ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalized

R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalized-, *revitalized*, revitaliz, revitalize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
These plans represent a revitalized vision of the waterfront property.แผนผังนี้ แสดงโครงการใหม่ ของที่ดินเขตริมน้ำ Union (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZED R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalized (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzd (r ii1 v ai1 t @ l ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revitalized
   adj 1: restored to new life and vigor; "a revitalized economy";
       "a revitalized inner-city neighborhood" [syn:
       {revitalized}, {revitalised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top