ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puke

P Y UW1 K   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puke-, *puke*
Possible hiragana form: ぷけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puke[VT] อาเจียน
puke[VI] อาเจียน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. retch, vomit
pukey[SL] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง
puke hole[SL] ปาก (คำหยาบ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause I'm gonna puke in it. Oh!เพราะฉันจะอ้วกในนั้น Oh! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Now, that was a crime, you purse-grabbing pukes and this is the penalty.ตอนนี้ที่เป็นอาชญากรรมคุณกระเป๋าโลภ pukes ... ... และนี่คือโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I hope he doesn't puke on the counter.หวังว่าคงไม่อ้วกใส่เคาน์เตอร์นะ The Lawnmower Man (1992)
Forgive me, sir, for speaking so bluntly, but those fags make me want to puke my fucking guts out.ขอโทษพูดไม่เข้าหูครับผม แต่อีตุ๊ดพวกนั้นทำให้ผมอยากจะอ้วก American Beauty (1999)
Who says you can puke here?ใครให้แกมาอ๊วกตรงนี้วะ Spygirl (2004)
Dude, the purple puke was an accident. Somebody switched the coolers.เพื่อนมันเกิดเหตุเล็กน้อยนะกับการอ้วกเป็นสีม่วง ใครไม่รู้สลับถังหน่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Don't puke on the C-4, huh?อย่าอ้วกใส่ซีโฟร์ล่ะ Pilot (2007)
The smell of puke and poop overwhelmed seven other kids. They started blowing chunks.เวรแล้วสิ Harold (2008)
He pukes on my upholstery, he's gonna wish we left him with the terrorists.ถ้าเขาอ้วกใส่เบาะฉัน เขาจะต้องภาวนาไม่ให้เรา ทิ้งเขาไว้กับพวกก่อการร้าย Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Oh, I feel like I'm gonna puke again.โอ้ ฉันรู้สึกเหมือนจะคลื่นไส้อีกแล้ว City on Fire (2008)
The slutty party girl is fun till she pukes on your shoes, then she's just a pain in the ass.ปาร์ตี้ของสาวๆสนุก จนเธออวกใส่รองเท้าคุณ ดังนั้นเธอเริ่มจะเจ็บปวดที่บั้นท้าย Lucky Thirteen (2008)
And something more... his puke is red.และเอาพวกนี้ไปตรวจด้วย อวกของเขาเป็นสีแดง\ นั่นมันเลือด ใช่ไหมครับ เจ็บไหม? Emancipation (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUKE P Y UW1 K
PUKES P Y UW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puke (v) pjˈuːk (p y uu1 k)
puked (v) pjˈuːkt (p y uu1 k t)
pukes (v) pjˈuːks (p y uu1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップケーキ[, kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake [Add to Longdo]
クリプケ[, kuripuke] (n) Kripke [Add to Longdo]
グループケア[, guru-pukea] (n) group care [Add to Longdo]
ドロップケーブル[, doroppuke-buru] (n) {comp} drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
反転分布係数[はんてんぶんぷけいすう, hantenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
頒布権[はんぷけん, hanpuken] (n) (movie) distribution rights [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puke \Puke\, a. [Etymol. uncertain.]
   Of a color supposed to be between black and russet. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: This color has by some been regarded as the same with
      puce; but Nares questions the identity.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puke \Puke\, v. i. [imp. & p. p. {Puked}; p. pr. & vb. n.
   {Puking}.] [Cf. G. spucken to spit, and E. spew.]
   To eject the contests of the stomach; to vomit; to spew.
   [1913 Webster]
 
      The infant
      Mewling and puking in the nurse's arms. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puke \Puke\, v. t.
   To eject from the stomach; to vomit up.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puke \Puke\, n.
   A medicine that causes vomiting; an emetic; a vomit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puke
   n 1: a person who is deemed to be despicable or contemptible;
      "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the
      bum out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a
      contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog},
      {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke},
      {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}]
   2: the matter ejected in vomiting [syn: {vomit}, {vomitus},
     {puke}, {barf}]
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top