ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sealer

S IY1 L ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sealer-, *sealer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sealer[N] ผู้ปิดผนึก, See also: ผู้ประทับตรา, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักไปรษณียภัณฑ์
sealer[N] คนล่าแมวน้ำ, See also: เรือใช้ล่าแมวน้ำ, Syn. seal hunter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sealer(ซีล'เลอะ) n. ผู้ผนึก,ผู้ปิดผนึก,เครื่องผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,นักล่าแมวน้ำ,เรือล่าแมวน้ำ,
sealery(ซีล'เลอรี) n. อาชีพการล่าแมวน้ำ,สถานที่ล่าแมวน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sealer; sealant; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sealer One, man battle stations.- ทั้งหมด, ประจำสถานีรบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEALER    S IY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sealer    (n) sˈiːlər (s ii1 l @ r)
sealers    (n) sˈiːləz (s ii1 l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sealer \Seal"er\, n.
   One who seals; especially, an officer whose duty it is to
   seal writs or instruments, to stamp weights and measures, or
   the like.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sealer \Sealer\, n.
   A mariner or a vessel engaged in the business of capturing
   seals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sealer
   n 1: a kind of sealing material that is used to form a hard
      coating on a porous surface (as a coat of paint or varnish
      used to size a surface) [syn: {sealant}, {sealer}]
   2: an official who affixes a seal to a document

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top