Search result for

resilience

(24 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resilience-, *resilience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resilience[N] ความยืดหยุ่น, Syn. elasticity, flexibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resilience(รีซิล'เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม,ความหดได้,ความยืดหยุ่น,ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
resilience(n) ความยืดหยุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resilience๑. ความยืดหยุ่น๒. ความหายจากโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Resilience Quotientพลังสุขภาพจิต
ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤต หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข เรียบเรียงจากคู่มือพลังสุขภาพจิต [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just wish you could appreciate us for more than just our resilience.ผมอยากให้คุณชื่นชมเรา มากกว่าแค่เรื่องการฟื้นตัว The Outsiders (2011)
I feel like I have a-a newfound resilience and focus.ฉันรู้สึกว่าฉันได้ค้นพบ สิ่งที่สนใจสิ่งใหม่ๆ Britney 2.0 (2012)
I bet your muscles are no joke. Wow... feel the resilience.นายต้องมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้นะ จะได้ดูแข็งแรงเหมือนพวกเขาไง Episode #1.3 (2012)
Do you think that your people should be rewarded for their resilience and strength?คุณคิดบ้างมั้ยว่าประชาชน ควรได้รับการตอบแทน สำหรับการปรับตัว และความเข้มแข็ง The Interview (2014)
She taught me strength, resilience, how to properly iron my vests.เธอสอนให้ผมแข็งแกร่ง ให้อดกลั้น และรีดเสื้ออย่างถูกวิธี Dead Men Tell No Tales (2015)
And yet to have come so far still bearing the Ring the Hobbit has shown extraordinary resilience to its evil.และเขามาได้ไกลมาก โดยที่มีแหวนมาด้วย เเสดงว่าเขามีพลังต่อต้าน ความร้ายกาจของมัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESILIENCE    R AH0 Z IH1 L IY0 AH0 N S
RESILIENCE    R AH0 Z IH1 L Y AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resilience    (n) (r i1 z i1 l i@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair) [Add to Longdo]
レジリエンス[, rejiriensu] (n) resilience [Add to Longdo]
回復力[かいふくりょく, kaifukuryoku] (n) resilience [Add to Longdo]
[こし(P);コシ, koshi (P); koshi] (n) (1) back; lower back; waist; hips; lumbar region; (2) (usu. コシ) body (of hair, noodle, paper, etc.); resilience; spring; (P) [Add to Longdo]
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability [Add to Longdo]
張り[ばり, bari] (n) (1) stretch; tension; (2) resilience; springiness; tone; (3) will-power; pluck; pride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 resilience \re*sil"i*ence\ (r[-e]*z[i^]l"[i^]*ens), resiliency
 \re*sil"i*en*cy\ (r[-e]*z[i^]l"[i^]*en*s[y^]), n.
   1. The act of springing back, rebounding, or resiling; as,
    the resilience of a ball or of sound.
    [1913 Webster]
 
   2. The power or inherent property of returning to the form
    from which a substance is bent, stretched, compressed, or
    twisted; elasticity[1]; springiness; -- of objects and
    substances.
    [PJC]
 
   3. Hence: The power or ability to recover quickly from a
    setback, depression, illness, overwork or other adversity;
    buoyancy; elasticity[2]; -- of people.
    [PJC]
 
   4. (Mech. & Engin.) The mechanical work required to strain an
    elastic body, as a deflected beam, stretched spring, etc.,
    to the elastic limit; also, the work performed by the body
    in recovering from such strain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elasticity \E`las*tic"i*ty\ ([=e]`l[a^]s*t[i^]s"[i^]*t[y^]), n.
   [Cf. F. ['e]lasticit['e].]
   1. The quality of being elastic; the inherent property in
    bodies by which they recover their former figure or
    dimensions, after the removal of external pressure or
    altering force; springiness; resilience; tendency to
    rebound; as, the elasticity of caoutchouc; the elasticity
    of the air.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of resistance to, or recovery from, depression or
    overwork; -- usually referred to as {resilience}[3].
    [1913 Webster]
 
   {Coefficient of elasticity}, the quotient of a stress (of a
    given kind), by the strain (of a given kind) which it
    produces; -- called also {coefficient of resistance}.
 
   {Surface of elasticity} (Geom.), the pedal surface of an
    ellipsoid (see {Pedal}); a surface used in explaining the
    phenomena of double refraction and their relation to the
    elastic force of the luminous ether in crystalline media.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resilience
   n 1: the physical property of a material that can return to its
      original shape or position after deformation that does not
      exceed its elastic limit [syn: {resilience}, {resiliency}]
   2: an occurrence of rebounding or springing back [syn:
     {resilience}, {resiliency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top