Search result for

reporting

(30 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reporting-, *reporting*, report
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reporting[N] การรายงานข่าว, Syn. broadcasting, newscasting, publicizing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reporting it just labels me.รายงานนั่นจะตีตราฉันว่า Emancipation (2008)
Reinforcements reporting. Open up.กำลังเสริมมารายงานตัว เปิดด้วย Rookies (2008)
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
This is Haley Schue reporting for KDSX, Colorado County.ฮัลลี่ รายงานจาก KDSX โคโลลาโด Day of the Dead (2008)
How many times have you been reporting this?แกจะรายงานเรื่องนี้อีกกี่ครั้ง? Episode #1.5 (2008)
I mean, don't get me wrong. It's a good piece, but you're reporting now, John.อย่าเข้าใจผมผิด มันเป็นงานที่ดี แต่ตอนนี้คุณกำลังรายงานข่าวอยู่นะจอห์น Marley & Me (2008)
Witnesses are reporting gun fire just minutes ago, at Crest View High School in Red Valley.พยานเล่าว่ามีการยิงปืน เมื่อไม่กี่นาทีก่อน ที่โรงเรียนมัธยม เครสทวิว ใน เรดแฝลลี่ ตำรวจ... Pilot (2008)
Lina Mayfleet, reporting for duty!ลีน่า เมย์ฟลีท ส่งรายงาน ตามหน้าที่ค่ะ City of Ember (2008)
Captain Feyder and team, reporting for duty, sir.ผมกัปตันเฟเดอร์และลูกทีม.. มารายงานตัวครับผม Invictus (2009)
This is Johan de Villiers reporting live from Cape Town Airport where the Springbok flight has just landed.นี่คือ โจฮัน เดอวีลเย่ส์ รายงานสดจากสนามบินเคปทาว์น ขณะนี้เที่ยวบินของทีมสปริงบอกซ์ เพิ่งมาถึงเลยครับ Invictus (2009)
Metro police, this is the FBI reporting.ตำรวจนครบาล นี่คือรายงานของ FBI Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Yeah, I'm, I'm going to be reporting in this evening's broadcast that a rogue ex-federal agent named Jack Bauer is the prime suspect in the murder of Ryan Burnett.ใช่ ผมกำลังจะทำรายงานในคืนนี้ เรื่องอดีต จนท. แจ็ค บาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reportingNot a day seem to pass without newspapers reporting the war.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTING    R IY0 P AO1 R T IH0 NG
REPORTING    R AH0 P AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reporting    (v) (r i1 p oo1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtspflicht {f}reporting duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
過少申告[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
取材現場[しゅざいげんじょう, shuzaigenjou] (n) reporting location; interview location; field interview; on-the-scene coverage [Add to Longdo]
出勤時間[しゅっきんじかん, shukkinjikan] (n) (1) time for reporting to work; (2) time one leaves home to go to work; (3) working hours; number of hours worked [Add to Longdo]
上疏[じょうそ, jouso] (n,vs) reporting to the emperor [Add to Longdo]
進奏[しんそう, shinsou] (n,vs) (See 奏上) reporting to the emperor [Add to Longdo]
奏聞[そうもん, soumon] (n,vs) reporting to the Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reporting
   n 1: the news as presented by reporters for newspapers or radio
      or television; "they accused the paper of biased coverage
      of race relations" [syn: {coverage}, {reporting},
      {reportage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top