Search result for

rock salt

(26 entries)
(0.0859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rock salt-, *rock salt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rock salt    [N] เกลือสินเธาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rock saltเกลือหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rock Salt เกลือหิน
แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
rock saltrock salt, เกลือหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rock saltเกลือหิน, เกลือชนิดหนึ่งซึ่งสะสมตัวอยู่ที่พื้นท้องทะเลในสมัยดึกดำบรรพ์และถูกหินชั้นอื่น ๆ คลุมทับ มีเนื้อสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนใหญ่ พบมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That rock salt hit something solid.เกลือหินกระทบบางอย่างที่มีตัวตน Everybody Loves a Clown (2006)
We'll put rock salt in the shells, stick them in the revolver.เราใส่เกลือเม็ดในกระสุน แล้วยัดลงในรังเพลิง RocknRolla (2008)
Rock salt's not so much fun anymore, is it?หินเกลือนี่มันไม่ค่อยสนุกอีกต่อไปแล้วว่ามั๊ย? Death Takes a Holiday (2009)
Well, thanks for your help with the rock salt.ดี ขอบคุณที่ช่วยเหลือตอนโดนเกลือนั่น Death Takes a Holiday (2009)
Pack it up with fresh rock salt.อัดให้แน่นด้วยเกลือหิน It's a Terrible Life (2009)
These are real rock salts these are real fake idsนั่นหินเกลือของจริง ส่วนนี่ก็บัตรปลอมของจริง The Monster at the End of This Book (2009)
We've got propane, wiring, rock salt, iron nails...เรามีโพรเพน สายไฟ เกลือหิน ตะปูเหล็ก -- Abandon All Hope (2009)
Salt. Rock salt.เกลือ หินเกลือ The X in the File (2010)
Before I blast you so full of rock salt,ก่อนที่ฉันจะส่องนายด้วยกระสุนเกลือให้หมดแม๊ก The Devil You Know (2010)
Rock salt... but it's okay.เกลือสินเธาว์... เเต่มันไม่เป็นไรหรอก Michael (2012)
Rock salt.เกลือสินเธอว์เม็ดเป้งๆ Michael (2012)
And Sebastian made up with Blaine after he realized life's too short to blind people with rock salt.และเซบาสเตียนขอโทษเบลน หลังจากเขาตระหนักได้ว่า ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปทำให้คนอื่นเกือบตาบอดด้วยเกลือหิน Big Brother (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือสินเธาว์    [N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
สินเธาว์    [N] rock salt, Syn. เกลือสินเธาว์, Example: หลายคนเข้าใจว่าเกลือสินเธาว์นั้นมีไอโอดีนอยู่มาก, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็มที่ห่างไกลจากฝั่งทะเล

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩塩[がんえん(P);いわしお, gan'en (P); iwashio] (n) halite; rock salt; (P) [Add to Longdo]
山塩[やまじお;さんえん, yamajio ; san'en] (n) rock salt; halite [Add to Longdo]
石塩[せきえん, sekien] (n) (See 岩塩) rock salt; halite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩盐[yán yán, ㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rock salt [Add to Longdo]
石盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, / ] rock salt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n. [OF. roke, F. roche; cf. Armor. roc'h, and AS.
   rocc.]
   1. A large concreted mass of stony material; a large fixed
    stone or crag. See {Stone}.
    [1913 Webster]
 
       Come one, come all! this rock shall fly
       From its firm base as soon as I.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any natural deposit forming a part of the earth's
    crust, whether consolidated or not, including sand, earth,
    clay, etc., when in natural beds.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a rock in firmness; a defense; a
    support; a refuge.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is my rock, and my fortress. --2 Sam. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Anything which causes a disaster or wreck resembling
    the wreck of a vessel upon a rock.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The striped bass. See under {Bass}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is frequently used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rock-bound, rock-built,
      rock-ribbed, rock-roofed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Rock alum}. [Probably so called by confusion with F. roche a
    rock.] Same as {Roche alum}.
 
   {Rock barnacle} (Zool.), a barnacle ({Balanus balanoides})
    very abundant on rocks washed by tides.
 
   {Rock bass}. (Zool.)
    (a) The stripped bass. See under {Bass}.
    (b) The goggle-eye.
    (c) The cabrilla. Other species are also locally called
      rock bass.
 
   {Rock builder} (Zool.), any species of animal whose remains
    contribute to the formation of rocks, especially the
    corals and Foraminifera.
 
   {Rock butter} (Min.), native alum mixed with clay and oxide
    of iron, usually in soft masses of a yellowish white
    color, occuring in cavities and fissures in argillaceous
    slate.
 
   {Rock candy}, a form of candy consisting of crystals of pure
    sugar which are very hard, whence the name.
 
   {Rock cavy}. (Zool.) See {Moco}.
 
   {Rock cod} (Zool.)
    (a) A small, often reddish or brown, variety of the cod
      found about rocks andledges.
    (b) A California rockfish.
 
   {Rock cook}. (Zool.)
    (a) A European wrasse ({Centrolabrus exoletus}).
    (b) A rockling.
 
   {Rock cork} (Min.), a variety of asbestus the fibers of which
    are loosely interlaced. It resembles cork in its texture.
    
