Search result for

rotter

(36 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotter-, *rotter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotter[N] คนไม่ได้ความ, See also: คนไม่ได้เรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
trotter(ทรอท'เทอะ) n. สัตว์ (โดยเฉพาะม้า) ที่เหยาะย่าง,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't have an I.D. to match the prints yet, but, since the ship was registered in Rotterdam, we sent a request over to interpol.พวกเราไม่มีบัตรประจำตัว ที่ตรงกับรูปถ่ายเลย แต่เรือ จดทะเบียนโดยรอทเตอร์ดำ เราส่งคำขอไปยังตำรวจสากล The Kiss (2012)
He arrived on a ship registered to a front company in Rotterdam.เขามากับเรือจดทะเบียนซึ่งเป็นของ\ บริษัทแถวหน้าในเมืองรอทเตอร์ดัม The Kiss (2012)
Holding company based in Rotterdam.บริษัทนี้ ตั้งอยู่ที่Rotterdam Bad Teeth (2012)
Strong in Rotterdam strong in the Netherlands nothing is stronger than that one wordแข็งแกร่งในรอทเทอแดม แข็งแกร่งในเนเธอแลนด์ ไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งไปกว่าคำนี้อีกแล้ว De Marathon (2012)
Ran New York, Berlin and Rotterdam, of course.วิ่งแข่งที่นิวยอร์ค เบอร์ลิน และก็ที่รอทเทอแดม De Marathon (2012)
- Here in Rotterdam.ที่นี่ ในเมืองรอทเทอแดม De Marathon (2012)
We happen to ask Rotterdam's biggest grump.เราบังเอิญมาถามเอาจาก คนอารมณ์บูดที่สุดแห่งเมืองรอทเทอแดม De Marathon (2012)
Maybe it's the thin air. How high up is Rotterdam?สงสัยอากาศบางไป รอทเทอแดมนี่มันสูงแค่ไหนนะ? De Marathon (2012)
A romantic song from Rotterdam.เพลงรักหวานๆ จากรอทเทอแดม De Marathon (2012)
Hello, this is your captain speaking we're leaving for Rotterdam in a few minutes.สวัสดีคร๊าบ นี่คือกะปิตันของท่าน... เรากำลังจะออกเดินทางสู่รอทเทอแดม ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ De Marathon (2012)
It's working. Come on. We're going to Rotterdam!นี่มันเจ๋งนะ เร็วเข้า เรากำลังจะกลับรอทเทอแดมกัน! De Marathon (2012)
Based in Rotterdam.ที่อยู่ในรอทเตอร์ดัม Season of the Hexenbiest (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
ขยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub   FR: frotter
ขยี้ตา[v. exp.] (khayī tā) EN: rub one's eyes   FR: se frotter les yeux
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ครูด[v.] (khrūt) EN: scrape ; rub over ; scratch   FR: gratter ; frotter
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze   FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean   FR: frotter ; récurer ; frictionner
ถูมือ[v. exp.] (thū meū) EN: rub one's hands together with pleasure   FR: se frotter les mains

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTTER    R AA1 T ER0
ROTTERDAM    R AA1 T ER0 D AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotter    (n) (r o1 t @ r)
rotters    (n) (r o1 t @ z)
Rotterdam    (n) (r o1 t @ d a m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotterdam (Stadt in Niederlande)Rotterdam (city in Netherlands) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トロッター[, torotta-] (n) trotter [Add to Longdo]
ロッテリア[, rotteria] (n) Lotteria (fast-food chain); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹿特丹[Lù tè dān, ㄌㄨˋ ㄊㄜˋ ㄉㄢ, 鹿] Rotterdam (city in the Netherlands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotter
   n 1: a person who is deemed to be despicable or contemptible;
      "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the
      bum out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a
      contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog},
      {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke},
      {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top