI own 1,000 shares of NTT stock.
sharesI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
sharesI went shares with my cousin in the profits.
sharesThe company shares give a high yield.
sharesThe turnover was 500 million shares.
sharesWe purchased 10,000 shares of the General Motors stock.
sharesYesterday's turnover on the stock market was 500 million shares.
sharesYou could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners   
ออกหุ้น[v. exp.] (øk hun) EN: offer shares to the public   
ถือหุ้น[v. exp.] (theū hun) EN: hold shares   FR: posséder des actions ; détenir des actions ; être actionnaire
ไตรยางศ์[n.] (traiyāng) EN: three portions ; three shares ; trifold   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARES    SH EH1 R Z
SHARES'    SH EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shares    (v) (sh e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienstreubesitz {m}shares on the market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式買取請求権[かぶしきかいとりせいきゅうけん, kabushikikaitoriseikyuuken] (n) right of demand for buying shares [Add to Longdo]
公募株[こうぼかぶ, koubokabu] (n) publicly subscribed shares or stock [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
口数[こうすう, kousuu] (n) (1) number of words a person speaks; (2) number of dependents (words, shares, accounts); (P) [Add to Longdo]
子(P);児[こ, ko] (n,n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) [Add to Longdo]
子株[こかぶ, kokabu] (n) (1) (plant's) new bulb; (2) new stocks; new shares [Add to Longdo]
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares [Add to Longdo]
持ち株(P);持株[もちかぶ, mochikabu] (n) stock holdings; one's shares; (P) [Add to Longdo]
持ち合い株;持合い株[もちあいかぶ, mochiaikabu] (n) cross-held shares; cross-holdings [Add to Longdo]
時価発行[じかはっこう, jikahakkou] (n) public offering of new shares at market price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stock \Stock\ (st[o^]k), n. [AS. stocc a stock, trunk, stick;
   akin to D. stok, G. stock, OHG. stoc, Icel. stokkr, Sw.
   stock, Dan. stok, and AS. stycce a piece; cf. Skr. tuj to
   urge, thrust. Cf. {Stokker}, {Stucco}, and {Tuck} a rapier.]
   1. The stem, or main body, of a tree or plant; the fixed,
    strong, firm part; the trunk.
    [1913 Webster]
 
       Though the root thereof wax old in the earth, and
       the stock thereof die in the ground, yet through the
       scent of water it will bud, and bring forth boughs
       like a plant.             --Job xiv.
                          8,9.
    [1913 Webster]
 
   2. The stem or branch in which a graft is inserted.
    [1913 Webster]
 
       The scion overruleth the stock quite. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A block of wood; something fixed and solid; a pillar; a
    firm support; a post.
    [1913 Webster]
 
       All our fathers worshiped stocks and stones.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Item, for a stock of brass for the holy water, seven
       shillings; which, by the canon, must be of marble or
       metal, and in no case of brick.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a person who is as dull and lifeless as a stock or
    post; one who has little sense.
    [1913 Webster]
 
       Let's be no stoics, nor no stocks.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal supporting part; the part in which others
    are inserted, or to which they are attached. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) The wood to which the barrel, lock, etc., of a rifle
      or like firearm are secured; also, a long, rectangular
      piece of wood, which is an important part of several
      forms of gun carriage.
      [1913 Webster]
    (b) The handle or contrivance by which bits are held in
      boring; a bitstock; a brace.
      [1913 Webster]
    (c) (Joinery) The block of wood or metal frame which
      constitutes the body of a plane, and in which the
      plane iron is fitted; a plane stock.
      [1913 Webster]
    (d) (Naut.) The wooden or iron crosspiece to which the
      shank of an anchor is attached. See Illust. of
      {Anchor}.
      [1913 Webster]
    (e) The support of the block in which an anvil is fixed,
      or of the anvil itself.
      [1913 Webster]
    (f) A handle or wrench forming a holder for the dies for
      cutting screws; a diestock.
      [1913 Webster]
    (g) The part of a tally formerly struck in the exchequer,
      which was delivered to the person who had lent the
      king money on account, as the evidence of
      indebtedness. See {Counterfoil}. [Eng.]
      [1913 Webster]
 
   6. The original progenitor; also, the race or line of a
    family; the progenitor of a family and his direct
    descendants; lineage; family.
    [1913 Webster]
 
       And stand betwixt them made, when, severally,
       All told their stock.         --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother was no goddess, nor thy stock
       From Dardanus.            --Denham.
    [1913 Webster]
 
   7. (Finance) Money or capital which an individual or a firm
    employs in business; fund; in the United States, the
    capital of a bank or other company, in the form of
    transferable shares, each of a certain amount; money
    funded in government securities, called also {the public
    funds}; in the plural, property consisting of shares in
    joint-stock companies, or in the obligations of a
    government for its funded debt; -- so in the United
    States, but in England the latter only are called
    {stocks}, and the former {shares}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bookkeeping) Same as {Stock account}, below.
    [1913 Webster]
 
   9. Supply provided; store; accumulation; especially, a
    merchant's or manufacturer's store of goods; as, to lay in
    a stock of provisions.
    [1913 Webster]
 
       Add to that stock which justly we bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. (Agric.) Domestic animals or beasts collectively, used or
     raised on a farm; as, a stock of cattle or of sheep,
     etc.; -- called also {live stock}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Card Playing) That portion of a pack of cards not
     distributed to the players at the beginning of certain
     games, as gleek, etc., but which might be drawn from
     afterward as occasion required; a bank.
     [1913 Webster]
 
