ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serration

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serration-, *serration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serration[N] ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, See also: ซี่ฟันเลื่อย, Syn. scallop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serration(เซอเร'เชิน) n. ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย,ซี่ฟันเลื่อยซี่หนึ่ง,การมีลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย., Syn. serrature

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serrationรอยหยัก(คล้าย)ฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See the serration near the tip?เห็นลักษณะเลื่อยที่ปลายมั้ย? Teeth (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีมปากฉลาม[N] serration, Syn. ปากช้าง, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากช้าง[N] serration, Syn. คีมปากฉลาม, Count unit: อัน, เล่ม
ปากฉลาม[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากช้าง, Example: แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ฟันปลา[N] serration, Example: เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ปากช้าง[N] serration, See also: orifice shaped like a shark's mouth, Syn. ปากฉลาม, Example: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น, Thai definition: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
คีมปากฉลาม [n. exp.] (khīm pāk chalām) EN: serration   
คีมปากช้าง[n. exp.] (khīm pāk chāng) EN: serration   
ปากฉลาม [n. exp.] (pāk chalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnitt {m} | Schnitte {pl}serration | serrations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレーション[, sere-shon] (n) serration [Add to Longdo]
鋸歯[きょし;のこぎりば;のこば, kyoshi ; nokogiriba ; nokoba] (n) teeth of a saw; serration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serration \Ser*ra"tion\, n.
   1. Condition of being serrate; formation in the shape of a
    saw.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the teeth in a serrate or serrulate margin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serration
   n 1: the condition of being serrated; "the serrations of a city
      skyline"
   2: a row of notches; "the pliers had serrations to improve the
     grip"
   3: a single notch in a row of notches; "one of the serrations
     was broken off"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top