ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sepulchre

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sepulchre-, *sepulchre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sepulchre[N] หลุมฝังศพ, See also: สุสาน, Syn. grave, mausoleum, tomb
sepulchre[VT] ฝังศพ, See also: ใส่ในหลุมฝังศพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sepulchre(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt

English-Thai: Nontri Dictionary
sepulchre(n) สุสาน,หลุมศพ,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sepulchreThe whole earth is the sepulchre of famous men.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sepulchre    (n) sˈɛplkər (s e1 p l k @ r)
sepulchres    (n) sˈɛplkəz (s e1 p l k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sepulcher \Sep"ul*cher\, Sepulchre \Sep"ul*chre\, v. t. [imp. &
   p. p. {Sepulchered}or {Sepulchred}; p. pr. & vb. n.
   {Sepulchering}or {Sepulchring}.]
   To bury; to inter; to entomb; as, obscurely sepulchered.
   [1913 Webster]
 
      And so sepulchered in such pomp dost lie
      That kings for such a tomb would wish to die. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sepulcher \Sep"ul*cher\, Sepulchre \Sep"ul*chre\, n. [OE.
   sepulcre, OF. sepulcre, F. s['e]pulcre, fr. L. sepulcrum,
   sepulchrum, fr. sepelire to bury.]
   The place in which the dead body of a human being is
   interred, or a place set apart for that purpose; a grave; a
   tomb.
   [1913 Webster]
 
      The stony entrance of this sepulcher.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The first day of the week cometh Mary Magdalene early,
      when it was yet dark, unto the sepulcher. --John xx. 1.
   [1913 Webster]
 
   {A whited sepulcher}. Fig.: Any person who is fair outwardly
    but unclean or vile within. See --Matt. xxiii. 27.
    [1913 Webster] Sepulcher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sepulchre
   n 1: a chamber that is used as a grave [syn: {burial chamber},
      {sepulcher}, {sepulchre}, {sepulture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top