 
   {Rock crab} (Zool.), any one of several species of large
    crabs of the genus {C}, as the two species of the New
    England coast ({Cancer irroratus} and {Cancer borealis}).
    See Illust. under {Cancer}.
 
   {Rock cress} (Bot.), a name of several plants of the cress
    kind found on rocks, as {Arabis petraea}, {Arabis lyrata},
    etc.
 
   {Rock crystal} (Min.), limpid quartz. See {Quartz}, and under
    {Crystal}.
 
   {Rock dove} (Zool.), the rock pigeon; -- called also {rock
    doo}.
 
   {Rock drill}, an implement for drilling holes in rock; esp.,
    a machine impelled by steam or compressed air, for
    drilling holes for blasting, etc.
 
   {Rock duck} (Zool.), the harlequin duck.
 
   {Rock eel}. (Zool.) See {Gunnel}.
 
   {Rock goat} (Zool.), a wild goat, or ibex.
 
   {Rock hopper} (Zool.), a penguin of the genus {Catarractes}.
    See under {Penguin}.
 
   {Rock kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}, and {Petrogale}.
 
   {Rock lobster} (Zool.), any one of several species of large
    spinose lobsters of the genera {Panulirus} and
    {Palinurus}. They have no large claws. Called also {spiny
    lobster}, and {sea crayfish}.
 
   {Rock meal} (Min.), a light powdery variety of calcite
    occuring as an efflorescence.
 
   {Rock milk}. (Min.) See {Agaric mineral}, under {Agaric}.
 
   {Rock moss}, a kind of lichen; the cudbear. See {Cudbear}.
 
   {Rock oil}. See {Petroleum}.
 
   {Rock parrakeet} (Zool.), a small Australian parrakeet
    ({Euphema petrophila}), which nests in holes among the
    rocks of high cliffs. Its general color is yellowish olive
    green; a frontal band and the outer edge of the wing
    quills are deep blue, and the central tail feathers bluish
    green.
 
   {Rock pigeon} (Zool.), the wild pigeon ({Columba livia}) Of
    Europe and Asia, from which the domestic pigeon was
    derived. See Illust. under {Pigeon}.
 
   {Rock pipit}. (Zool.) See the Note under {Pipit}.
 
   {Rock plover}. (Zool.)
    (a) The black-bellied, or whistling, plover.
    (b) The rock snipe.
 
   {Rock ptarmigan} (Zool.), an arctic American ptarmigan
    ({Lagopus rupestris}), which in winter is white, with the
    tail and lores black. In summer the males are grayish
    brown, coarsely vermiculated with black, and have black
    patches on the back.
 
   {Rock rabbit} (Zool.), the hyrax. See {Cony}, and {Daman}.
 
   {Rock ruby} (Min.), a fine reddish variety of garnet.
 
   {Rock salt} (Min.), cloride of sodium (common salt) occuring
    in rocklike masses in mines; mineral salt; salt dug from
    the earth. In the United States this name is sometimes
    given to salt in large crystals, formed by evaporation
    from sea water in large basins or cavities.
 
   {Rock seal} (Zool.), the harbor seal. See {Seal}.
 
   {Rock shell} (Zool.), any species of Murex, Purpura, and
    allied genera.
 
   {Rock snake} (Zool.), any one of several large pythons; as,
    the royal {rock snake} ({Python regia}) of Africa, and the
    {rock snake} of India ({Python molurus}). The Australian
    rock snakes mostly belong to the allied genus {Morelia}.
    
 
   {Rock snipe} (Zool.), the purple sandpiper ({Tringa
    maritima}); -- called also {rock bird}, {rock plover},
    {winter snipe}.
 
   {Rock soap} (Min.), a kind of clay having a smooth, greasy
    feel, and adhering to the tongue.
 
   {Rock sparrow}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of Old World sparrows of
      the genus {Petronia}, as {Petronia stulla}, of Europe.
    (b) A North American sparrow ({Pucaea ruficeps}).
 
   {Rock tar}, petroleum.
 
   {Rock thrush} (Zool.), any Old World thrush of the genus
    {Monticola}, or {Petrocossyphus}; as, the European rock
    thrush ({Monticola saxatilis}), and the blue rock thrush
    of India ({Monticola cyaneus}), in which the male is blue
    throughout.
 
   {Rock tripe} (Bot.), a kind of lichen ({Umbilicaria
    Dillenii}) growing on rocks in the northen parts of
    America, and forming broad, flat, coriaceous, dark fuscous
    or blackish expansions. It has been used as food in cases
    of extremity.
 
   {Rock trout} (Zool.), any one of several species of marine
    food fishes of the genus {Hexagrammus}, family {Chiradae},
    native of the North Pacific coasts; -- called also {sea
    trout}, {boregat}, {bodieron}, and {starling}.
 
   {Rock warbler} (Zool.), a small Australian singing bird
    ({Origma rubricata}) which frequents rocky ravines and
    water courses; -- called also {cataract bird}.
 
   {Rock wren} (Zool.), any one of several species of wrens of
    the genus {Salpinctes}, native of the arid plains of Lower
    California and Mexico.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rock salt
   n 1: naturally occurring crystalline sodium chloride [syn:
      {halite}, {rock salt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top