ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scallop

S K AE1 L AH0 P   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scallop-, *scallop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scallop[N] เปลือกหอยพัด, See also: หอยพัดซึ่งมีสองกาบ
scallop[N] ขอบผ้าที่เป็นลอน, See also: ลายลูกไม้คล้ายหอยพัด, Syn. escallop
scallop[N] ชิ้นเนื้อไร้กระดูกหั่นบางๆ
scallop[VT] ตกแต่งด้วยลายลูกไม้คล้ายหอยพัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scallop(สคอล'ลัพ) n. หอยแครงสองฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
scallop(n) หอยพัด,หอยแครง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalloped tongue; tongue, crenatedลิ้นรอย(ฟัน)กด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scallop (n ) หอยเชลล์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although i still think that spareribs and scallops Are kinda gross together.แต่ยังไงหนูก็คิดว่า ซี่โครงกับหอยกาบผัด มันไม่ค่อยเข้ากันเลย The Wrath of Con (2009)
WELL, BETTER GO MARINATE THOSE SCALLOPS FOR THE LUNCH TOMORROW.งั้น เดี๋ยวฉันไปแช่สแกลล็อบสำหรับมื้อเที่ยงวันพรุ่งนี้ดีกว่า There's Always a Woman (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCALLOP    S K AE1 L AH0 P
SCALLOPS    S K AE1 L AH0 P S
SCALLOPED    S K AA1 L AH0 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scallop    (v) skˈɒləp (s k o1 l @ p)
scallops    (v) skˈɒləps (s k o1 l @ p s)
scalloped    (v) skˈɒləpt (s k o1 l @ p t)
scalloping    (v) skˈɒləpɪŋ (s k o1 l @ p i ng)
scallop-shell    (n) skˈɒləp-ʃɛl (s k o1 l @ p - sh e l)
scallop-shells    (n) skˈɒləp-ʃɛlz (s k o1 l @ p - sh e l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, ] scallops along lower edge of flag, #248,971 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammmuschel {f}; Kammuschel {f} [alt] | Kammmuscheln {pl}; Kammuscheln {pl} [alt]scallop | scallops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラップ[, sukarappu] (n) scallop [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
スカラップハンマーヘッド;スカラップ・ハンマーヘッド[, sukarappuhanma-heddo ; sukarappu . hanma-heddo] (n) scalloped hammerhead (Sphyrna lewini); bronze hammerhead shark [Add to Longdo]
貝焼き;貝焼[かいやき, kaiyaki] (n) (1) shellfish baked in the shell; (2) abalone, scallops, etc. simmered in the shell [Add to Longdo]
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) {food} adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.) [Add to Longdo]
耳釣り[みみつり, mimitsuri] (n) "ear-hanging" scallop spat, i.e. piercing the resilium to string them [Add to Longdo]
秋田貝[あきたがい, akitagai] (n) (See 帆立貝) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
赤撞木鮫[あかしゅもくざめ;アカシュモクザメ, akashumokuzame ; akashumokuzame] (n) (uk) (See スカラップハンマーヘッド) scalloped hammerhead (Sphyrna lewini); bronze hammerhead shark [Add to Longdo]
鍋焼き;鍋焼[なべやき, nabeyaki] (n) scalloped (noodles); boiled noodles served in a pot with broth [Add to Longdo]
帆立[ほたて, hotate] (n) scallop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scallop \Scal"lop\ (?; 277), n. [OF. escalope a shell, probably
   of German or Dutch origin, and akin to E. scale of a fish;
   cf. D. schelp shell. See {Scale} of a fish, and cf.
   {Escalop}.] [Written also {scollop}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of marine bivalve
    mollusks of the genus Pecten and allied genera of the
    family {Pectinidae}. The shell is usually radially ribbed,
    and the edge is therefore often undulated in a
    characteristic manner. The large adductor muscle of some
    the species is much used as food. One species ({Vola
    Jacobaeus}) occurs on the coast of Palestine, and its
    shell was formerly worn by pilgrims as a mark that they
    had been to the Holy Land. Called also {fan shell}. See
    {Pecten}, 2.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common edible scallop of the Eastern United States
      is {Pecten irradians}; the large sea scallop, also used
      as food, is {Pecten Clintonius} syn. {Pecten
      tenuicostatus}.
      [1913 Webster]
 
   2. One of series of segments of circles joined at their
    extremities, forming a border like the edge or surface of
    a scallop shell.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the shells of a scallop; also, a dish resembling a
    scallop shell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scallop \Scal"lop\, v. t. [imp. & p. p. {Scalloped}; p. pr. &
   vb. n. {Scalloping}.]
   1. To mark or cut the edge or border of into segments of
    circles, like the edge or surface of a scallop shell. See
    {Scallop}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) To bake in scallop shells or dishes; to prepare
    with crumbs of bread or cracker, and bake. See {Scalloped
    oysters}, below.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scallop
   n 1: one of a series of rounded projections (or the notches
      between them) formed by curves along an edge (as the edge
      of a leaf or piece of cloth or the margin of a shell or a
      shriveled red blood cell observed in a hypertonic solution
      etc.) [syn: {scallop}, {crenation}, {crenature}, {crenel},
      {crenelle}]
   2: edible muscle of mollusks having fan-shaped shells; served
     broiled or poached or in salads or cream sauces [syn:
     {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   3: thin slice of meat (especially veal) usually fried or broiled
     [syn: {cutlet}, {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   4: edible marine bivalve having a fluted fan-shaped shell that
     swim by expelling water from the shell in a series of
     snapping motions [syn: {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   v 1: decorate an edge with scallops; "the dress had a scalloped
      skirt"
   2: bake in a sauce, milk, etc., often with breadcrumbs on top
     [syn: {scallop}, {escallop}]
   3: form scallops in; "scallop the meat" [syn: {scallop},
     {scollop}]
   4: fish for scallops [syn: {scallop}, {scollop}]
   5: shape or cut in scallops; "scallop the hem of the dress"
     [syn: {scallop}, {scollop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top