ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaborne

S IY1 B AO2 R N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaborne-, *seaborne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaborne[ADJ] ขนส่งทางทะเล, See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล, Syn. seafaring, aflat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seaborne breeze coolly kissing the sweat at his chest and neck.ลมหายใจมั่นคงจาก ทหารสามร้อยนายเบื้องหลัง 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEABORNE    S IY1 B AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaborne    (j) sˈiːbɔːn (s ii1 b oo n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  seaborne
      adj 1: conveyed by sea

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top