ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarsaparilla

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarsaparilla-, *sarsaparilla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarsaparilla[N] รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ, See also: รากของพืชไม้เลื้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he'll have a sarsaparilla.ส่วนหมอนี่ขอซาสี่ Frontierland (2011)
Sarsaparilla ain't half bad. You okay, sheriff?ซาสี่นี่รสชาติไม่เลว Frontierland (2011)
Two sarsaparillas, please.ขอรูทเบียร์สอง Red Letter Day (2013)
Set you up with another sarsaparilla-- on the house?จัดรูทเบียร์อีกแก้วให้คุณ ฟรีๆ น่ะหรือ? Red Letter Day (2013)
'Can I get you a nice, tall glass of sarsaparilla?เดี๋ยวผมสั่งรูทเบียร์ แก้วใหญ่ให้ เอาไหม? Bring Down the Hoe (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarsaparilla    (n) sˌaːspərˈɪlə (s aa2 s p @ r i1 l @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sassaparille {f} | Sassaparillen {pl}sarsaparilla | sarsaparillas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿捕茨;菝葜(oK)[さるとりいばら;サルトリイバラ, sarutoriibara ; sarutoriibara] (n) (uk) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
山帰来;山奇量[さんきらい;サンキライ, sankirai ; sankirai] (n) (1) (uk) Smilax glabra (species of sarsaparilla); (2) (col) (See 猿捕茨) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
撒爾沙(ateji);撒児沙(ateji)[さるさ;サルサ, sarusa ; sarusa] (n) (uk) sarsaparilla (Smilax regelii) (lit [Add to Longdo]
土茯苓[どぶくりょう, dobukuryou] (n) (obsc) (See 山帰来) Smilax glabra (species of sarsaparilla, used esp. to refer to its dried rhizome, used in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sarsaparilla \Sar`sa*pa*ril"la\, n. [Sp. zarzaparrilla; zarza a
   bramble (perhaps fr. Bisc. zartzia) + parra a vine, or
   Parillo, a physician said to have discovered it.] (Bot.)
   (a) Any plant of several tropical American species of
     {Smilax}.
   (b) The bitter mucilaginous roots of such plants, used in
     medicine and in sirups for soda, etc.
     [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to many other plants and their
      roots, especially to the {Aralia nudicaulis}, the wild
      sarsaparilla of the United States.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sarsaparilla
   n 1: any of various prickly climbing plants of the tropical
      American genus Smilax having aromatic roots and heart-
      shaped leaves
   2: carbonated drink flavored with an extract from sarsaparilla
     root or with birch oil and sassafras

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top