ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoop out

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoop out-, *scoop out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoop out[PHRV] ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก, Syn. scoop up
scoop out[PHRV] ขุดเป็นโพรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chief, get the scoop out of the bucket!สารวัตร เอาที่ตักนํ้าออกจากถัง! Jaws (1975)
Then scoop out the breasts.แล้วคว้านหน้าอกออก. Visitor Q (2001)
I want to chew your face, and I want to scoop out your eyes and I want to eat them.ฉันอยากเคี้ยวหน้าคุณ และอยากควักตาคุณ... Punch-Drunk Love (2002)
"it seemed to scoop out deep caves in the beach,"มันดูเหมือนจะตักออก ถ้ำลึกลงไปในชายหาด The Invisible Woman (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควัก[V] scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
คว้าน[V] core, See also: scoop out, remove, Syn. ควัก, แขวะ, Example: คุณครูกำลังสอนให้นักเรียนคว้านผลไม้, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out   FR: extraire ; retirer
วิด[v.] (wit) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump   FR: écoper ; vider

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wān, ㄨㄢ, ] scoop out, #50,292 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲み取る(P);汲みとる;汲取る;くみ取る[くみとる, kumitoru] (v5r,vt) (1) to scoop out; to pump out; (2) to understand; to surmise; (P) [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
抉り出す[えぐりだす, eguridasu] (v5s) to gouge; to scoop out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoop out
   v 1: hollow out with a scoop; "scoop out a melon"
   2: take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar
     out of the container" [syn: {scoop}, {scoop out}, {lift out},
     {scoop up}, {take up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top