ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repudiating

R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repudiating-, *repudiating*, repudiat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
REPUDIATING R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T IH0 NG
REPUDIATE R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T
REPUDIATED R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D
REPUDIATES R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S
REPUDIATION R IH0 P Y UW2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiating (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪŋ (r i1 p y uu1 d i ei t i ng)
repudiate (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪt (r i1 p y uu1 d i ei t)
repudiated (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪd (r i1 p y uu1 d i ei t i d)
repudiates (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪts (r i1 p y uu1 d i ei t s)
repudiation (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃən (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n)
repudiations (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃənz (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repudiate(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, Syn. deny, reject
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate
repudiator(n) ผู้ปฏิเสธ
repudiation(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ, Syn. denial, disavowal
repudiative(adj) ซึ่งปฏิเสธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow, reject, discredit

English-Thai: Nontri Dictionary
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action for repudiation of a childคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลบล้าง[kān loplāng] (n) EN: repudiation
การปฏิเสธ[kān patisēt] (n) EN: repudiation
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[patisēt khørīekrøng] (v, exp) EN: repudiate a claim
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon] (v, exp) EN: repudiate an unfounded claim

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赖婚[lài hūn, ㄌㄞˋ ㄏㄨㄣ, / ] to go back on a marriage contract; to repudiate an engagement, #280,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstoßung {f}repudiation [Add to Longdo]
ablehnen | ablehnendto repudiate | repudiating [Add to Longdo]
ebgelehntrepudiated [Add to Longdo]
lehnt abrepudiates [Add to Longdo]
lehnte abrepudiated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否定[ひてい, hitei] (n,vs,adj-no) (1) negation; denial; repudiation; (2) {comp} NOT operation; (P) [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] repudiation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repudiate \Re*pu"di*ate\ (r[-e]*p[=u]"d[i^]*[=a]t), v. t. [imp.
   & p. p. {Repudiated} (-?`t?d); p. pr. & vb. n.
   {Repudiating}.] [L. repudiatus, p. p. of repudiare to
   repudiate, reject, fr. repudium separation, divorce; pref.
   re- re- + pudere to be ashamed.]
   [1913 Webster]
   1. To cast off; to disavow; to have nothing to do with; to
    renounce; to reject.
    [1913 Webster]
 
       Servitude is to be repudiated with greater care.
                          --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   2. To divorce, put away, or discard, as a wife, or a woman
    one has promised to marry.
    [1913 Webster]
 
       His separation from Terentis, whom he repudiated not
       long afterward.            --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to acknowledge or to pay; to disclaim; as, the
    State has repudiated its debts.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top