ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roseate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roseate-, *roseate*
Possible hiragana form: ろせあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roseate[ADJ] ซึ่งเป็นสีกุหลาบ
roseate[ADJ] มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic
roseately[ADV] อย่างสบายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp sī kulāp) EN: Roseate Tern   FR: Sterne de Dougall [f] ; Sterne rosée [f] ; Sterne rose [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roseate    (j) rˈouzɪəʴt (r ou1 z i@ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosenseeschwalbe {f} [ornith.]Roseate Tern (Sterna dougallii) [Add to Longdo]
Rosalöffler {m} [ornith.]Roseate Spoonbill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roseate \Ro"se*ate\, a. [Cf. L. roseus, rosatus, prepared from
   roses. See {Roseal}, {Rose}.]
   1. Full of roses; rosy; as, roseate bowers.
    [1913 Webster]
 
   2. resembling a rose in color or fragrance; esp., tinged with
    rose color; blooming; as, roseate beauty; her roseate
    lips.
    [1913 Webster]
 
   {Roseate tern} (Zool.), an American and European tern
    ({Sterna Dougalli}) whose breast is roseate in the
    breeding season.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roseate
   adj 1: of something having a dusty purplish pink color; "the
       roseate glow of dawn" [syn: {rose}, {roseate},
       {rosaceous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top