ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sconce

S K AA1 N S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sconce-, *sconce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sconce[N] เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ, See also: เชิงเทียนติดผนัง, Syn. candle stick
sconce[N] ป้อมเล็กๆ, See also: ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย, Syn. bulwark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sconce(สคอนซฺ) n. ป้อมเล็ก ๆ ,ม่านปิด,ของอำพราง,ที่หลบภัย vt. ป้องกันด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว,ป้องกัน,หลบภัย
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
ensconce(เอนสฺคอนซฺ') vt. ปกคลุม,ซ่อน,หลบซ่อน
misconceive(มิสคะซิฟว) vt.,vi. เข้าใจผิด
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
sconce(n) เชิงเทียนบนกำแพง
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา *batteries not included (1987)
This piano, those sconces that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David that also has your face.เปียโนนี่ด้วย... โถงนั่นด้วย ทรายซิสเตอร์นั่นด้วย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I was gonna finish up with those sconces.ผมติดเชิงเทียนเข้ากับผนังเรียบร้อยแล้วนะครับ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Lynette, you're taking marriage advice from a woman who wants coyote sconces?ลินเน็ธ เธอเอาจริงเอาจังกับคำแนะนำของ ผู้หญิงที่อยากได้เพิงหมาป่าเนี่ยนะ Suspicion Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sconceThat fact is of great importance from the viewpoint of sconce.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthithi) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception   FR: hérésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCONCE    S K AA1 N S
SCONCES    S K AA1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sconce    (n) skˈɒns (s k o1 n s)
sconces    (n) skˈɒnsɪz (s k o1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandleuchter {m} | Wandleuchter {pl}sconce | sconces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sconce \Sconce\, n. [D. schans, OD. schantse, perhaps from OF.
   esconse a hiding place, akin to esconser to hide, L.
   absconsus, p. p. of abscondere. See {Abscond}, and cf.
   {Ensconce}, {Sconce} a candlestick.]
   1. A fortification, or work for defense; a fort.
    [1913 Webster]
 
       No sconce or fortress of his raising was ever known
       either to have been forced, or yielded up, or
       quitted.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A hut for protection and shelter; a stall.
    [1913 Webster]
 
       One that . . . must raise a sconce by the highway
       and sell switches.          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of armor for the head; headpiece; helmet.
    [1913 Webster]
 
       I must get a sconce for my head.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: The head; the skull; also, brains; sense;
    discretion. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       To knock him about the sconce with a dirty shovel.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A poll tax; a mulct or fine. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   6. [OF. esconse a dark lantern, properly, a hiding place. See
    Etymol. above.] A protection for a light; a lantern or
    cased support for a candle; hence, a fixed hanging or
    projecting candlestick.
    [1913 Webster]
 
       Tapers put into lanterns or sconces of
       several-colored, oiled paper, that the wind might
       not annoy them.            --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Golden sconces hang not on the walls. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, the circular tube, with a brim, in a candlestick,
    into which the candle is inserted.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) A squinch.
    [1913 Webster]
 
   9. A fragment of a floe of ice. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   10. [Perhaps a different word.] A fixed seat or shelf. [Prov.
     Eng.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sconce \Sconce\, v. t. [imp. & p. p. {Sconced}; p. pr. & vb. n.
   {Sconcing}.]
   1. To shut up in a sconce; to imprison; to insconce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Immure him, sconce him, barricade him in 't.
                          --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. To mulct; to fine. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squinch \Squinch\ (skw[i^]nch), n. [Corrupted fr. sconce.]
   (Arch.)
   A small arch thrown across the corner of a square room to
   support a superimposed mass, as where an octagonal spire or
   drum rests upon a square tower; -- called also {sconce}, and
   {sconcheon}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sconce
   n 1: a shelter or screen providing protection from enemy fire or
      from the weather
   2: a small fort or earthwork defending a ford, pass, or castle
     gate
   3: a candle or flaming torch secured in a sconce
   4: a decorative wall bracket for holding candles or other
     sources of light

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top