ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retroact

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retroact-, *retroact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retroact[VI] โต้ตอบ, See also: โต้กลับ
retroactive[ADJ] ซึ่งมีผลย้อนหลัง, Syn. retrospective, reverted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retroact(รี'โทรแอคทฺ) vi. โต้ตอบ,ต่อต้าน,มีผลย้อนหลัง,เดินกลับ, See also: retroactive adj., Syn. respond,react

English-Thai: Nontri Dictionary
retroactive(adj) มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,มีผลย้อนหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retroactive legislation; retrospective legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retroactive legislation; retrospective legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retroactive lawsกฎหมายย้อนหลัง [TU Subject Heading]
retroactivityการมีผลย้อนหลังของกฎหมายที่ออกมาภายหลังกฎหมายฉบับ เก่า [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนหลัง[V] retrospect, See also: retroact, Syn. ย้อนไป, Example: เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาชาติไทยย้อนหลังไป 36 ปีในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์, Thai definition: ย้อนกลับไปถึงอดีต
ผลย้อนหลัง[N] retroactive effect, Example: บริษัทรถยนต์ประกาศให้การลดภาษีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไป 2-3เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลย้อนหลัง[n. exp.] (phon yøn lang) EN: retroactive effect   FR: effet rétroactif [m]
ย้อนหลัง[v. exp.] (yøn lang) EN: retrospect ; retroact   
ย้อนหลัง[adj.] (yøn lang) EN: retroactive   FR: rétroactif ; rétrospectif

CMU English Pronouncing Dictionary
RETROACTIVE    R EH2 T R OW0 AE1 K T IH0 V
RETROACTIVELY    R EH2 T R OW0 AE1 K T IH0 V L IY0
RETROACTIVITY    R EH2 T R OW0 AE0 K T IH1 V IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retroactive    (j) rˌɛtrouˈæktɪv (r e2 t r ou a1 k t i v)
retroactively    (a) rˌɛtrouˈæktɪvliː (r e2 t r ou a1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
逆向抑制[ぎゃっこうよくせい, gyakkouyokusei] (n) (See 順向抑制) retroactive inhibition [Add to Longdo]
遡る(P);溯る;逆上る(oK);泝る[さかのぼる, sakanoboru] (v5r,vi) to go back; to go upstream; to make retroactive; (P) [Add to Longdo]
遡及;溯及[さっきゅう;そきゅう, sakkyuu ; sokyuu] (n,vs) tracing back; retroactivity [Add to Longdo]
遡及的[そきゅうてき, sokyuuteki] (adj-na) retroactive [Add to Longdo]
遡上[そじょう, sojou] (n,vs) going upstream; retroact; retrospect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Retroact \Re`tro*act"\, v. i. [Pref. retro- + act.]
     To act backward, or in return; to act in opposition; to be
     retrospective.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top