        I must buy the stock; send me good cardings.
                          --Beau. & Fl.
     [1913 Webster]
 
   12. A thrust with a rapier; a stoccado. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   13. [Cf. {Stocking}.] A covering for the leg, or leg and
     foot; as, upper stocks (breeches); nether stocks
     (stockings). [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        With a linen stock on one leg.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   14. A kind of stiff, wide band or cravat for the neck; as, a
     silk stock.
     [1913 Webster]
 
   15. pl. A frame of timber, with holes in which the feet, or
     the feet and hands, of criminals were formerly confined
     by way of punishment.
     [1913 Webster]
 
        He shall rest in my stocks.     --Piers
                          Plowman.
     [1913 Webster]
 
   16. pl. (Shipbuilding) The frame or timbers on which a ship
     rests while building.
     [1913 Webster]
 
   17. pl. Red and gray bricks, used for the exterior of walls
     and the front of buildings. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   18. (Bot.) Any cruciferous plant of the genus {Matthiola};
     as, common stock ({Matthiola incana}) (see
     {Gilly-flower}); ten-weeks stock ({Matthiola annua}).
     [1913 Webster]
 
   19. (Geol.) An irregular metalliferous mass filling a large
     cavity in a rock formation, as a stock of lead ore
     deposited in limestone.
     [1913 Webster]
 
   20. A race or variety in a species.
     [1913 Webster]
 
   21. (Biol.) In tectology, an aggregate or colony of persons
     (see {Person}), as trees, chains of salpae, etc.
     [1913 Webster]
 
   22. The beater of a fulling mill. --Knight.
     [1913 Webster]
 
   23. (Cookery) A liquid or jelly containing the juices and
     soluble parts of meat, and certain vegetables, etc.,
     extracted by cooking; -- used in making soup, gravy, etc.
     [1913 Webster]
 
   24. Raw material; that out of which something is
     manufactured; as, paper stock.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   25. (Soap Making) A plain soap which is made into toilet soap
     by adding perfumery, coloring matter, etc.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bit stock}. See {Bitstock}.
 
   {Dead stock} (Agric.), the implements of husbandry, and
    produce stored up for use; -- in distinction from live
    stock, or the domestic animals on the farm. See def. 10,
    above.
 
   {Head stock}. See {Headstock}.
 
   {Paper stock}, rags and other material of which paper is
    made.
 
   {Stock account} (Bookkeeping), an account on a merchant's
    ledger, one side of which shows the original capital, or
    stock, and the additions thereto by accumulation or
    contribution, the other side showing the amounts
    withdrawn.
 
   {Stock car}, a railway car for carrying cattle.
 
   {Stock company} (Com.), an incorporated company the capital
    of which is represented by marketable shares having a
    certain equal par value.
 
   {Stock duck} (Zool.), the mallard.
 
   {Stock exchange}.
     (a) The building or place where stocks are bought and
       sold; stock market; hence, transactions of all kinds
       in stocks.
     (b) An association or body of stockbrokers who meet and
       transact business by certain recognized forms,
       regulations, and usages. --Wharton. Brande & C.
 
   {Stock farmer}, a farmer who makes it his business to rear
    live stock.
 
   {Stock gillyflower} (Bot.), the common stock. See {Stock},
    n., 18.
 
   {Stock gold}, gold laid up so as to form a stock, or hoard.
    
 
   {Stock in trade}, the goods kept for sale by a shopkeeper;
    the fittings and appliances of a workman. --Simmonds.
 
   {Stock list}, a list of stocks, or shares, dealt in, of
    transactions, and of prices.
 
   {Stock lock}, a lock inclosed in a wooden case and attached
    to the face of a door.
 
   {Stock market}.
     (a) A place where stocks are bought and sold; the stock
       exchange.
     (b) A market for live stock.
 
   {Stock pigeon}. (Zool.) Same as {Stockdove}.
 
   {Stock purse}.
     (a) A common purse, as distinguished from a private
       purse.
     (b) (Mil.) Moneys saved out of the expenses of a company
       or regiment, and applied to objects of common
       interest. [Eng.]
 
   {Stock shave}, a tool used by blockmakers.
 
   {Stock station}, a place or district for rearing stock.
    [Australia] --W. Howitt.
 
   {Stock tackle} (Naut.), a tackle used when the anchor is
    hoisted and secured, to keep its stock clear of the ship's
    sides. --Totten.
 
   {Stock taking}, an examination and inventory made of goods or
    stock in a shop or warehouse; -- usually made
    periodically.
 
   {Tail stock}. See {Tailstock}.
 
   {To have something on the stock}, to be at work at something.
    
 
   {To take stock}, to take account of stock; to make an
    inventory of stock or goods on hand. --Dickens.
 
   {To take stock in}.
     (a) To subscribe for, or purchase, shares in a stock
       company.
     (b) To put faith in; to accept as trustworthy; as, to
       take stock in a person's fidelity. [Slang]
 
   {To take stock of}, to take account of the stock of; to take
    an inventory of; hence, to ascertain the facts in regard
    to (something). [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       At the outset of any inquiry it is proper to take
       stock of the results obtained by previous explorers
       of the same field.          --Leslie
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fund; capital; store; supply; accumulation; hoard;
     provision.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top